جمعه, 22 تیر 1397 22:33

ܣܥܪܘܢ ܐܠ ܦ̇ܬܗ ܘ ܐܠ ܢܨܪ ܗܘܐܠܘܢ̈ ܩܪܡܢܐ ܡܢ ܕܪܓܼܐ ܩܕܰܡܝܐ ܗܠ ܬܠܝܬܝܐ ܒܦܪܫܝܬܐ̈ ܕܦܪܠܡܢ ܕܥܪܩ

ܣܥܪܘܢ ܐܠ ܦ̇ܬܗ ܘ ܐܠ ܢܨܪ ܗܘܐܠܘܢ̈ ܩܪܡܢܐ ܡܢ ܕܪܓܼܐ ܩܕܰܡܝܐ ܗܠ ܬܠܝܬܝܐ ܒܦܪܫܝܬܐ̈ ܕܦܪܠܡܢ ܕܥܪܩ

ܣܥܪܘܢ  ܐܠ ܦ̇ܬܗ  ܘ ܐܠ ܢܨܪ ܗܘܐܠܘܢ̈ ܩܪܡܢܐ ܡܢ ܕܪܓܼܐ ܩܕܰܡܝܐ ܗܠ ܬܠܝܬܝܐ ܒܦܪܫܝܬܐ̈ ܕܦܪܠܡܢ ܕܥܪܩ

ܦܠܛܐ ܐܚܪܝܐ ܘ ܪܘܫܡܝܐ ܕܦܪܫܝܬܐ̈ ܕܦܪܠܡܢ ܕܥܪܩ ܦܝܫܠܗ ܦܪܝܣܐ ܒܝܕ ܟܘܡܣܝܘܢ ܥܠܝܬܐ ܐܠܟܢܬܐ ܕܦܪܫܝܬܐ̈. ܥܠ ܒܢܝܕ ܐܗܐ ܡܚܒܪܬܐ ܚܘܝܕܐ ܕܣܥܪܘܢ ܩܘܪܒܐ ܠܡܘܩܬܕܐ ܨܕܪ ܩܕܰܡܝܐ 54 ܟܘܪܣܝܐ  ܐܠ ܦ̇ܬܗ ܒܡܗܕܝܢܘܬܐ ܕܗܕܝ ܥܡܪܝ ܬܪܝܢܐ  47 ܟܘܪܣܝܐ ( ܡܕܒܪܢܐ ܟܠܢܝܐ ܕܫܘܬܐܣܐ ܕܒܕܪ) ܘ ܐܠ ܢܨܪ ܒܡܗܕܝܢܘܬܐ ܕܗܝܕܪ ܥܒܕܝ ܬܠܝܬܝܐ 42 ܟܘܪܣܝܐ  ܗܘܐܠܘܢ̈ ܒܐܢܐ̈ ܦܪܫܝܬܐ ܘ ܡܢ ܒܬܰܪ ܕܝܗ̈ ܝܬܒܼܠܘܢ̈ ܐܘܚܕܢܐ ܕܩܢܘܢܐ ( ܢܘܪܝ ܡܠܟܝ) 25 ܟܘܪܣܝܐ  ܓܒܐ ܕܕܡܘܟܪܬ ܕܩܘܪܕܝܐ  ( ܡܨܥܘܕ ܒܪܙܢܝ) 25 ܐܠ ܘܬܢܝܗ ( ܐܝܕ ܥܠܻܝ) 21 ܟܘܪܣܝܐ  ܐܠ ܗܟܡܗ ( ܣܝܕ ܥܡܪ ܗܟܝܡ) 19  ܘ ܚܘܝܕܐ ܕܐܠ ܩܪܐܪ ( ܐܘܣܡܗ ܐܠ ܢܓܻܝܦܝ) 14 ܟܘܪܣܝܐ.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید