دوشنبه, 04 تیر 1397 12:15

ܫܪܝܬܐ ܕܪܗܛܐ ܪܒܼܝܥܝܐ ܕܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܕܕܝܢܘܬܐ ܒܝܠ ܐܝܪܢ ܘ ܐܝܬܠܝܐ

ܫܪܝܬܐ ܕܪܗܛܐ ܪܒܼܝܥܝܐ ܕܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܕܕܝܢܘܬܐ ܒܝܠ ܐܝܪܢ ܘ ܐܝܬܠܝܐ

ܫܪܝܬܐ ܕܪܗܛܐ ܪܒܼܝܥܝܐ ܕܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܕܕܝܢܘܬܐ ܒܝܠ ܐܝܪܢ ܘ ܐܝܬܠܝܐ

ܪܗܛܐ ܪܒܼܝܥܝܐ ܡܢ ܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܕܕܝܢܘܬܐ ܘ ܙܕܩܐ ܢܫܝܐ̈ ܕܐܝܪܢ ܘ ܐܝܬܠܝܐ ܫܘܪܝܠܘܢ̈ ܡܢ ܝܘܡܐ ܕܬܪܝܢܒܫܒܐ ܒܬܗܪܢ. ܡܘܗܡܕ ܓܻܘܐܕ ܠܪܝܓܻܢܝ ܡܕܒܪܢܐ ܕܣܝܥܬܐ ܕܙܕܩܐ ܢܫܝܐ ܕܐܝܪܢ ܒܚܝܠܐ ܕܕܝܢܘܬܐ  ܒܫܘܪܝܐ ܕܐܗܐ ܪܗܛܐ ܡܢ ܗܡܙܡܝܬܐܗ ܗܘܐܠܠܗ̇ ܗܡܙܡܬܐ ܒܘܬ ܩܣܬܐ̈ ܕܙܕܩܐ ܢܫܝܐ ܒܫܘܝܠܐ ܕܬܚܡܢܝܬܐ̈ ܬܘܛܝܬܢܝܐ ܒܐܝܪܢ. ܗܘ ܒܐܗܐ ܗܡܙܡܬܐ ܡܫܘܪܪܗ ܕܕܡܘܟܪܣܝ ܒܐܝܪܢ ܝܠܗ ܥܠ ܒܢܝܕ ܗܘܢܐ ܦܠܘܛܝܩܝܐ. ܪܗܛܐ ܕ3 ܕܐܢܐ̈ ܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܝܗܘܐ ܒܪܘܡ ܐܪܫܟܼܝܬܐ ܕܐܝܬܠܝܐ ܒܫܢܰܬܐ ܕ2016.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید