پنج شنبه, 21 تیر 1397 11:56

ܩܪܝܬܝܩܝ ܚܝܠܢܬܐ ܕܐܬܪܐ ܕܟܢܕܐ ܡܢ ܣܝܬܪܐ̈ ܘ ܬܚܡܢܝܬܐ̈ ܕܬܪܡܦ ܒܘܬ ܢܬܘ

ܩܪܝܬܝܩܝ ܚܝܠܢܬܐ ܕܐܬܪܐ ܕܟܢܕܐ ܡܢ ܣܝܬܪܐ̈ ܘ ܬܚܡܢܝܬܐ̈ ܕܬܪܡܦ ܒܘܬ ܢܬܘ

ܩܪܝܬܝܩܝ ܚܝܠܢܬܐ ܕܐܬܪܐ ܕܟܢܕܐ ܡܢ ܣܝܬܪܐ̈ ܘ ܬܚܡܢܝܬܐ̈ ܕܬܪܡܦ ܒܘܬ ܢܬܘ

ܪܫ ܘܙܝܪܐ ܕܐܬܪܐ ܕܟܢܕܐ ܗܘܐ ܠܠܗ ܩܪܝܬܝܩܝ ܚܝܠܢܬܐ ܡܢ ܣܝܬܪܐ̈ ܘ ܬܚܡܢܝܬܐ̈ ܕܬܪܡܦ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܘܬ ܡܥܒܼܕܢܘܬܐ ܕܫܘܬܐܣܐ ܕܒܬܰܪ ܐܘܝܘܬܐ ܕܐܬܠܢܬܝܟ ܓܪܒܝܬܐ ( ܢܬܘ). ܓܻܣܬܝܢ ܬܪܘܕܪ ܪܫ ܘܙܝܪܐ ܕܐܬܪܐ ܕܟܢܕܐ ܪܡܙܠܗ ܥܠ ܗܡܙܡܝܬܐ ܕܬܪܡܦ ܒܘܬ ܝܗܒܼܠܬܐ ܕ2 ܡܢ ܡܐܐ ܕܡܦܪܝܬܐ ܓܘܝܬܐ ܕܗܕܡܐ ܕܢܬܘ ܩܐ ܐܗܐ ܫܘܬܐܣܐ ܘ ܐܡܪܗ: ܩܣܬ ܐܨܠܝܬܐ ܐܗܐ ܝܠܗ ܕܗܝ ܬܪܡܦ ܗܡܙܘܡܐ ܝܠܗ̇ ܒܘܬ ܕܝܗ ܠܐ ܝܠܗ̇ ܫܪܝܢܬܐ ܕܟܬܪܐ ܕܐܗܐ ܫܘܬܐܣܐ.

 ܬܪܡܦ ܒܟܢܘܫܝܐ ܕܪܫܢܐ ܕܐܬܪܘܬܐ̈ ܗܕܡܐ ܕܢܬܘ  ܛܠܒܠܗ ܠܡܙܝܕܬܐ ܕܣܗܡܐ ܕܗܕܡܐ ܕܝܘܪܘܦ ܕܐܗܐ ܫܘܬܐܣܐ ܡܢ 2 ܡܢ ܡܐܐ ܥܠ 4 ܡܢ ܡܐܐ ܡܢ ܡܦܪܝܬܐ̈ ܓܘܝܐ ܘ ܒܢܦܩܬܐ̈ ܓܝܣܐ̈ ܘ ܐܗܐ ܬܦܩܠܗ ܒܕܪܩܘܒܼܠܘܬܐ ܚܝܠܢܬܐ ܕܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܝܘܪܘܦ.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید