شنبه, 05 خرداد 1397 10:50

ܡܘܣܟܘ: ܐܡܪܟܐ ܐܰܚܪܰܝܢܐ ܠܝܬܠܗ̇ ܗܩܘܬܐ ܥܠ ܒܪܓܻܐܡ

ܡܘܣܟܘ: ܐܡܪܟܐ ܐܰܚܪܰܝܢܐ ܠܝܬܠܗ̇ ܗܩܘܬܐ ܥܠ ܒܪܓܻܐܡ

ܡܘܣܟܘ: ܐܡܪܟܐ ܐܰܚܪܰܝܢܐ ܠܝܬܠܗ̇ ܗܩܘܬܐ ܥܠ ܒܪܓܻܐܡ

 ܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܪܘܣܝܐ ܡܫܘܪܪܗ̇ ܕܦܠܛܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܡܢ ܒܪܓܻܐܡ ܒܫܩܠܘܗ ܝܠܗ̇ ܗܩܘܬܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܥܠ ܕܝܗ̇. ܘ ܘܫܝܢܓܬܘܢ ܡܢ ܐܗܐ ܠܒܬܰܪܝ ܐܰܚܪܰܝܢܐ ܠܝܬ ܠܗ ܟܻܘ ܚܕ ܗܩܘܬܐ ܥܠ ܐܗܐ ܣܙܓܪܘܬܐ ܒܝܠ ܥܡܝܬܐ. ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܕܪܝܐ ܢܘܘܣܬܝ ܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܪܘܣܝܐ ܒܚܕ ܒܘܝܢܐ ܒܪܡܙܬܐ ܥܠ ܦܠܛܐ ܕܝܬܒܼܬܐ ܕܟܘܡܣܝܘܢ ܡܚܘܝܕܬܐ ܕܒܪܓܻܐܡ ܒܘܝܢ ܠܐܒ ܗܙܝܪܘܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܡܘܚܒܪܗ̇ ܠܢܓܪܢܘܬܐ ܥܡܘܩܬܐ ܕܓܢܗ̇ ܡܢ ܦܠܛܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܡܢ ܒܪܓܻܐܡ . ܣܝܥܬܐ ܕܩܝܘܡܘܬܐ ܕܪܘܣܝܐ ܙܐ ܡܫܘܪܪܗ ܕܐܗܐ ܥܒܼܕܘܬܐ ܝܠܗ̇ ܕܫܕܫܬܐ ܕܟܠܝ ܣܙܓܪܘܬܐ̈ ܒܘܬ ܫܪܝܬܐ ܕܟܬܪܐ̈ ܠܚܕܪܘܢܐ ܕܒܪܓܻܐܡ ܘ ܐܘܦ ܕܪܩܘܒܼܠ ܟܬܒܼ- ܩܛܥܝܬܐ ܕ2231 ܕܣܝܥܬܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید