چهارشنبه, 20 تیر 1397 11:25

ܬܦܩܬܐ ܕܦܘܡܦܥܘ ܥܡ ܡܘܗܡܕ ܒܢ ܙܐܝܕ ܐܠ ܢܗܝܢ ܒܐܒܘܙܒܝ- ܡܚܝܬܐ ܕܓܢܗܐ̈ ܚܕܬܬܐ ܥܠ ܐܝܪܢ

ܬܦܩܬܐ ܕܦܘܡܦܥܘ ܥܡ ܡܘܗܡܕ ܒܢ ܙܐܝܕ ܐܠ ܢܗܝܢ ܒܐܒܘܙܒܝ- ܡܚܝܬܐ ܕܓܢܗܐ̈ ܚܕܬܬܐ ܥܠ ܐܝܪܢ

ܬܦܩܬܐ ܕܦܘܡܦܥܘ ܥܡ ܡܘܗܡܕ ܒܢ ܙܐܝܕ ܐܠ ܢܗܝܢ ܒܐܒܘܙܒܝ- ܡܚܝܬܐ ܕܓܢܗܐ̈ ܚܕܬܬܐ ܥܠ ܐܝܪܢ

ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܡܪܟܐ ܝܘܡܐ ܕܬܠܬܒܫܒܐ ܗܘܐܠܠܗ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܡܘܗܡܕ ܒܢ ܙܐܝܕ ܐܠ ܢܗܝܐܢ ܘܠܝܗܕ ܕܐܡܪܬ ܒܐܒܘ ܙܒܝ  ܘ 2 ܓܢܬܐ̈ ܩܐ ܓܗܐ ܐܰܚܪܝܢܬܐ ܡܚܝܠܘܢܗ ܓܢܗܐ ܚܕܬܬܐ ܥܠ ܐܝܪܢ ܐܝܟ ܕܥܒܼܪ.

 ܡܝܟ ܦܘܡܦܥܘ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܐܗܐ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܐܝܪܢ ܡܘܥܕܝܠܗ̇ ܡܪܐ ܕܓܢܗܐ ܒܘܬ ܡܚܦܛܢܘܬܐ ܡܚܪܒܼܢܬܐ ܩܐ ܒܪܝܬܐ ܕܒܘܚܪܢ ܒܦܢܝܬܐ  ܘ ܡܫܘܪܪܗ ܠܐܢܢܩܝܘܬܐ ܕܒܪܝܬܐ ܕܚܘܝܕܐ ܒܝܠ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܚܕܪܘܢܐ ܕܓܘܠܦܐ ܕܦܐܪܣ ܒܘܬ ܟܠܝܬܐ ܩܡ ܐܝܪܢ.

 ܐܢܢܩܝܬܐ ܝܠܗ ܠܡܙܝܘܕܐ ܕܐܝܪܢ ܐܝܟ ܛܠܒܬܐ ܪܘܫܡܝܬܐ ܕܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܥܪܩ ܘ ܣܘܪܝܐ ܩܐ ܐܢܐ̈ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܒܝܗܒܼܐ ܝܠܗ̇ ܗܝܪܬܐ ܒܬܚܠܘܦܘܬܐ ܓܝܣܝܬܐ ܘ ܐܗܐ ܠܐ ܝܠܗ ܦܝܫܐ ܩܘܒܠܬܐ ܒܝܕ ܐܡܪܟܐ ܘ ܡܚܘܝܕܐ ܕܕܝܗ̇.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید