چاپ کردن این صفحه
سه شنبه, 19 تیر 1397 13:08

ܬܓܒܪܢܐ ܕܣܝܥܬܐ ܩܪܝܬܝܩܝܬܐ ܕܝܣܘܪܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ: ܩܘܠܐ ܕܬܗܪܢ ܥܠ ܒܪܓܻܐܡ ܐܝܬܠܗ ܝܣܘܪܐ ܥܠ ܬܚܡܢܬܐ ܕܝܘܪܘܦ

ܬܓܒܪܢܐ ܕܣܝܥܬܐ ܩܪܝܬܝܩܝܬܐ ܕܝܣܘܪܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ: ܩܘܠܐ ܕܬܗܪܢ ܥܠ ܒܪܓܻܐܡ  ܐܝܬܠܗ ܝܣܘܪܐ ܥܠ ܬܚܡܢܬܐ ܕܝܘܪܘܦ

ܬܓܒܪܢܐ ܕܣܝܥܬܐ ܩܪܝܬܝܩܝܬܐ ܕܝܣܘܪܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ: ܩܘܠܐ ܕܬܗܪܢ ܥܠ ܒܪܓܻܐܡ  ܐܝܬܠܗ ܝܣܘܪܐ ܥܠ ܬܚܡܢܬܐ ܕܝܘܪܘܦ

ܬܓܒܪܢܐ ܕܣܝܥܬܐ ܩܪܝܬܝܩܝܬܐ ܕܝܣܘܪܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܐܡܪܗ: ܩܘܠܐ ܕܐܝܪܢ ܥܠ ܒܪܓܻܐܡ ܐܝܬܠܗ ܝܣܘܪܐ ܥܡ ܐܘܪܚܐ ܕܝܘܪܘܦ ܘ ܦܠܚܢܐ ܕܕܝܗ̇ ܒܘܬ ܟܘܬܫܐ ܘ ܟܠܝܬܐ ܩܡ ܬܚܪܡܝܬܐ̈ ܕܐܡܪܟܐ ܥܠ ܐܝܪܢ.

 ܟܡܐܠ ܚܪܐܙܝ ܬܓܒܪܢܐ ܕܣܝܥܬܐ ܩܪܝܬܝܩܝܬܐ ܕܝܣܘܪܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܕܝܠܗ ܒܐܬܪܐ ܕܐܠܡܢ  ܒܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐܠܗ ܥܡ ܝܘܫܟܐ ܦ̇ܝܫܪ ܡܫܬܐܠܢܐ ܕܕܥܒܼܪ ܕܓܒܐ ܕܩܝܢܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ  ܡܘܙܝܕܠܗ: ܐܢ ܦܠܛܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܡܢ ܒܪܓܻܐܡ ܗܘܝܐ ܣܒܒ ܐܝܪܢ ܠܐ ܗܘܐܠܗ ܝܘܬܪܢܐ ܡܢ ܐܗܐ ܣܙܓܪܘܬܐ ܕܠܐ ܦܘܫܟܼܐ ܘ ܟܝܢܐܝܬ ܦܝܫܬܐ ܕܐܝܪܢ ܒܒܪܓܻܐܡ  ܠܝܬܠܗ ܝܘܬܪܢܐ ܘ ܒܕ ܦܠܛܐ ܡܢ ܕܝܗ.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید