چهارشنبه, 23 خرداد 1397 22:19

ܒܪܓܻܐܡ ܘ ܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܩܪܝܬܝܩܝܐ ܕܫܒܬܐ

ܒܪܓܻܐܡ ܘ ܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܩܪܝܬܝܩܝܐ ܕܫܒܬܐ

ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܘ ܦܪܢܣܐ ܒܚܕܐ ܗܡܙܡܬܐ ܬܠܦ̇ܘܢܝ  ܗܘܡܙܡܠܘܢ̈ ܥܡ ܚܕܕܐ ܒܘܬ ܝܣܘܪܐ̈ ܕܒܝܠ ܬܪܝܢ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܘ ܐܘܦ ܩܣܬ ܕܒܪܓܻܐܡ( ܚܘܪܙܐ ܡܚܘܝܕܐ ܕܥܒܼܕܘܬܐ ܡܚܘܝܕܬܐ).ܗܣܢ ܪܘܗܢܝ ܒܐܗܐ ܗܡܙܡܬܐ ܕܬܠܦ̇ܘܢܝ ܥܡ ܡܟܪܘܢ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܦܪܢܣܐ ܡܘܚܙܝܠܗ ܠܣܢܕܬܐ ܕܓܢܗ ܡܢ ܣܝܬܪܐ ܕܝܘܪܘܦ ܐܝܟ ܦܪܢܣܐ ܡܢ ܒܪܓܻܐܡ ܩܐ ܗܠ ܐܕܝܐ ܐܝܢܐ ܐܡܪܗ: ܐܢܐ̈ ܗܡܙܡܝܬܐ ܘ ܒܘܝܢܐ̈ ܓܪܟ ܗܘܝ ܥܡ ܦܠܚܢܐ ܡܬ- ܚܙܝܢܐ ܒܘܬ ܩܒܠܬܐ ܕܝܘܬܪܢܐ ܕܐܝܪܢ ܡܢ ܦܠܛܐ ܕܒܪܓܻܐܡ ܗܠ ܕܐܝܪܢ ܗܘܐܠܗ̇ ܪܓܼܫܐ ܕܦܝܫܬܐ ܒܐܗܐ ܣܙܓܪܘܬܐ. ܒܐܗܐ ܗܡܙܡܬܐ ܕܬܠܦ̇ܘܢܝ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܘ ܦܪܢܣܐ ܗܘܐܠܠܘܢ̈ ܡܫܪܪܬܐ ܙܐ ܥܠ ܟܘܬܪܐ ܕܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܘ ܬܦܩܝܬܐ̈ ܒܝܠ 2 ܐܬܪܘܬܐ̈ ܒܘܬ ܩܣܬܐ 2 ܓܒܝܐ ܘ ܦܢܝܬܐ ܘ ܒܝܠ- ܥܡܝܐܦ̇ܕܪܝܟܐ ܡܘܓܪܝܢܝ ܝܘܡܐ ܕܬܠܬܒܫܒܐ ܐܡܪܗ: ܣܝܬܪܐ̈ ܕܒܝܬ - ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܒܘܬ ܣܙܓܪܘܬܐ ܐܬܘܡܝܬܐ ܥܡ ܐܝܪܢ ( ܒܪܓܻܐܡ) ܓܻܕ ܡܢ ܬܚܡܢܬܐ ܘ ܡܚܒܪܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܘܬ ܦܠܛܬܐ ܡܢ ܐܗܐ ܣܙܓܪܘܬܐ ܠܐ ܝܢܐ̈ ܫܘܚܠܦܐ ܘ ܠܒܝܬ- ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܝܠܗܚ ܥܠ ܩܘܠܐ ܕܓܢܗ ܒܘܬ ܒܪܓܻܐܡ. ܡܘܓܪܝܢܝ ܡܫܬܐܠܢܬܐ ܕܦܠܘܛܝܩܐ ܒܪܝܐ ܕܒܝܬ ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܕܗܡܙܘܡܐ ܝܗܘܐ ܒܫܪܝܬܐ ܕܝܰܬܒܼܬܐ ܕܦܪܠܡܢ ܕܝܘܪܘܦ ܐܡܪܗ: ܡܢ ܗܕܡܐ ܕܦܪܠܡܢ ܕܝܘܪܘܦ ܛܠܒܠܝ ܕܗܘܐܠܘܢ̈ ܣܢܕܬܐ ܚܘܪܙܐ ܕܟܘܬܪܐ ܕܥܕܢܐ ܕܕܝܢܐ ܕܒܢܟ ܕܥܘܬܪܐ ܕܝܘܪܘܦ ܩܐ ܐܝܪܢ ܒܢܝܫܐ ܕܣܢܕܬܐ ܡܢ ܡܦܠܚܬܐ ܕܥܘܬܪܐ ܕܫܪܝܟܘܝܬܐ̈ ܓܘܪܐ ܕܝܘܪܘܦ ܒܐܗܐ ܐܬܪܐ.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید