سه شنبه, 19 تیر 1397 11:10

ܬܚܠܘܦܐ ܩܕܰܡܝܐ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܥܒܼܪܗ ܠܐܨܦ̇ܗܢ

ܬܚܠܘܦܐ ܩܕܰܡܝܐ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܥܒܼܪܗ  ܠܐܨܦ̇ܗܢ

ܬܚܠܘܦܐ ܩܕܰܡܝܐ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܥܒܼܪܗ  ܠܐܨܦ̇ܗܐܢ

ܐܨܦ̇ܗܢ - ܐܝܪܢܐ - ܬܚܠܘܦܐ ܩܕܰܡܝܐ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܒܢܝܫܐ ܕܦܘܬܚܐ  ܕܟܡܐ ܚܘܪܙܐ ܐܩܢܘܡܝܝܐ ܘ ܗܙܝܪܘܬܐ ܒ ܣܝܥܬܐ ܕܦܘܪܢܣܐ  ܥܒܼܪܗ ܠܐܨܦ̇ܗܢ. ܐܣܗܩ ܓܻܗܢܓܝܪܝ ܒܐܗܐ ܚܙܘܩܝܐ ܒܕ ܗܘܐܠܗ ܗܙܝܪܘܬܐ ܒܣܝܥܬܐ ܕܡܚܕܪܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܕܗܘܦܪܟܝܐ  ܘ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܙܐ ܥܡ ܡܫܬܐܠܢܐ̈ ܘ ܚܘܪܙܐ ܕܦܘܬܚܐ ܕܚܕ ܡܬܪܘ ܒܡܕܝܢܰܬܐ ܕܐܨܦ̇ܗܢ.

ܐܗܐ ܛܒܐ ܒܕ ܦܐܫ ܡܘܟܡܠܐ

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید