پنج شنبه, 28 تیر 1397 18:20

ܐܝܪܢ ܡܚܘܝܕܠܗ ܪܘܫܡܐܝܬ ܥܠ ܨܕܪܐ ܕܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܐܝܬܠܘܢ̈ ܚܝܠܐ ܟܡܝܠܐ ܪܩܝܥܝܐ

ܐܝܪܢ ܡܚܘܝܕܠܗ ܪܘܫܡܐܝܬ ܥܠ ܨܕܪܐ ܕܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܐܝܬܠܘܢ̈ ܚܝܠܐ ܟܡܝܠܐ ܪܩܝܥܝܐ

ܬܗܪܢ - ܝܗܒܼܝ ܛܒܐ - ܬܓܒܪܢܐ ܕܫܘܬܐܣܐ  ܪܩܝܥܝܐ ܕܐܝܪܢ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܡܚܝܕܬܐ ܕܐܝܪܢ ܥܠ ܨܕܪܐ ܕܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܐܝܬܠܘܢ̈ ܚܝܠܐ ܘ ܝܘܠܦܢܐ ܪܩܝܥܝܐ. ܐܗܐ ܨܕܪܐ ܝܗܘܐ 9 ܐܬܪܘܬܐ̈ ܒܕܘܝܢܐ ܕܒܙܝܕܬܐ ܕܐܝܪܢ ܥܠ ܐܗܐ ܨܕܪܐ ܐܝܪܢ ܗܘܐܠܗ̇ ܡܢ 10 ܐܬܪܘܬܐ̈

 

ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܐܝܪܢܐ ܐܗܐ ܝܘܠܦܢܐ ܕܝܠܗ̇ ܒܣܗܡܐ ܕܝܘܠܦܢܐ ܕܪܩܝܥܐ ܒܚܒܼܫܐ ܝܠܗ ܡܢ ܡܐܗܘܪܗ ܐܝܣܬܓܐ ܒܪܙܝܬܐ(ܒܝܬ ܚܝܠܐ) ܫܕܪܢܬܐ ܕܡܘܫܟ ܘ ܡܦܠܚܬܐ ܕܫܒܟܐ ܕܡܐܗܘܪܗ.،

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید