شنبه, 19 خرداد 1397 10:04

ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܘ ܦܟܣܬܢ ܒܚܕܪܘܢܐ̈ ܕܟܢܘܫܝܐ ܕܫܢܓܗܝ

ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܘ ܦܟܣܬܢ ܒܚܕܪܘܢܐ̈ ܕܟܢܘܫܝܐ ܕܫܢܓܗܝ

ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܘ ܦܟܣܬܢ ܒܚܕܪܘܢܐ̈ ܕܟܢܘܫܝܐ ܕܫܢܓܗܝ

ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܘ ܦܟܣܬܢ ܝܘܡܐ ܕܫܒܬܐ ܒܚܕܪܘܢܐ ܕܡܬܩܢܩܬܐ ܕܟܢܘܫܝܐ ܕ17 ܫܘܬܐܣܐ ܕܗܝܪܝܬܐ̈ ܕܫܢܓܗܝ ܒܐܬܪܐ ܕܟܒܝܢ ܗܘܐܠܠܘܢ̈ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܚܕܕܐ. ܗܣܢ ܪܘܗܢܝ ܘ ܡܡܢܘܢ ܗܘܣܝܢ ܒܐܗܐ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܗܘܐܠܠܘܢ̈ ܫܘܚܠܦܐ ܕܬܚܡܢܬܐ ܘ ܗܓܝܬܐ ܥܠ ܡܙܝܕܬܐ ܕܝܣܘܪܐ ܕܒܝܠ 2 ܐܬܪܘܬܐ̈ ܘ ܚܠܢܬܐ ܕܝܣܘܪܐ ܦܠܘܛܝܩܝܐ ܘ ܐܩܢܘܡܝܝܐ. ܪܘܗܢܝ ܒܟܻܝܕܬܐ ܪܘܫܡܝܬܐ ܕܐܬܪܐ ܕܟܻܝܢ ܗܘܐܠܠܗ ܚܙܘܩܝܐ ܠܐܗܐ ܐܬܪܐ ܒܘܬ ܫܪܟܬܐ ܒܟܢܘܫܝܐ ܕ18 ܫܘܬܐܣܐ ܕܗܝܪܝܬܐ̈ ܕܫܢܓܗܝ.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید