یکشنبه, 20 خرداد 1397 10:28

ܡܫܪܪܬܐ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܘ ܒܠܐ ܪܘܣ ܒܘܬ ܡܙܝܕܬܐ ܕܗܝܪܝܬܐ̈ 2 ܓܒܝܐ̈

ܡܫܪܪܬܐ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܘ ܒܠܐ ܪܘܣ ܒܘܬ ܡܙܝܕܬܐ ܕܗܝܪܝܬܐ̈ 2 ܓܒܝܐ̈

ܡܫܪܪܬܐ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܘ ܒܠܐ ܪܘܣ ܒܘܬ ܡܙܝܕܬܐ ܕܗܝܪܝܬܐ̈ 2 ܓܒܝܐ̈

ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܒܬܦܩܬܐ ܥܡ ܪܚܡܐ ܕܓܢܗ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܒܠܐ ܪܘܣ ܡܫܘܪܪܗ ܕܓܪܟ ܟܠܝ ܦܪܣܬܐ ܕܐܝܬ ܒ2 ܐܬܪܘܬܐ̈ ܦܝܫܝ ܡܘܦܠܚܐ ܒܘܬ ܡܙܝܕܬܐ ܕܝܣܘܪܐܗ ܡܚܘܝܕܐ ܒܟܠܝ ܩܣܬܐ̈.ܗܣܢ ܪܘܗܢܝ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܒܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܐܠܟܣܢܕܪ  ܠܘܟܫܢܟܘ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܒܠܐ ܪܘܣ ܒܚܕܪܘܢܐ̈ ܕܟܢܘܫܝܐ ܕܪܫܢܐ̈ ܕܐܬܪܘܬܐ ܗܕܡܐ ܕܫܘܬܐܣܐ ܕܫܢܓܗܝ ܒܟܻܝܢ ܐܡܪܗ: ܒܠܐ ܪܘܣ ܐܡܝܢܐܝܬ ܝܠܗ ܚܕ ܐܬܪܐ ܕܘܣܬ ܘ ܪܚܡܐ ܩܐ ܐܝܪܢ  ܘ ܬܗܪܢ ܗܕܪܬܐ ܝܠܗ̇ ܠܡܙܝܕܬܐ ܕܝܣܘܪܐ̈ ܐܩܢܘܡܝܝܐ ܘ ܬܓܪܝܐ ܘ ܦܪܝܫܐܝܬ ܒܣܗܡܐ ܝܘܠܦܢܐ ܚܕܬܬܐ.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید