چهارشنبه, 27 تیر 1397 13:00

ܒܚܕܐ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܝܘܪܘ ܢܝܘܙ: ܙܪܝܦ ܐܡܪܗ: ܗܡܙܡܬܐ ܘ ܒܘܝܢܐ ܒܣܐ ܝܘܪܘܦ ܥܡܠܐܝܬ ܥܒܼܪܗ̇ ܒܦܠܚܢܐ ܒܘܬ ܣܢܕܬܐ ܕܒܪܓܻܐܡ

ܒܚܕܐ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܝܘܪܘ ܢܝܘܙ: ܙܪܝܦ ܐܡܪܗ: ܗܡܙܡܬܐ ܘ ܒܘܝܢܐ ܒܣܐ ܝܘܪܘܦ ܥܡܠܐܝܬ ܥܒܼܪܗ̇ ܒܦܠܚܢܐ ܒܘܬ ܣܢܕܬܐ ܕܒܪܓܻܐܡ

ܒܚܕܐ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܝܘܪܘ ܢܝܘܙ: ܙܪܝܦ ܐܡܪܗ: ܗܡܙܡܬܐ ܘ ܒܘܝܢܐ ܒܣܐ ܝܘܪܘܦ ܥܡܠܐܝܬ ܥܒܼܪܗ̇ ܒܦܠܚܢܐ ܒܘܬ ܣܢܕܬܐ ܕܒܪܓܻܐܡ

ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܒܚܕܐ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܝܘܪܘ ܢܝܘܙ ܐܡܪܗ :ܗܡܙܡܬܐ ܘ ܒܘܝܢܐ ܒܣܐ ܝܘܪܘܦ ܥܡܠܐܝܬ ܥܒܼܪܗ̇ ܒܦܠܚܢܐ ܒܘܬ ܣܢܕܬܐ ܕܒܪܓܻܐܡ. ܙܪܝܦ ܥܡ ܡܫܪܪܬܐ ܥܠ ܐܢܢܩܝܘܬܐ ܕܝܣܘܪܐ ܒܝܠ ܐܝܪܢ ܘ ܒܝܬ ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܦܪܝܫܐܝܬ ܡܢ ܒܬܰܪ ܦܠܛܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܡܢ ܣܙܓܪܘܬܐ ܐܬܘܡܝܬܐ ( ܒܪܓܻܐܡ) ܡܫܘܪܪܗ ܠܐܗܐ ܐܢܢܩܐ ܕ ܝܘܪܘܦ ܐܕܝܘܡ ܝܘܡܐ ܓܪܟ ܝܗܒܼܐ ܚܘܬܡܐ ܩܐ ܗܡܙܡܬܐ ܘ ܝܢ ܝܗܒܼܠܬܐ ܕܒܘܝܢܐ ܘ ܒܩܐܡ ܥܕܢܐ ܝܠܗ̇ ܕܐܬܪܘܬܐ ܗܕܡܐ ܕܝܘܪܘܦ ܘ ܦܪܝܫܐܝܬ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܝܗܘܐ ܒܐܗܐ ܣܘܓܪܘܬܐ ܓܪܟ ܥܒܼܪܝ ܒܐܘܪܚܐ ܕܡܚܦܛܢܘܬܐ ܘ ܥܡܠܐܝܬ ܡܚܙܝ ܠܣܢܕܬܐ ܕܓܢܗ ܡܢ ܒܪܓܻܐܡ ܘ ܐܝܪܢ ܒܐܗܐ ܐܘܪܚܐ.

ܗܡܙܡܬܐ ܘ ܒܘܝܢܐ ܒܣܐ ܝܘܪܘܦ ܥܡܠܐܝܬ ܥܒܼܪܗ̇ ܒܦܠܚܢܐ ܒܘܬ ܣܢܕܬܐ ܕܒܪܓܻܐܡ..

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید