یکشنبه, 03 تیر 1397 12:53

ܬܦܩܬܐ ܕܓܘܬܪܫ ܥܡ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪ̈ܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܡܪܟܐ

ܬܦܩܬܐ ܕܓܘܬܪܫ ܥܡ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪ̈ܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܡܪܟܐ

ܬܦܩܬܐ ܕܓܘܬܪܫ ܥܡ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪ̈ܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܡܪܟܐ

ܐܢܬܘܢܝܘ ܓܘܬܪܫ ܡܕܒܪܢܐ ܟܠܢܝܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ ܝܘܡܐ ܕܫܒܬܐ ܗܘܐܠܠܗ ܚܕܐ ܬܦܩܬܐ  ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܡܝܟ ܦܘܡܦܥܘ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܡܪܟܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܝܗܘܐ ܒܘܬ ܫܠܡܐ ܕܡܕܢܚܐ ܡܨܥܝܬܐ ܘ ܬܡܙܬܐ ܕܦܢܝܬܐ ܕܒܛܘܡܝܐ ܓܙܪܬܐ ܕܟܘܪܗ ܡܢ ܙܝܢܐ ܐܬܘܡܝܐ.ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܐܝܪܢܐ ܗܕܪ ܢܘܥܪܬ ܡܠܠܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܡܚܒܪܬܐ ܕܐܗܐ ܛܒܐ ܡܘܙܝܕܠܗ: ܩܣܬܐ ܕܐܬܪܐ ܕܠܝܒܝ ܘ ܚܙܘܩܝܐ ܐܰܚܪܝܐ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ ܥܠ ܣܢܓܦܘܪ ܘ ܬܦܩܬܐ ܕܕܝܗ ܥܡ ܪܫܢܐ ܕܟܘܪܗ ܓܪܒܝܬܐ ܝܗܘܐ ܡܢ ܐܚܪܝܢܐ ܫܪܒܐ ܕܗܡܙܡܬܐ ܕܕܝܗ ܥܡ ܐܘܦ ܗܓܝܬܐ ܥܠ ܚܙܘܩܝܐ ܕܡܕܒܪܢܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܥܠ ܐܬܪܐ ܕܡܐܠܝ ܘ ܣܢܝܩܘܬܐ ܥܠ ܥܠܝܘܬܐ ܕܡܙܝܕܬܐ ܕܗܝܪܝܬܐ̈ ܢܫܝܐ ܩܐ ܝܡܢ ܘ ܣܘܪܝܐ.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید