جمعه, 04 خرداد 1397 21:05

ܐܝܪܢ ܥܠ ܙܘܠܐ ܕܚܒܪܐ̈- ܚܕܐ ܫܒܬܐ

ܐܝܪܢ ܥܠ ܙܘܠܐ ܕܚܒܪܐ̈- ܚܕܐ ܫܒܬܐ

ܬܦܩܬܐ ܕܡܫܬܐܠܢܐ̈ ܘ ܦܠܚܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܥܡ ܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ

 

ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܐܝܪܢܐ ܡܢ ܡܟܼܬܒܼܐ ܕܛܒܐ ܕܡܗܕܝܢܘܬܐ ܒܝܘܡܐ ܕ7 ܡܢ ܝܪܚܐ ܕܪܡܙܢ ( ܨܘܡܐ) ܡܫܬܐܠܢܐ̈ ܕܬܠܬܐ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܡܫܬܐܠܢܐ ܘ ܦܠܚܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܒܣܗܡܐ ܦܪܝܫܐ  ܘ ܚܕ ܡܢܝܢܐ ܡܢ ܡܕܒܪܢܐ ܥܠܝܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܡܢ ܫܘܬܐܣܐ ܕܐܘܚܕܢܐ ܘ ܓܝܣܝܐ  ܒܬܰܪ ܟܘܬܪܐ ܕܐܪܒܥܐܒܫܒܐ ܗܘܠܠܘܢ̈ ܬܦܩܬܐ ܥܡ ܡܥܠܝܘܬܗ ܕܐܝܬ ܐܠܠܗ ܚܡܢܥܝ ܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ .

ܐܗܐ ܛܒܐ ܒܕ ܦܐܫ ܡܘܟܡܠܐ

ܙܘܢܢܐ ܐܨܠܝܐ ܕܢܦ̇ܛܐ ܕܐܝܪܢ ܠܐ ܗܘܝ ܣܢܕܢܐ ܕܦܠܛܬܐ ܡܢ ܒܪܓܻܐܡ ܘ ܒܕ ܝܗܒܼܝ ܟܘܬܪܐ ܠܝܣܘܪܐ ܕܓܢܗ ܡܢ ܐܝܪܢ

ܣܝ ܐܢ ܐܢ ܕܐܡܪܟܐ ܝܗܒܼܠܗ̇ ܚܒܪܐ ܡܢ ܐܗܐ ܕܐܝܬ ܡܘܡܟܢܘܬܐ ܚܝܠܢܬܐ ܕܙܘܢܢܐ ܐܨܠܝܐ ܕܢܦ̇ܛܐ ܡܢ ܐܝܪܢ ܝܗܒܼܝ ܟܘܬܪܐ ܠܙܒܼܢܬܐ ܕܓܢܗ ܘ ܠܐ ܗܘܝ ܣܢܕܢܐ ܕ ܦܠܛܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܡܢ ܒܪܓܻܐܡ. ܡܢ ܓܒܐ ܐܚܪܝܢܐ

ܚܕ ܡܫܬܐܠܢܐ ܓܘܪܐ ܒܐܬܪܐ ܕܐܠܡܢ ܒܪܡܙܬܐ ܥܠ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܕܒܝܠ ܐܢܓܠܐ ܡܪܟܠ ܩܐ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܟܻܝܢ ܐܡܪܗ̇: ܦܟܢ ܘ ܒܪܠܝܬ ܐܝܬܠܘܢ̈ ܚܕ ܨܒܼܝܢܐ ܡܚܘܝܕܐ ܒܘܬ ܢܛܪܬܐ ܕܒܪܓܻܐܡ

. ܗܘ ܡܘܙܝܕܠܗ ܕܒܪܓܻܐܡ ܣܙܓܪܘܬܐ ܐܬܘܡܝܬܐ ܥܡ ܐܝܪܢ ܝܠܗܚ ܣܗܡܐ ܐܨܠܝܐ ܕܢܛܪܬܐ ܕܫܠܡܐ ܒܡܕܢܚܐ ܡܨܥܝܬܐ ܘ ܐܚܢܢ ܒܕ ܗܘܐܠܢ ܡܚܦܛܢܘܬܐ ܚܝܠܢܬܐ ܒܘܬ ܢܛܪܬܐ ܕܕܝܗ ܡܢ ܒܬܰܪ ܦܠܛܢܐ ܕܐܡܪܟܐ

 

ܩܣܡܝ: ܝܘܪܘܦ ܗܘܐܠܗ ܙܡܝܢܘܬܐ ܒܘܬ ܢܛܪܬܐ ܕܝܘܬܪܢܐ ܕܐܝܪܢ ܡܢ ܒܬܰܪ ܒܪܓܻܐܡ

ܡܠܠܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܐܡܪܗ: ܝܘܪܘܦ ܒܙܘܢܐ ܦܝܫܢܐ ܗܘܝܐ ܙܡܝܢ ܕܒܕ ܗܘܝܐ ܢܛܪܢܬܐ ܕܝܘܬܪܢܐ ܕܐܝܪܢ ܡܢ ܒܬܰܪ ܦܠܛܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܡܢ ܒܪܓܻܐܡ ܗܝ ܙܐ ܠܐ ܒܗܡܙܡܬܐ ܩܘܡܐ ܕܒܥܒܼܕܘܬܐ ܡܬ- ܚܙܝܢܬܐ.

  ܒܗܪܡ ܩܣܡܝ ܡܠܠܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܒܟܢܘܫܝܐ ܛܒܝܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܫܩܠ ܛܒܐܗ ܒܪܝܐ ܘ ܓܘܝܐ  ܘ ܦܘܢܝܐ ܩܐ ܒܘܩܪܐ ܕܕܝܗ ܕܝܐܪܒ ܫܪܝܟܘܝܬܐ̈ ܓܘܪܐ ܕܝܘܪܘܦ ܒܕ ܦܠܛܝ ܡܢ ܐܝܪܢ ܘ ܒܕ ܦܝܫܝ ܫܪܝܟܘܝܬܐ ܙܥܘܪܐ ܒܐܩܢܘܡܝܐ ܕܐܬܪܐ ܡܘܙܝܕܠܗ ܡܢ ܒܬܰܪ ܦܠܛܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܡܢ ܐܗܐ ܣܙܓܪܘܬܐ ܒܝܠ ܥܡܝܬܐ ܐܝܟܢܝܘܬܐ ܚܕܬܬܐ ܐܝܬ ܘ ܗܝܪܝܬܐ̈ ܒܝܠ ܐܝܪܢ ܘ ܝܘܪܘܦ ܒܕ ܗܘܐܠܘܢ̈ ܟܘܬܪܐ ܒܣܗܡܐ ܦܪܝܫܐ ܐܩܢܘܡܝܝܐ ܒܝܠ ܬܪܝܢ ܓܒܢܐ ܐܝܢܐ ܝܘܪܘܦ ܥܨܝܐ ܝܠܗܚ ܕܗܘܐܠܗ̇ ܙܡܝܢܘܬܐ ܒܘܬ ܢܛܪܬܐ ܕܝܘܬܪܢܐ ܕܐܝܪܢ ܒܦܨܠܐ ܥܒܼܘܕܐ ܘ ܠܐ ܐܚܟܻܝ ܒܗܡܙܡܬܐ.

ܗܡܙܡܬܐ ܬܠܦ̇ܘܢܝ ܕܪܘܗܢܝ ܘ ܡܟܪܘܢ- ܪܘܗܢܝ ܝܘܪܘܦ ܓܪܟ ܝܗܒܼܐ ܙܡܝܢܘܬܐ ܩܐ ܐܝܪܢ

ܐܕܝܘܡ ܗܣܢ ܪܘܗܢܝ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܗܘܐܠܠܗ ܗܡܙܡܬܐ ܬܠܦ̇ܘܢܝ ܥܡ ܡܟܪܘܢ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܦܪܢܣܐ. ܐܗܐ ܗܡܙܡܬܐ ܝܗܘܐ ܠܚܕܪܘܢܐ̈ ܕܒܪܓܻܐܡ ܘ ܦܠܛܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܡܢ ܐܗܐ ܣܙܓܪܘܬܐ. ܪܘܗܢܝ ܒܐܗܐ ܗܡܙܡܬܐ ܡܢ ܡܟܪܘܢ ܛܠܒܠܗ̇ ܕܝܘܪܘܦ ܝܗܒܼܐ ܙܡܝܢܘܬܐ ܒܘܬ ܝܘܬܪܢܐ̈ ܕܐܝܪܢ ܒܒܪܓܻܐܡ.

ܕܢܠܕ ܬܪܡܦ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ ܝܘܡܐ ܕܬܠܬܒܫܒܐ ܪܘܫܡܐܝܬ ܡܘܚܒܪܗ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܦܠܛܠܗ ܡܢ ܣܙܓܪܘܬܐ ܐܬܘܡܝܬܐ ܕܐܝܪܢ ܘ  ( ܒܪܓܻܐܡ) ܘ ܐܗܐ ܦܘܣܩܢܐ ܦܐܝܫܠܗ ܡܘܚܒܪܗ ܪܘܫܡܐܝܬ . ܐܗܐ ܣܙܓܪܘܬܐ ܐܝܟ ܬܚܡܢܬܐ ܝܗܘܐ ܡܫܘܪܪܬܐ ܪܘܫܡܝܐܬ ܒܝܕ ܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ. ܥܒܼܕܘܬܐ ܚܕ ܓܒܝܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܦܠܛܬܐ ܡܢ ܒܪܓܻܐܡ ܒܚܕ ܐܗܘܠ ܝܗܘܐ ܕܗܠ ܐܕܝܐ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܦܪܝܫܐ ܫܘܩ ܡܢ ܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܝܢܐ ܘ ܥܪܒܣܬܢ ܣܢܕܬܐ ܕܓܢܗ ܠܐ ܝܢܐ̈ ܡܘܚܒܪܗ ܡܢ ܐܗܐ ܦܠܛܬܐܡܘܢܝܚܠܗ ܗܣܢܝ ܬܓܒܪܢܐ ܕܕܥܒܼܪ ܕܨܠܘܬܐ ܕܥܪܘܒܼܬܐ ܕܐܙܪܒܝܓܻܢ ܡܥܪܒܼܝܬܐ

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید