چهارشنبه, 27 تیر 1397 10:32

ܐܢܨܪ ܐܠܠܗ: ܐܡܪܟܐ ܠܝܬܠܗ̇ ܚܘܒܐ ܒܘܬ ܦܪܩܬܐ ܕܦܠܫܐ ܒܐܬܪܐ ܕܝܡܢ

ܐܢܨܪ ܐܠܠܗ: ܐܡܪܟܐ ܠܝܬܠܗ̇ ܚܘܒܐ ܒܘܬ ܦܪܩܬܐ ܕܦܠܫܐ ܒܐܬܪܐ ܕܝܡܢ

ܐܢܨܪ ܐܠܠܗ: ܐܡܪܟܐ ܠܝܬܠܗ̇ ܚܘܒܐ ܒܘܬ ܦܪܩܬܐ ܕܦܠܫܐ ܒܐܬܪܐ ܕܝܡܢ

ܥܠܝ ܐܠ ܩܗܘܡ ܗܕܡܐ ܕܣܝܥܬܐ ܦܠܘܛܝܩܝܬܐ ܕܙܘܥܐ ܕܐܢܨܪ ܐܠܠܗ ܕܐܬܪܐ ܕܝܡܢ ܒܗܡܙܡܬܐ ܒܘܬ ܐܗܐ ܫܪܪܐ ܕܐܚܢܢ ܝܘܚ ܣܢܕܢܐ ܕܟܠܝ ܚܕܐ ܡܚܦܛܢܘܬܐ ܒܘܬ ܡܟܠܝܬܐ ܕܦܠܫܐ ܒܐܬܪܐ ܝܡܢ ܐܡܪܗ: ܐܡܪܟܐ ܠܐ ܝܠܗܚ ܡܚܘܒܐ ܕܦܠܫܐ ܒܐܬܪܐ ܕܝܡܢ ܦܪܩ ܘ ܝܢ ܦܐܫ ܡܘܟܠܝܐ ܡܣܒܒ ܠܒܘܠܐ ܝܠܗܚ ܝܘܬܪܢܐ ܡܢ ܐܗܐ ܦܠܫܐ.

 ܐܗܐ ܚܒܪܐ ܦܝܫܠܗ̇ ܡܘܚܒܪܗ ܒܝܕ ܐܗܐ ܦܪܨܘܦܐ ܒܚܕܐ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܕܐܣܦܘܬܢܝܟ ܕܪܘܣܝܐ.ܗܘ ܡܘܙܝܕܠܗ ܠܐ ܡܥܨܚ ܗܘܐܠܢ ܚܕܐ ܨܠܡܐ ܒܗܪܢܐ ܡܢ ܕܥܬܝܕ ܕܐܗܐ ܦܠܫܐ  ܡܣܒܒ ܐܬܪܐ ܐܚܝܕܝܐ ܕܩܒܘܠܐ ܝܠܗ ܝܘܬܪܢܐ ܡܢ ܐܗܐ ܦܠܫܐ ܝܠܗ ܐܬܪܐ ܕܐܡܪܟܐ.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید