دوشنبه, 21 خرداد 1397 09:46

ܪܘܗܢܝ ܡܢ ܒܬܰܪ ܫܪܟܬܐ ܒܟܢܘܫܝܐ ܕܫܢܓܗܝ ܒܐܬܪܐ ܕܟܼܝܢ ܥܒܼܪܗ ܠܬܗܪܢ

ܪܘܗܢܝ ܡܢ ܒܬܰܪ ܫܪܟܬܐ ܒܟܢܘܫܝܐ ܕܫܢܓܗܝ ܒܐܬܪܐ ܕܟܼܝܢ ܥܒܼܪܗ ܠܬܗܪܢ

ܪܘܗܢܝ ܡܢ ܒܬܰܪ ܫܪܟܬܐ ܒܟܢܘܫܝܐ ܕܫܢܓܗܝ ܒܐܬܪܐ ܕܟܼܝܢ ܥܒܼܪܗ ܠܬܗܪܢ

ܒܟܢܘܫܝܐ ܕܫܢܓܗܝ ܫܘܪܟܐ ܝܗܘܐ ܡܗܕܝܢܐ ܕ8 ܐܬܪܘܬܐ̈ ܗܕܡܐ 4 ܐܬܪܘܬܐ̈ ܠܐ ܗܕܡܐ ܘ ܢܙܪ ܘ ܐܘܦ ܡܫܬܐܠܢܐ̈ ܕܫܘܬܐܣܐ ܒܝܠ- ܥܡܝܐ .

ܥܡ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܪܘܗܢܝ ܒܐܗܐ ܚܙܘܩܝܐ ܝܗܘܐ ܙܪܝܦ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ  ܒܝܙ̇ܢ ܙ̇ܢܓܢܗ ܘܙܝܪܐ ܕܢܦ̇ܛܐ  ܡܣܥܘܕ ܟܪܒܣܝܐܢ ܘܙܝܪܐ ܕܐܩܢܘܡܝܐ ܘ ܡܘܗܡܕ ܢܗܘܢܕܝܐܢ ܬܚܠܘܦܐ ܐܩܢܘܡܝܝܐ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܘ ܘܠܝ ܐܠܠܗ ܣܝܦ̇ ܬܓܒܪܢܐ ܕܒܢܟ ܩܢܛܪܘܢܝܬܐ ܕܐܝܪܢ.

 

 ܠܚܕܪܘܢܐ ܕܐܗܐ ܟܢܘܫܝܐ ܘ ܒܗܙܝܪܘܬܐ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܘ ܟܻܝܢ ܙܐ ܦܝܫܠܗ̇ ܓܪܫܬܐ ܛܪܢܐ ܥܠ 4 ܐܫܛܪܐ ܕܗܝܪܝܬܐ̈ ܐܩܢܘܡܝܐ ܒܝܠ 2 ܐܬܪܘܬܐ̈  ܘ ܒܢܝܫܐ ܕܡܪܘܚܬܐ ܕܙܘܕܐ ܡܢ ܕܥܒܼܪ  ܝܣܘܪܐ̈ ܬܪܝܢ ܓܒܝܐ. ܐܢܐ̈ 4 ܟܬܒܼ ܣܙܓܪܘܬܐ̈ ܐܩܢܘܡܝܝܐ ܒܝܠ 2 ܐܬܪܘܬܐ̈ ܦܝܫܠܘܢ̈ ܓܪܝܫܐ ܛܪܢܐ ܒܝܕ ܪܫܢܐ̈ ܥܠܝܐ ܕܐܝܪܢ ܘ ܟܻܝܢ ܘ ܝܢܐ ܒܘܬ ܩܣܬܐ ܕܝܣܘܪܐ ܐܩܢܘܡܝܝܐ.

 ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܘ ܟܻܝܢ ܗܘܐܠܠܗܘܢ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܚܕܕܐ ܒܐܬܪܐ ܕܟܻܝܢ ܡܢ ܒܬܰܪ ܚܙܘܩܝܐ ܕܪܘܗܢܝ ܠܐܗܐ ܐܬܪܐ. 2 ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܒܐܗܐ ܬܦܩܬܐ ܗܘܐܠܠܘܢ̈ ܪܡܙܬܐ ܥܠ ܨܒܼܝܢܐ ܕܐܝܪܢ ܘ ܟܻܝܢ ܒܘܬ ܟܘܬܪܐ ܕܝܣܘܪܐ̈ ܩܪܝܬܝܩܝܐ ܥܡ ܚܕܕܐ ܒܟܠܝ ܦܢܝܬܐ̈ ܐܩܢܘܡܝܝܐ ܦܠܘܛܝܩܝܐ . ܗܣܢ ܪܘܗܢܝ ܒܐܗܐ ܚܙܘܩܝܐ ܐܘܦ ܫܘܪܟܠܗ ܒܟܢܘܫܝܐ ܕܪܫܢܐ ܕܫܘܬܐܣܐ ܕܗܝܪܝܬܐ ܕܫܢܓܗܝ ܕܗܘܐܠܗ ܒܝܘܡܢܐ̈ ܕ19 ܘ 20 ܒܝܪܚܐ ܕܚܘܪܕܕ ܒܗܘܦܪܟܝܐ ܕܫܢܕܘܓ ܒܡܕܢܚܐ ܕܟܷܢ.

ܒܐܗܐ ܟܢܘܫܝܐ ܪܘܗܢܝ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܗܘܐܠܠܗ ܗܡܙܬܐ ܘ ܒܐܗܐ ܗܡܙܡܬܐ ܗܘܓܝܠܐ ܥܠ ܣܝܬܪܐ̈ ܕܐܝܪܢ.

 ܒܐܗܐ ܚܙܘܩܝܐ 2 ܝܘܡܢܐ ܪܘܗܢܝ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܗܘܐܠܠܗ ܫܘܩ ܡܢ ܗܡܙܡܬܐ ܒܐܗܐ ܟܢܘܫܝܐ ܬܦܩܝܬܐ̈ ܙܐ ܥܡ ܪܫܢܐ̈ ܕܣܝܥܬܐ̈ ܫܪܟܢܐ ܘ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܫܪܟܢܐ ܒܐܗܐ ܟܢܘܫܝܐ ܙܐ ܐܝܟ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܬܪܘܬܐ̈ ܕ ܟܻܝܢ  ܪܘܣܝܐ  ܐܦܩܢܣܬܢ  ܦܟܣܬܢ  ܡܘܓܼܘܠܣܬܢ ܘ ܒܠܐ ܪܘܣ ܘ ܪܫ ܘܙܝܪܐ ܕܗܢܕܘܣܬܢ.

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید