چهارشنبه, 23 خرداد 1397 22:19

ܒܪܓܻܐܡ ܘ ܩܪܝܬܝܩܝܘܬܐ ܕܝܣܘܪܐ̈ ܒܝܠ- ܥܡܝܐ

ܒܪܓܻܐܡ ܘ ܩܪܝܬܝܩܝܘܬܐ ܕܝܣܘܪܐ̈ ܒܝܠ- ܥܡܝܐ

ܒܪܓܻܐܡ ܘ ܩܪܝܬܝܩܝܘܬܐ ܕܝܣܘܪܐ̈ ܒܝܠ- ܥܡܝܐ

ܗܣܢ ܪܘܗܢܝ ܒܐܗܐ ܗܡܙܡܬܐ ܕܬܠܦ̇ܘܢܝ ܥܡ ܡܟܪܘܢ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܦܪܢܣܐ ܡܘܚܙܝܠܗ ܠܣܢܕܬܐ ܕܓܢܗ ܡܢ ܣܝܬܪܐ ܕܝܘܪܘܦ ܐܝܟ ܦܪܢܣܐ ܡܢ ܒܪܓܻܐܡ ܩܐ ܗܠ ܐܕܝܐ ܐܝܢܐ ܐܡܪܗ: ܐܢܐ̈ ܗܡܙܡܝܬܐ ܘ ܒܘܝܢܐ̈ ܓܪܟ ܗܘܝ ܥܡ ܦܠܚܢܐ ܡܬ- ܚܙܝܢܐ ܒܘܬ ܩܒܠܬܐ ܕܝܘܬܪܢܐ ܕܐܝܪܢ ܡܢ ܦܠܛܐ ܕܒܪܓܻܐܡ ܗܠ ܕܐܝܪܢ ܗܘܐܠܗ̇ ܪܓܼܫܐ ܕܦܝܫܬܐ ܒܐܗܐ ܣܙܓܪܘܬܐ. ܒܐܗܐ ܗܡܙܡܬܐ ܕܬܠܦ̇ܘܢܝ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܘ ܦܪܢܣܐ ܗܘܐܠܠܘܢ̈ ܡܫܪܪܬܐ ܙܐ ܥܠ ܟܘܬܪܐ ܕܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܘ ܬܦܩܝܬܐ̈ ܒܝܠ 2 ܐܬܪܘܬܐ̈ ܒܘܬ ܩܣܬܐ 2 ܓܒܝܐ ܘ ܦܢܝܬܐ ܘ ܒܝܠ- ܥܡܝܐܦ̇ܕܪܝܟܐ ܡܘܓܪܝܢܝ ܝܘܡܐ ܕܬܠܬܒܫܒܐ ܐܡܪܗ: ܣܝܬܪܐ̈ ܕܒܝܬ - ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܒܘܬ ܣܙܓܪܘܬܐ ܐܬܘܡܝܬܐ ܥܡ ܐܝܪܢ ( ܒܪܓܻܐܡ) ܓܻܕ ܡܢ ܬܚܡܢܬܐ ܘ ܡܚܒܪܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܘܬ ܦܠܛܬܐ ܡܢ ܐܗܐ ܣܙܓܪܘܬܐ ܠܐ ܝܢܐ̈ ܫܘܚܠܦܐ ܘ ܠܒܝܬ- ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܝܠܗܚ ܥܠ ܩܘܠܐ ܕܓܢܗ ܒܘܬ ܒܪܓܻܐܡ.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید