سه شنبه, 22 خرداد 1397 10:16

ܢܓܪܢܘܬܐ ܕܠܢܕܢ ܡܢ ܐܝܟܢܝܘܬܐ ܚܪܒܐ ܕܡܫܠܡܢܐ̈ ܕܪܘܗܝܢܓܝܐ

ܢܓܪܢܘܬܐ ܕܠܢܕܢ ܡܢ ܐܝܟܢܝܘܬܐ ܚܪܒܐ ܕܡܫܠܡܢܐ̈ ܕܪܘܗܝܢܓܝܐ

ܢܓܪܢܘܬܐ ܕܠܢܕܢ ܡܢ ܐܝܟܢܝܘܬܐ ܚܪܒܐ ܕܡܫܠܡܢܐ̈ ܕܪܘܗܝܢܓܝܐ

ܒܘܪܝܣ ܓܻܢܣܘܢ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܢܓܠܣܬܢ ܡܘܚܙܝܠܗ ܠܢܓܪܢܘܬܐ ܕܓܢܗ ܘ ܐܬܪܗ ܡܢ ܪܦ̇ܬܪܘܬܐ ܕܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܡܝܢܡܪ ܢܙܒܬ ܠܡܫܠܡܢܐ ܕܪܘܗܝܢܓܝܐ. ܒܘܪܝܣ ܓܻܢܣܘܢ ܒܬܘܥܝܬܪ ܕܓܢܗ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܗܡܙܡܬܐ ܬܠܦ̇ܘܢܝ ܥܡ ܐܢܓ ܣܢ ܣܘܟܻܝ ܡܗܕܝܢܬܐ ܕܓܒܐ ܗܟܡܢܐ ܕܡܝܢܡܪ ܘ ܟܬܒܼܠܗ: ܒܐܗܐ ܗܡܙܡܬܐ ܡܘܚܒܪܝ ܠܢܓܪܢܘܬܐ ܡܢ ܪܦܬܪܘܬܐ ܥܡ ܡܫܠܡܢܐ ܕܪܘܗܝܢܓܝܐ .

 ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܢܓܠܣܬܢ ܪܡܙܠܗ ܠܐܗܐ ܢܘܩܙܐ ܕܐܬܪܐ ܕܡܝܢܡܪ ܩܘܒܠܐ ܝܠܗ ܠܢܙܝܪܘܬܐ ܕܣܝܥܬܐ ܕܫܪܪܐ ܠܚܕܪܘܢܐ̈ ܕܟܪܒܐ ܕܗܘܝܐ ܝܠܗ ܕܪܩܘܒܼܠ ܡܫܠܡܢܐ ܘ ܛܠܒܠܗ ܠܦܠܚܢܐ ܒܘܫ ܚܝܠܢܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܢܙܒܬ ܠܦܟܪܬܐ ܥܠ ܐܗܐ ܩܣܬ.

ܢܫܪܝܬܐ̈ ܚܝܠܢܐ ܕܓܝܣܐ ܕܡܝܢܡܪ ܥܡ ܡܫܠܡܢܐ ܕܪܘܗܝܢܓܝܐ ܒܗܝܪܬܐ ܘ ܣܢܕܬܐ ܕܒܘܕܝܝܐ̈ ܗܦܟܝܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܡܢ ܣܝܩܘܡܐ ܕ25 ܒܐܘܬ ܕ2017 ܗܘܝܐ ܝܢܐ ܥܠܬܐ ܕܒܐܠܦܐ̈ ܡܘܬܢܐ ܘ ܒܡܐܐ ܨܚܘܪܐ̈ܘ ܥܪܘܩܐ ܡܢ ܐܗܐ ܐܬܪܐ  ܥܠ ܐܬܪܐ ܫܒܼܒܼܐ ܕܒܢܓܠܕܫ.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید