جمعه, 01 تیر 1397 14:26

ܐܝܪܢ ܥܠ ܙܘܠܐ ܕܚܒܪܐ̈- ܡܢ ܣܗܡܐ ܦܠܘܛܝܩܝܐ

ܐܝܪܢ ܥܠ ܙܘܠܐ ܕܚܒܪܐ̈- ܡܢ ܣܗܡܐ ܦܠܘܛܝܩܝܐ

ܬܦܩܬܐ ܕܬܓܒܪܢܐ ܕܦܪܠܡܢ ܘ ܩܝܘܡܐ̈ ܥܡ ܡܗܕܝܢܐ ܕܩܝܘܡܐ

ܡܘܪܝܫܐ ܕܝܘܡܐ ܕܐܪܒܥܒܫܒܐ ܬܓܒܪܢܐ ܕܦܪܠܡܢ ܘ ܩܝܘܡܐ ܕܡܘܬܒܼܐ ܢܡܘܣܝܐ ܕܐܬܪܐ ܗܘܐܠܠܘܢ̈ ܬܦܩܬܐ ܥܡ ܡܥܠܝܘܬܗ ܐܝܬ ܐܠܠܗ ܚܡܢܥܝ ܡܗܕܝܢܐ ܓܘܪܐ ܕܩܘܝܡܐ ܕܐܝܪܢ.

ܐܝܪܢ ܡܚܘܝܕܠܗ ܪܘܫܡܐܝܬ ܥܠ ܨܕܪܐ ܕܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܐܝܬܠܘܢ̈ ܚܝܠܐ ܟܡܝܠܐ ܪܩܝܥܝܐ

ܬܗܪܢ - ܝܗܒܼܝ ܛܒܐ - ܬܓܒܪܢܐ ܕܫܘܬܐܣܐ  ܪܩܝܥܝܐ ܕܐܝܪܢ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܡܚܝܕܬܐ ܕܐܝܪܢ ܥܠ ܨܕܪܐ ܕܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܐܝܬܠܘܢ̈ ܚܝܠܐ ܘ ܝܘܠܦܢܐ ܪܩܝܥܝܐ. ܐܗܐ ܨܕܪܐ ܝܗܘܐ 9 ܐܬܪܘܬܐ̈ ܒܕܘܝܢܐ ܕܒܙܝܕܬܐ ܕܐܝܪܢ ܥܠ ܐܗܐ ܨܕܪܐ ܐܝܪܢ ܗܘܐܠܗ̇ ܡܢ 10 ܐܬܪܘܬܐ̈.

ܐܝܪܢ ܡܘܗܟܡܠܐ ܠܒܘܝܢܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܐܡܪܟܐ

ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ - ܡܠܠܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܡܘܗܟܡܠܐ ܠܒܝܘܢܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܡܪܟܐ ܘ ܐܗܐ ܒܘܝܢܐ ܡܘܥܕܝܠܗ ܚܒܼܛܬܐ ܒܣܘܥܪܢܐ̈ ܓܘܝܐ ܕܐܬܪܐ. ܒܗܪܡ ܩܣܡܝ ܐܡܪܗ ܩܐ ܡܫܬܐܠܢܐ̈ ܕܐܡܪܟܐ: ܐܚܬܘܢ ܠܐ ܝܬܘܢ ܒܚܕ ܕܘܟܐ ܕܝܗܒܼܝܬܘܢ̈ ܬܚܡܢܬܐ ܒܘܬ ܣܘܥܪܢܐ̈ ܕܐܚܪܝܢܐ ܐܬܪܘܬܐ̈  ܕܪܩܘܒܼܠ ܩܢܘܢܐ ܓܘܝܐ ܕܗܘ ܐܬܪܐ ܘ ܫܚܠܦܬܐ ܕܫܪܪܐ.

ܒܗܡܙܡܬܐ ܬܠܦ̇ܘܢܝ : ܪܘܗܢܝ ܘ ܡܟܪܘܢ ܗܘܡܙܡܠܘܢ̈ ܒܘܬ ܝܣܘܪ̈ܐ 2 ܓܒܝܐ̈ ܘ ܒܪܓܻܐܡ

ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ - ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܘ ܦܪܢܣܐ ܒܚܕܐ ܗܡܙܡܬܐ ܬܠܦ̇ܘܢܝ  ܗܘܡܙܡܠܘܢ̈ ܥܡ ܚܕܕܐ ܒܘܬ ܝܣܘܪܐ̈ ܕܒܝܠ ܬܪܝܢ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܘ ܐܘܦ ܩܣܬ ܕܒܪܓܻܐܡ( ܚܘܪܙܐ ܡܚܘܝܕܐ ܕܥܒܼܕܘܬܐ ܡܚܘܝܕܬܐ).ܗܣܢ ܪܘܗܢܝ ܒܐܗܐ ܗܡܙܡܬܐ ܕܬܠܦ̇ܘܢܝ ܥܡ ܡܟܪܘܢ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܦܪܢܣܐ ܡܘܚܙܝܠܗ ܠܣܢܕܬܐ ܕܓܢܗ ܡܢ ܣܝܬܪܐ ܕܝܘܪܘܦ ܐܝܟ ܦܪܢܣܐ ܡܢ ܒܪܓܻܐܡ ܩܐ ܗܠ ܐܕܝܐ ܐܝܢܐ ܐܡܪܗ: ܐܢܐ̈ ܗܡܙܡܝܬܐ ܘ ܒܘܝܢܐ̈ ܓܪܟ ܗܘܝ ܥܡ ܦܠܚܢܐ ܡܬ- ܚܙܝܢܐ ܒܘܬ ܩܒܠܬܐ ܕܝܘܬܪܢܐ ܕܐܝܪܢ ܡܢ ܦܠܛܐ ܕܒܪܓܻܐܡ ܗܠ ܕܐܝܪܢ ܗܘܐܠܗ̇ ܪܓܼܫܐ ܕܦܝܫܬܐ ܒܐܗܐ ܣܙܓܪܘܬܐ. ܒܐܗܐ ܗܡܙܡܬܐ ܕܬܠܦ̇ܘܢܝ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܘ ܦܪܢܣܐ ܗܘܐܠܠܘܢ̈ ܡܫܪܪܬܐ ܙܐ ܥܠ ܟܘܬܪܐ ܕܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܘ ܬܦܩܝܬܐ̈ ܒܝܠ  ܐܬܪܘܬܐ̈ ܒܘܬ ܩܣܬܐ ܓܒܝܐ ܘ ܦܢܝܬܐ ܘ ܒܝܠ- ܥܡܝܐ.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید