چهارشنبه, 23 خرداد 1397 10:46

ܒܗܡܙܡܬܐ ܬܠܦ̇ܘܢܝ : ܪܘܗܢܝ ܘ ܡܟܪܘܢ ܗܘܡܙܡܠܘܢ̈ ܒܘܬ ܝܣܘܪ̈ܐ 2 ܓܒܝܐ̈ ܘ ܒܪܓܻܐܡ

ܒܗܡܙܡܬܐ ܬܠܦ̇ܘܢܝ : ܪܘܗܢܝ ܘ ܡܟܪܘܢ ܗܘܡܙܡܠܘܢ̈ ܒܘܬ ܝܣܘܪ̈ܐ 2 ܓܒܝܐ̈ ܘ ܒܪܓܻܐܡ

ܒܗܡܙܡܬܐ ܬܠܦ̇ܘܢܝ : ܪܘܗܢܝ ܘ ܡܟܪܘܢ ܗܘܡܙܡܠܘܢ̈ ܒܘܬ ܝܣܘܪ̈ܐ 2 ܓܒܝܐ̈ ܘ ܒܪܓܻܐܡ

ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ - ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܘ ܦܪܢܣܐ ܒܚܕܐ ܗܡܙܡܬܐ ܬܠܦ̇ܘܢܝ  ܗܘܡܙܡܠܘܢ̈ ܥܡ ܚܕܕܐ ܒܘܬ ܝܣܘܪܐ̈ ܕܒܝܠ ܬܪܝܢ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܘ ܐܘܦ ܩܣܬ ܕܒܪܓܻܐܡ( ܚܘܪܙܐ ܡܚܘܝܕܐ ܕܥܒܼܕܘܬܐ ܡܚܘܝܕܬܐ).ܗܣܢ ܪܘܗܢܝ ܒܐܗܐ ܗܡܙܡܬܐ ܕܬܠܦ̇ܘܢܝ ܥܡ ܡܟܪܘܢ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܦܪܢܣܐ ܡܘܚܙܝܠܗ ܠܣܢܕܬܐ ܕܓܢܗ ܡܢ ܣܝܬܪܐ ܕܝܘܪܘܦ ܐܝܟ ܦܪܢܣܐ ܡܢ ܒܪܓܻܐܡ ܩܐ ܗܠ ܐܕܝܐ ܐܝܢܐ ܐܡܪܗ: ܐܢܐ̈ ܗܡܙܡܝܬܐ ܘ ܒܘܝܢܐ̈ ܓܪܟ ܗܘܝ ܥܡ ܦܠܚܢܐ ܡܬ- ܚܙܝܢܐ ܒܘܬ ܩܒܠܬܐ ܕܝܘܬܪܢܐ ܕܐܝܪܢ ܡܢ ܦܠܛܐ ܕܒܪܓܻܐܡ ܗܠ ܕܐܝܪܢ ܗܘܐܠܗ̇ ܪܓܼܫܐ ܕܦܝܫܬܐ ܒܐܗܐ ܣܙܓܪܘܬܐ. ܒܐܗܐ ܗܡܙܡܬܐ ܕܬܠܦ̇ܘܢܝ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܘ ܦܪܢܣܐ ܗܘܐܠܠܘܢ̈ ܡܫܪܪܬܐ ܙܐ ܥܠ ܟܘܬܪܐ ܕܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܘ ܬܦܩܝܬܐ̈ ܒܝܠ 2 ܐܬܪܘܬܐ̈ ܒܘܬ ܩܣܬܐ 2 ܓܒܝܐ ܘ ܦܢܝܬܐ ܘ ܒܝܠ- ܥܡܝܐ.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید