سه شنبه, 26 تیر 1397 10:37

ܩܠܐ ܡܣܝܡܢܐ ܕܦܪܠܡܢ ܕܒܪܝܬܫ ܩܐ ܚܘܪܙܐ ܕܒܪܓܙܝܬ ܕܐܘܚܕܢܐ ܕܬܪܙܐ ܡܝ

ܩܠܐ ܡܣܝܡܢܐ ܕܦܪܠܡܢ ܕܒܪܝܬܫ ܩܐ ܚܘܪܙܐ ܕܒܪܓܙܝܬ  ܕܐܘܚܕܢܐ ܕܬܪܙܐ ܡܝ

ܩܠܐ ܡܣܝܡܢܐ ܕܦܪܠܡܢ ܕܒܪܝܬܫ ܩܐ ܚܘܪܙܐ ܕܒܪܓܙܝܬ  ܕܐܘܚܕܢܐ ܕܬܪܙܐ ܡܝ

ܡܘܬܒܼܐ ܥܡܝܐ ܕܒܪܝܬܫ ܒܚܕܟܡܐ ܬܘܪܨܐ ܥܠ ܚܘܪܙܐ ܕܐܘܚܕܢܐ ܕܬܪܙܐ ܡܝ ܪܝܫ ܘܙܝܪܐ  ܝܗܒܼܠܗ ܩܠܐ ܡܣܝܡܢܐ  ܩܐ ܦܠܛܬܐ ܕܠܢܕܢ ܡܢ ܒܝܬ- ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ. ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܝܗܒܻܝ ܛܒܐ ܐܗܐ ܦܘܣܩܢܐ ܦܝܫܠܗ ܕܒܼܝܩܐ ܡܢ ܪܒܐ ܫܒܬܐ ܗܡܙܡܬܐ  ܘ ܗܓܝܬܐ ܥܠ ܕܝܗ ܒܝܕ ܓܘܕܐ ܘ ܓܒܐ ܦܪܝܫܐ ܕܐܘܦ ܝܗܘܐ ܣܢܕܢܐ ܕܒܪܓܙܝܬ ܙܐ . ܒܐܗܐ ܪܐܙܐ ܦܝܫܠܗ̇ ܫܩܠܬܐ ܦܨܘܥܬܐ ܩܕܰܡܝܬܐ  ܘ ܐܨܠܝܬܐ ܒܘܬ ܡܢܬܝܬܐ ܕܪܗܛܐ ܐܚܪܝܐ ܕܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܕܒܪܓܙܝܬ( ܦܠܛܬܐ ܕܐܢܓܠܣܬܢ ܡܢ ܒܝܬ - ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ).

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید