سه شنبه, 19 تیر 1397 09:51

ܚܕܐ ܣܝܥܬܐ ܡܢ ܦܠܣܬܝܢ ܚܫܠܗ̇ ܠܕܡܫܩ

ܚܕܐ ܣܝܥܬܐ ܡܢ ܦܠܣܬܝܢ ܚܫܠܗ̇ ܠܕܡܫܩ

ܚܕܐ ܣܝܥܬܐ ܡܢ ܦܠܣܬܝܢ ܚܫܠܗ̇ ܠܕܡܫܩ

ܚܕܐ ܣܝܥܬܐ ܕܦܠܣܬܝܢ ܝܘܡܐ ܕܬܪܝܢܒܫܒܐ ܒܘܬ ܬܦܩܬܐ ܪܘܫܡܝܬܐ  ܘ ܗܓܝܬܐ ܥܠ ܒܘܚܪܢ ܕܨܚܘܪܐ  ܕܦܠܣܬܝܢ ܒܣܘܪܝܐ ܦܪܝܫܐܝܬ ܒܝܬ- ܡܫܪܝܐ ܕܝܪܡܘܟ  ܬܝܡܢܐ ܕܣܘܪܝܐ ܬܝܠܗ̇ ܠܐܗܐ ܐܬܪܐ.ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܐܝܪܢܐ ܬܓܒܪܢܘܬܐ  ܕܣܝܥܬܐ ܕܦܠܣܬܝܢ  ܝܠܗ ܥܠ ܥܘܙܐܡ ܐܠ ܐܗܡܕ ܗܕܡܐ ܕܣܝܥܬܐ ܩܢܛܪܘܢܝܬܐ ܕܙܘܥܐ ܕܦ̇ܬܗ ܘ ܣܡܝܪ ܐܠ ܪܦ̇ܥܝ  ܗܕܡܐ ܕܣܝܥܬܐ ܩܢܛܪܘܢܝܬܐ ܕܐܗܐ ܙܘܥܐ  ܐܫܪܦ̇ ܕܒܘܪ ܐܙܓܕܐ ܕܦܠܣܬܝܢ ܒܒܝܪܘܬ ܘ ܡܗܡܘܕ ܐܠ ܚܠܕܝ ܐܙܓܕܐ ܕܦܠܣܬܝܢ ܒܕܡܫܩ.

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید