دوشنبه, 21 خرداد 1397 10:07

ܪܘܗܢܝ ܒܬܦܩܬܐ ܥܡ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܟܻܝܢ: ܨܒܼܝܢܐ ܕܬܗܪܢ ܘ ܦܟܢ ܟܘܬܪܐ ܕܗܝܪܝܬܐ̈ ܩܪܝܬܝܩܝܐ ܒܟܠܝ ܦܢܝܬܐ̈

ܪܘܗܢܝ ܒܬܦܩܬܐ ܥܡ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܟܻܝܢ: ܨܒܼܝܢܐ ܕܬܗܪܢ ܘ ܦܟܢ ܟܘܬܪܐ ܕܗܝܪܝܬܐ̈ ܩܪܝܬܝܩܝܐ ܒܟܠܝ ܦܢܝܬܐ̈

ܪܘܗܢܝ ܒܬܦܩܬܐ ܥܡ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܟܻܝܢ: ܨܒܼܝܢܐ ܕܬܗܪܢ ܘ ܦܟܢ ܟܘܬܪܐ ܕܗܝܪܝܬܐ̈ ܩܪܝܬܝܩܝܐ ܒܟܠܝ ܦܢܝܬܐ̈

ܦܟܢ - ܝܗܒܼܝ ܛܒܐ- ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܘ ܟܻܝܢ ܗܘܐܠܠܗܘܢ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܚܕܕܐ ܒܐܬܪܐ ܕܟܻܝܢ ܡܢ ܒܬܰܪ ܚܙܘܩܝܐ ܕܪܘܗܢܝ ܠܐܗܐ ܐܬܪܐ. 2 ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܒܐܗܐ ܬܦܩܬܐ ܗܘܐܠܠܘܢ̈ ܪܡܙܬܐ ܥܠ ܨܒܼܝܢܐ ܕܐܝܪܢ ܘ ܟܻܝܢ ܒܘܬ ܟܘܬܪܐ ܕܝܣܘܪܐ̈ ܩܪܝܬܝܩܝܐ ܥܡ ܚܕܕܐ ܒܟܠܝ ܦܢܝܬܐ̈ ܐܩܢܘܡܝܝܐ ܦܠܘܛܝܩܝܐ . ܗܣܢ ܪܘܗܢܝ ܒܐܗܐ ܚܙܘܩܝܐ ܐܘܦ ܫܘܪܟܠܗ ܒܟܢܘܫܝܐ ܕܪܫܢܐ ܕܫܘܬܐܣܐ ܕܗܝܪܝܬܐ ܕܫܢܓܗܝ ܕܗܘܐܠܗ ܒܝܘܡܢܐ̈ ܕ19 ܘ 20 ܒܝܪܚܐ ܕܚܘܪܕܕ ܒܗܘܦܪܟܝܐ ܕܫܢܕܘܓ ܒܡܕܢܚܐ ܕܟܷܢ.

ܒܐܗܐ ܟܢܘܫܝܐ ܪܘܗܢܝ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܗܘܐܠܠܗ ܗܡܙܬܐ ܘ ܒܐܗܐ ܗܡܙܡܬܐ ܗܘܓܝܠܐ ܥܠ ܣܝܬܪܐ̈ ܕܐܝܪܢ.

 ܒܐܗܐ ܚܙܘܩܝܐ 2 ܝܘܡܢܐ ܪܘܗܢܝ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܗܘܐܠܠܗ ܫܘܩ ܡܢ ܗܡܙܡܬܐ ܒܐܗܐ ܟܢܘܫܝܐ ܬܦܩܝܬܐ̈ ܙܐ ܥܡ ܪܫܢܐ̈ ܕܣܝܥܬܐ̈ ܫܪܟܢܐ ܘ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܫܪܟܢܐ ܒܐܗܐ ܟܢܘܫܝܐ ܙܐ ܐܝܟ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܬܪܘܬܐ̈ ܕ ܟܻܝܢ  ܪܘܣܝܐ  ܐܦܩܢܣܬܢ  ܦܟܣܬܢ  ܡܘܓܼܘܠܣܬܢ ܘ ܒܠܐ ܪܘܣ ܘ ܪܫ ܘܙܝܪܐ ܕܗܢܕܘܣܬܢ.

 ܒܟܢܘܫܝܐ ܕܫܢܓܗܝ ܫܘܪܟܐ ܝܗܘܐ ܡܗܕܝܢܐ ܕ8 ܐܬܪܘܬܐ̈ ܗܕܡܐ 4 ܐܬܪܘܬܐ̈ ܠܐ ܗܕܡܐ ܘ ܢܙܪ ܘ ܐܘܦ ܡܫܬܐܠܢܐ̈ ܕܫܘܬܐܣܐ ܒܝܠ- ܥܡܝܐ .

ܥܡ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܪܘܗܢܝ ܒܐܗܐ ܚܙܘܩܝܐ ܝܗܘܐ ܙܪܝܦ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ  ܒܝܙ̇ܢ ܙ̇ܢܓܢܗ ܘܙܝܪܐ ܕܢܦ̇ܛܐ  ܡܣܥܘܕ ܟܪܒܣܝܐܢ ܘܙܝܪܐ ܕܐܩܢܘܡܝܐ ܘ ܡܘܗܡܕ ܢܗܘܢܕܝܐܢ ܬܚܠܘܦܐ ܐܩܢܘܡܝܝܐ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܘ ܘܠܝ ܐܠܠܗ ܣܝܦ̇ ܬܓܒܪܢܐ ܕܒܢܟ ܩܢܛܪܘܢܝܬܐ ܕܐܝܪܢ.

 ܠܚܕܪܘܢܐ ܕܐܗܐ ܟܢܘܫܝܐ ܘ ܒܗܙܝܪܘܬܐ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܘ ܟܻܝܢ ܙܐ ܦܝܫܠܗ̇ ܓܪܫܬܐ ܛܪܢܐ ܥܠ 4 ܐܫܛܪܐ ܕܗܝܪܝܬܐ̈ ܐܩܢܘܡܝܐ ܒܝܠ 2 ܐܬܪܘܬܐ̈  ܘ ܒܢܝܫܐ ܕܡܪܘܚܬܐ ܕܙܘܕܐ ܡܢ ܕܥܒܼܪ  ܝܣܘܪܐ̈ ܬܪܝܢ ܓܒܝܐ. ܐܢܐ̈ 4 ܟܬܒܼ ܣܙܓܪܘܬܐ̈ ܐܩܢܘܡܝܝܐ ܒܝܠ 2 ܐܬܪܘܬܐ̈ ܦܝܫܠܘܢ̈ ܓܪܝܫܐ ܛܪܢܐ ܒܝܕ ܪܫܢܐ̈ ܥܠܝܐ ܕܐܝܪܢ ܘ ܟܻܝܢ ܘ ܝܢܐ ܒܘܬ ܩܣܬܐ ܕܝܣܘܪܐ ܐܩܢܘܡܝܝܐ.

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید