پنج شنبه, 24 خرداد 1397 13:06

ܙܪܝܦ̇ ܥܒܼܪܗ ܠܬܗܪܢ ܡܢ ܒܬܰܪ ܚܘܬܡܐ ܕܚܙܘܩܝܐ ܠܐܬܪܐ ܕܐܦ̇ܪܝܩܐ ܬܝܡܢܝܬܐ

ܙܪܝܦ̇ ܥܒܼܪܗ ܠܬܗܪܢ ܡܢ ܒܬܰܪ ܚܘܬܡܐ ܕܚܙܘܩܝܐ ܠܐܬܪܐ ܕܐܦ̇ܪܝܩܐ ܬܝܡܢܝܬܐ

ܙܪܝܦ̇ ܥܒܼܪܗ ܠܬܗܪܢ ܡܢ ܒܬܰܪ ܚܘܬܡܐ ܕܚܙܘܩܝܐ ܠܐܬܪܐ ܕܐܦ̇ܪܝܩܐ ܬܝܡܢܝܬܐ

ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܕܒܘܬ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܡܫܬܐܠܢܐ ܕܐܦ̇ܪܝܩܐ ܬܝܡܢܝܬܐ ܒܪܫܐ ܕܚܕܐ ܣܝܥܬܐ ܥܠܝܬܐ ܦܠܘܛܝܩܝܬܐ ܘ ܐܩܢܘܡܝܬܐ ܝܗܘܐ ܒܐܗܐ ܐܬܪܐ ܡܢ ܒܬܰܪ 2 ܝܘܡܢܐ ܥܒܼܪܗ ܠܬܗܪܢ ܘ ܐܗܐ ܚܙܘܩܝܐ ܡܘܥܕܝܠܗ ܡܪܐ ܕܝܘܬܪܢܐ ܘ ܡܣܝܡܢܐ.

ܙܪܝܦ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܒܚܙܘܩܝܐ ܠܐܬܪܐ ܕܐܦ̇ܪܝܩܐ ܬܝܡܢܝܬܐ ܗܘܐܠܠܗ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ. ܐܝܪܢ ܘ ܐܦ̇ܪܝܩܐ ܬܝܡܢܝܬܐ ܒܐܗܐ ܗܡܙܡܬܐ ܗܘܐܠܠܘܢ̈ ܣܙܓܪܘܬܐ ܥܠ ܝܣܘܪܐ 2 ܓܒܝܐ ܘ ܐܘܦ ܗܡܙܡܬܐ ܒܘܬ ܒܪܓܻܐܡ.

ܙܪܝܦ̇ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܒܚܙܘܩܝܐ ܠܐܬܪܐ ܕܐܦ̇ܪܝܩܐ ܬܝܡܢܝܐ ܘ ܒܪܫܐ ܕܚܕܐ ܣܝܥܬܐ ܥܠܝܬܐ ܐܩܢܘܡܝܬܐ ܘ ܦܠܘܛܝܩܝܬܐ ܗܘܐܠܠܗ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ . ܐܢܐ̈ ܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܝܗܘܐ 2 ܓܒܝܐ̈ ܘ ܥܠ ܩܣܬܐ ܐܢܢܩܝܐ̈ . ܙܪܝܦ ܒܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܠܝܢ ܝܘܣܝܣܝܝܘܠܘ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܦܪܝܩܐ ܬܝܡܢܝܬܐ ܐܘܦ ܗܘܡܙܡܠܘܢ̈ ܒܘܬ ܒܪܓܻܐܡ ܘ ܝܣܘܪܐ ܕܒܝܠ 2 ܐܬܪܘܬܐ̈.

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید