سه شنبه, 01 خرداد 1397 13:10

ܡܘܓܪܝܢܝ: ܒܪܓܻܐܡ ܠܐ ܝܠܗ̇ ܡܬ- ܫܚܠܦܢܬܐ

ܡܘܓܪܝܢܝ: ܒܪܓܻܐܡ ܠܐ ܝܠܗ̇ ܡܬ- ܫܚܠܦܢܬܐ

ܡܘܓܪܝܢܝ: ܒܪܓܻܐܡ ܠܐ ܝܠܗ̇ ܡܬ- ܫܚܠܦܢܬܐ


ܦ̇ܕܪܝܟܐ ܡܘܓܪܝܢܝ ܡܫܬܐܠܢܬܐ ܕܦܠܘܛܝܩܐ ܒܝܪܐ ܕܒܝܬ ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܒܡܚܙܝܬܐ ܕܒܪܩܘܒܼܠܘܬܐ ܥܡ ܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܐܰܚܪܝܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܐܡܪܟܐ ܡܝܟܠ ܦܘܡܦܥܘ  ܒܡܫܪܪܬܐ ܕܡܩܘܝܢܘܬܐ ܕܒܝܬ ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܥܡ ܒܪܓܻܐܡ ܡܫܘܪܪܗ ܕܠܐ ܝܠܗ̇ ܡܬ - ܗܘܝܢܬܐ ܫܚܠܦܬܐ ܕܐܗܐ ܣܙܓܪܘܬܐ ܘ ܝܘܪܘܦ ܒܕ ܗܘܐܠܗ ܣܢܕܬܐ ܡܢ ܕܝܗ̇.

ܡܢ ܓܒܐ ܐܚܪܝܢܐ ܡܠܠܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܐܡܪܗ: ܝܘܪܘܦ ܒܙܘܢܐ ܦܝܫܢܐ ܗܘܝܐ ܙܡܝܢ ܕܒܕ ܗܘܝܐ ܢܛܪܢܬܐ ܕܝܘܬܪܢܐ ܕܐܝܪܢ ܡܢ ܒܬܰܪ ܦܠܛܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܡܢ ܒܪܓܻܐܡ ܗܝ ܙܐ ܠܐ ܒܗܡܙܡܬܐ ܩܘܡܐ ܕܒܥܒܼܕܘܬܐ ܡܬ- ܚܙܝܢܬܐ.

  ܒܗܪܡ ܩܣܡܝ ܡܠܠܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܒܟܢܘܫܝܐ ܛܒܝܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܫܩܠ ܛܒܐܗ ܒܪܝܐ ܘ ܓܘܝܐ  ܘ ܦܘܢܝܐ ܩܐ ܒܘܩܪܐ ܕܕܝܗ ܕܝܐܪܒ ܫܪܝܟܘܝܬܐ̈ ܓܘܪܐ ܕܝܘܪܘܦ ܒܕ ܦܠܛܝ ܡܢ ܐܝܪܢ ܘ ܒܕ ܦܝܫܝ ܫܪܝܟܘܝܬܐ ܙܥܘܪܐ ܒܐܩܢܘܡܝܐ ܕܐܬܪܐ ܡܘܙܝܕܠܗ ܡܢ ܒܬܰܪ ܦܠܛܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܡܢ ܐܗܐ ܣܙܓܪܘܬܐ ܒܝܠ ܥܡܝܬܐ ܐܝܟܢܝܘܬܐ ܚܕܬܬܐ ܐܝܬ ܘ ܗܝܪܝܬܐ̈ ܒܝܠ ܐܝܪܢ ܘ ܝܘܪܘܦ ܒܕ ܗܘܐܠܘܢ̈ ܟܘܬܪܐ ܒܣܗܡܐ ܦܪܝܫܐ ܐܩܢܘܡܝܝܐ ܒܝܠ ܬܪܝܢ ܓܒܢܐ ܐܝܢܐ ܝܘܪܘܦ ܥܨܝܐ ܝܠܗܚ ܕܗܘܐܠܗ̇ ܙܡܝܢܘܬܐ ܒܘܬ ܢܛܪܬܐ ܕܝܘܬܪܢܐ ܕܐܝܪܢ ܒܦܨܠܐ ܥܒܼܘܕܐ ܘ ܠܐ ܐܚܟܻܝ ܒܗܡܙܡܬܐ.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید