سه شنبه, 29 خرداد 1397 17:23

ܐܝܪܢ ܡܚܘܝܕܠܗ ܪܘܫܡܐܝܬ ܥܠ ܨܕܪܐ ܕܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܐܝܬܠܘܢ̈ ܚܝܠܐ ܟܡܝܠܐ ܪܩܝܥܝܐ

ܐܝܪܢ ܡܚܘܝܕܠܗ ܪܘܫܡܐܝܬ ܥܠ ܨܕܪܐ ܕܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܐܝܬܠܘܢ̈ ܚܝܠܐ ܟܡܝܠܐ ܪܩܝܥܝܐ

ܐܝܪܢ ܡܚܘܝܕܠܗ ܪܘܫܡܐܝܬ ܥܠ ܨܕܪܐ ܕܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܐܝܬܠܘܢ̈ ܚܝܠܐ ܟܡܝܠܐ ܪܩܝܥܝܐ

ܬܗܪܢ - ܝܗܒܼܝ ܛܒܐ - ܬܓܒܪܢܐ ܕܫܘܬܐܣܐ  ܪܩܝܥܝܐ ܕܐܝܪܢ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܡܚܝܕܬܐ ܕܐܝܪܢ ܥܠ ܨܕܪܐ ܕܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܐܝܬܠܘܢ̈ ܚܝܠܐ ܘ ܝܘܠܦܢܐ ܪܩܝܥܝܐ. ܐܗܐ ܨܕܪܐ ܝܗܘܐ 9 ܐܬܪܘܬܐ̈ ܒܕܘܝܢܐ ܕܒܙܝܕܬܐ ܕܐܝܪܢ ܥܠ ܐܗܐ ܨܕܪܐ ܐܝܪܢ ܗܘܐܠܗ̇ ܡܢ 10 ܐܬܪܘܬܐ̈.

 

ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܐܝܪܢܐ ܐܗܐ ܝܘܠܦܢܐ ܕܝܠܗ̇ ܒܣܗܡܐ ܕܝܘܠܦܢܐ ܕܪܩܝܥܐ ܒܚܒܼܫܐ ܝܠܗ ܡܢ ܡܐܗܘܪܗ ܐܝܣܬܓܐ ܒܪܙܝܬܐ(ܒܝܬ ܚܝܠܐ) ܫܕܪܢܬܐ ܕܡܘܫܟ ܘ ܡܦܠܚܬܐ ܕܫܒܟܐ ܕܡܐܗܘܪܗ.،

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید