چهارشنبه, 02 خرداد 1397 21:35

ܙܘܢܢܐ ܐܨܠܝܐ ܕܢܦ̇ܛܐ ܕܐܝܪܢ ܠܐ ܗܘܝ ܣܢܕܢܐ ܕܦܠܛܬܐ ܡܢ ܒܪܓܻܐܡ ܘ ܒܕ ܝܗܒܼܝ ܟܘܬܪܐ ܠܝܣܘܪܐ ܕܓܢܗ ܡܢ ܐܝܪܢ

ܙܘܢܢܐ ܐܨܠܝܐ ܕܢܦ̇ܛܐ ܕܐܝܪܢ ܠܐ ܗܘܝ ܣܢܕܢܐ ܕܦܠܛܬܐ ܡܢ ܒܪܓܻܐܡ ܘ ܒܕ ܝܗܒܼܝ ܟܘܬܪܐ ܠܝܣܘܪܐ ܕܓܢܗ ܡܢ ܐܝܪܢ

ܙܘܢܢܐ ܐܨܠܝܐ ܕܢܦ̇ܛܐ ܕܐܝܪܢ ܠܐ ܗܘܝ ܣܢܕܢܐ ܕܦܠܛܬܐ ܡܢ ܒܪܓܻܐܡ ܘ ܒܕ ܝܗܒܼܝ ܟܘܬܪܐ ܠܝܣܘܪܐ ܕܓܢܗ ܡܢ ܐܝܪܢ

ܣܝ ܐܢ ܐܢ ܕܐܡܪܟܐ ܝܗܒܼܠܗ̇ ܚܒܪܐ ܡܢ ܐܗܐ ܕܐܝܬ ܡܘܡܟܢܘܬܐ ܚܝܠܢܬܐ ܕܙܘܢܢܐ ܐܨܠܝܐ ܕܢܦ̇ܛܐ ܡܢ ܐܝܪܢ ܝܗܒܼܝ ܟܘܬܪܐ ܠܙܒܼܢܬܐ ܕܓܢܗ ܘ ܠܐ ܗܘܝ ܣܢܕܢܐ ܕ ܦܠܛܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܡܢ ܒܪܓܻܐܡ. ܡܢ ܓܒܐ ܐܚܪܝܢܐ

ܚܕ ܡܫܬܐܠܢܐ ܓܘܪܐ ܒܐܬܪܐ ܕܐܠܡܢ ܒܪܡܙܬܐ ܥܠ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܕܒܝܠ ܐܢܓܠܐ ܡܪܟܠ ܩܐ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܟܻܝܢ ܐܡܪܗ̇: ܦܟܢ ܘ ܒܪܠܝܬ ܐܝܬܠܘܢ̈ ܚܕ ܨܒܼܝܢܐ ܡܚܘܝܕܐ ܒܘܬ ܢܛܪܬܐ ܕܒܪܓܻܐܡ

. ܗܘ ܡܘܙܝܕܠܗ ܕܒܪܓܻܐܡ ܣܙܓܪܘܬܐ ܐܬܘܡܝܬܐ ܥܡ ܐܝܪܢ ܝܠܗܚ ܣܗܡܐ ܐܨܠܝܐ ܕܢܛܪܬܐ ܕܫܠܡܐ ܒܡܕܢܚܐ ܡܨܥܝܬܐ ܘ ܐܚܢܢ ܒܕ ܗܘܐܠܢ ܡܚܦܛܢܘܬܐ ܚܝܠܢܬܐ ܒܘܬ ܢܛܪܬܐ ܕܕܝܗ ܡܢ ܒܬܰܪ ܦܠܛܢܐ ܕܐܡܪܟܐ

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید