دوشنبه, 25 تیر 1397 10:11

ܬܪܡܦ ܥܒܼܪܗ ܠܗܠܣܝܢܟܝ ܐܝܢܐ ܒܝܠ ܡܐܙܠܝܬܐ̈ ܓܘܪܐ ܥܡܝܐ ܕܕܪܩܘܒܼܠܝܐ̈

ܬܪܡܦ ܥܒܼܪܗ ܠܗܠܣܝܢܟܝ ܐܝܢܐ ܒܝܠ ܡܐܙܠܝܬܐ̈ ܓܘܪܐ ܥܡܝܐ ܕܕܪܩܘܒܼܠܝܐ̈

ܬܪܡܦ ܥܒܼܪܗ ܠܗܠܣܝܢܟܝ ܐܝܢܐ ܒܝܠ ܡܐܙܠܝܬܐ̈ ܓܘܪܐ ܥܡܝܐ ܕܕܪܩܘܒܼܠܝܐ̈

ܕܢܠܕ ܬܪܡܦ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܣܥܬܐ ܐܚܪܝܐ ܕܝܘܡܐ ܕܚܕܒܫܒܐ ܥܒܼܪ̈ܗܠܐܬܪܐ ܕܦܢܠܢܕ ܘ ܡܕܝܢܰܬܐ ܕܗܠܣܝܢܟܝ ܐܝܢܐ ܒܝܠ ܡܐܙܠܝܬܐ̈ ܕܕܪܩܘܒܼܠܝܐ̈. ܥܡܐ ܕܐܗܐ ܡܕܝܢܰܬܐ ܒܥܒܼܪܬܐ ܕܬܪܡܦ ܒܐܬܪܐ ܘ ܡܕܝܢܰܬܐ ܕܓܢܗ  ܫܘܪܟܠܘܢ̈ ܒܡܐܙܠܝܬܐ̈ ܘ ܡܘܚܙܝܠܘܢ̈ ܕܪܩܘܒܼܠܘܬܐ ܥܡ ܬܪܡܦ ܘ ܗܙܝܪܘܬܐ ܕܕܝܗ ܒܐܬܪܐ ܕܓܢܗ. ܬܪܡܦ ܟܡܐ ܝܘܡܢܐ ܡܢ ܩܡ ܐܕܝܐ ܙܐ ܒܠܢܕܢ ܐܪܫܟܼܝܬܐ ܕܐܢܓܠܣܬܢ ܬܦܩܠܗ ܒܡܐܙܠܝܬܐ̈ ܕܕܪܩܘܒܼܠܝܐ ܕܓܢܗ ܐܝܡܢ ܥܒܼܪܗ ܠܐܗܐ ܐܬܪܐ.

 ܐܕܝܘܡ ܬܪܡܦ ܘ ܦܘܬܝܢ ܒܗܠܣܝܢܟܝ ܒܕ ܗܘܐܠܘܢ̈ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܚܕܕܐ

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید