یکشنبه, 03 تیر 1397 12:45

ܡܠܠܐ ܕܓܝܣܐ ܕܝܡܢ- ܒܝܬ -ܐܝܪܒܠܢܐ̈ ܕܐܠ ܗܘܕܝܕܗ ܟܠܢܐܝܬ ܝܠܗ ܒܐܡܝܢܘܬܐ

ܡܠܠܐ ܕܓܝܣܐ ܕܝܡܢ- ܒܝܬ -ܐܝܪܒܠܢܐ̈ ܕܐܠ ܗܘܕܝܕܗ ܟܠܢܐܝܬ ܝܠܗ ܒܐܡܝܢܘܬܐ

ܡܠܠܐ ܕܓܝܣܐ ܕܝܡܢ- ܒܝܬ -ܐܝܪܒܠܢܐ̈ ܕܐܠ ܗܘܕܝܕܗ ܟܠܢܐܝܬ ܝܠܗ ܒܐܡܝܢܘܬܐ

ܡܠܠܐ ܕܓܝܣܐ ܕܐܬܪܐ ܕܝܡܢ ܘ ܣܝܥܬܐ̈ ܥܡܝܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܝܗܒܼܠܘܢ̈ ܚܒܪܐ ܡܢ ܐܡܝܢܘܬܐ ܕܒܝܬ- ܐܝܒܠܢܐ̈ ܕܡܕܝܢܰܬܐ ܕܗܘܕܝܕܗ ܕܝܠܗ ܟܠܢܐܝܬ ܬܚܘܬ ܬܓܒܪܬܐ ܕܓܝܣܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ. ܡܠܠܐ ܕܓܝܣܐ ܕܝܡܢ ܘ ܣܝܥܬܐ̈ ܥܡܝܐ ܕܝܡܢ ܒܚܕܐ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܐܠ ܡܝܕܝܢ ܒܪܡܙܬܐ ܥܠ ܐܡܝܢܘܬܐ ܟܢܠܬܐ ܒܒܝܬ- ܐܝܒܠܢܐ̈ ܕܗܘܕܝܕܗ ܡܢ ܒܬܰܪ ܢܫܪܬܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܘ ܡܚܘܝܕܐ ܕܕܝܗ ܐܡܪܗ: ܡܗܨܪܬܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܒܝܕ ܥܪܒܣܬܢ ܘ ܡܚܘܝܕܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܡܢ ܒܬܰܪ ܢܫܪܬܐ ܒܩܐܡ ܦܝܫܬܐ ܝܠܗ̇ ܡܘܟܠܝܬܐ  ܘ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܡܚܘܝܕܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܗܘܐܠܘܢ̈ ܥܨܝܐ ܕܬܣܠܡܬܐ ܘ ܝܢ ܥܪܩܐ ܡܢ ܦܢܝܬܐ. ܗܘ ܡܘܙܝܕܠܗ ܕܢܨܝܚܘܬܐ ܕܓܝܣܐ ܕܝܡܢ ܘ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܥܡܝܐ ܥܠ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܥܪܒܣܬܢ ܘ ܡܚܘܝܕܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܝܠܗ̇ ܪܘܫܡܝܬܐ.

 ܐܗܐ ܛܒܐ ܡܙܝܘܕܐ ܝܠܗ ܕܚܘܝܕܐ ܕܥܪܒ ܒܪܒ- ܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܥܪܒܣܬܢ ܝܠܗ ܒܐܝܟܢܝܘܬܐ ܕܒܪܝܬܐ ܕܚܕ ܦܠܫܐ ܪܘܚܝܐ ܕܒܐܗܐ ܐܘܪܚܐ ܙܐ ܠܐ ܗܘܐܠܗ ܡܢܬܝܢܐ.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید