چهارشنبه, 02 خرداد 1397 21:26

ܦܟܢ ܘ ܒܪܠܝܢ ܐܝܬܠܘܢ̈ ܨܒܼܝܢܐ ܚܝܠܢܐ ܘ ܡܚܘܝܕܐ ܒܘܬ ܢܛܪܬܐ ܕܒܪܓܻܐܡ

ܦܟܢ ܘ ܒܪܠܝܢ ܐܝܬܠܘܢ̈ ܨܒܼܝܢܐ ܚܝܠܢܐ ܘ ܡܚܘܝܕܐ ܒܘܬ ܢܛܪܬܐ ܕܒܪܓܻܐܡ

ܦܟܢ ܘ ܒܪܠܝܢ ܐܝܬܠܘܢ̈ ܨܒܼܝܢܐ ܚܝܠܢܐ ܘ ܡܚܘܝܕܐ ܒܘܬ ܢܛܪܬܐ ܕܒܪܓܻܐܡ

 

ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ - ܚܕ ܡܫܬܐܠܢܐ ܓܘܪܐ ܒܐܬܪܐ ܕܐܠܡܢ ܒܪܡܙܬܐ ܥܠ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܕܒܝܠ ܐܢܓܠܐ ܡܪܟܠ ܩܐ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܟܻܝܢ ܐܡܪܗ̇: ܦܟܢ ܘ ܒܪܠܝܬ ܐܝܬܠܘܢ̈ ܚܕ ܨܒܼܝܢܐ ܡܚܘܝܕܐ ܒܘܬ ܢܛܪܬܐ ܕܒܪܓܻܐܡ

 

. ܗܘ ܡܘܙܝܕܠܗ ܕܒܪܓܻܐܡ ܣܙܓܪܘܬܐ ܐܬܘܡܝܬܐ ܥܡ ܐܝܪܢ ܝܠܗܚ ܣܗܡܐ ܐܨܠܝܐ ܕܢܛܪܬܐ ܕܫܠܡܐ ܒܡܕܢܚܐ ܡܨܥܝܬܐ ܘ ܐܚܢܢ ܒܕ ܗܘܐܠܢ ܡܚܦܛܢܘܬܐ ܚܝܠܢܬܐ ܒܘܬ ܢܛܪܬܐ ܕܕܝܗ ܡܢ ܒܬܰܪ ܦܠܛܢܐ ܕܐܡܪܟܐ

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید