جمعه, 29 تیر 1397 17:27

ܛܒܐ̈ ܐܰܚܪܝܐ ܡܢ ܒܘܚܪܢ ܒܐܬܪܐ ܕܝܡܢ- ܡܩܘܝܢܘܬܐ ܥܡܝܬܐ

ܛܒܐ̈ ܐܰܚܪܝܐ ܡܢ ܒܘܚܪܢ ܒܐܬܪܐ ܕܝܡܢ- ܡܩܘܝܢܘܬܐ ܥܡܝܬܐ

ܐܢܨܪ ܐܠܠܗ: ܐܡܪܟܐ ܠܝܬܠܗ̇ ܚܘܒܐ ܒܘܬ ܦܪܩܬܐ ܕܦܠܫܐ ܒܐܬܪܐ ܕܝܡܢ

ܥܠܝ ܐܠ ܩܗܘܡ ܗܕܡܐ ܕܣܝܥܬܐ ܦܠܘܛܝܩܝܬܐ ܕܙܘܥܐ ܕܐܢܨܪ ܐܠܠܗ ܕܐܬܪܐ ܕܝܡܢ ܒܗܡܙܡܬܐ ܒܘܬ ܐܗܐ ܫܪܪܐ ܕܐܚܢܢ ܝܘܚ ܣܢܕܢܐ ܕܟܠܝ ܚܕܐ ܡܚܦܛܢܘܬܐ ܒܘܬ ܡܟܠܝܬܐ ܕܦܠܫܐ ܒܐܬܪܐ ܝܡܢ ܐܡܪܗ: ܐܡܪܟܐ ܠܐ ܝܠܗܚ ܡܚܘܒܐ ܕܦܠܫܐ ܒܐܬܪܐ ܕܝܡܢ ܦܪܩ ܘ ܝܢ ܦܐܫ ܡܘܟܠܝܐ ܡܣܒܒ ܠܒܘܠܐ ܝܠܗܚ ܝܘܬܪܢܐ ܡܢ ܐܗܐ ܦܠܫܐ.

 ܐܗܐ ܚܒܪܐ ܦܝܫܠܗ̇ ܡܘܚܒܪܗ ܒܝܕ ܐܗܐ ܦܪܨܘܦܐ ܒܚܕܐ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܕܐܣܦܘܬܢܝܟ ܕܪܘܣܝܐ.ܗܘ ܡܘܙܝܕܠܗ ܠܐ ܡܥܨܚ ܗܘܐܠܢ ܚܕܐ ܨܠܡܐ ܒܗܪܢܐ ܡܢ ܕܥܬܝܕ ܕܐܗܐ ܦܠܫܐ  ܡܣܒܒ ܐܬܪܐ ܐܚܝܕܝܐ ܕܩܒܘܠܐ ܝܠܗ ܝܘܬܪܢܐ ܡܢ ܐܗܐ ܦܠܫܐ ܝܠܗ ܐܬܪܐ ܕܐܡܪܟܐ.

ܡܘܬܢܐ̈ ܘ ܕܪܒܢܐ̈ ܒܢܫܪܬܐ ܗܘܝܬܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܥܠ ܗܘܕܝܕܗ ܕܝܡܢ

ܠܟܘܬܪܐ ܕܢܫܪܝܬܐ̈ ܗܘܝܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܥܠ ܡܕܝܢܰܬܐ ܕܗܘܕܝܕܗ ܕܝܡܢ  ܒܡܥܪܒܼܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ 7 ܠܐ ܓܝܣܝܐ ܘ ܡܢ ܥܡܐ ܝܥܕܝܐ ܡܝܬܠܗ ܘ 5 ܓܢܬܐ̈ ܙܐ ܕܘܪܒܢܘܢ̈. ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܪܘܫܡܝܐ ܕܣܐܢܐ ܐܝܪܒܠܢ ܕܥܪܒܣܬܢ ܡܚܝܠܘܢ̈ ܠܚܕ ܒܝܬܐ ܒܡܕܝܢܰܬܐ ܕܙܘܒܝܕܗ ܒܗܘܦܪܟܝܐ ܕܗܘܕܝܕܗ  ܕܒܐܗܐ ܢܫܪܬܐ ܙܐ 6 ܓܢܬܐ̈ ܡܝܬܠܘܢ̈. ܐܘܦ ܒܚܕܐ ܢܫܪܬܐ ܗܘܝܬܐ ܐܚܪܝܬܐ ܥܠ ܡܕܝܢܰܬܐ ܕܓܻܪܐܗܝ ܙܐ ܒܗܘܦܪܟܝܐ ܕܗܘܕܝܕܗ 1 ܦܪܨܘܦܐ ܝܥܕܝܐ ܡܝܬܠܗ ܘ 5 ܓܢܬܐ̈ ܙܐ ܕܘܪܒܢܘܢ̈.

ܡܘܬܐ ܕ4 ܓܝܣܝܐ̈ ܕܥܪܒܣܬܢ ܒܬܚܘܡܐ ܕܐܬܪܐ ܕܝܡܢ

ܡܝܬܠܘܢ̈ 4 ܓܢܬܐ̈ ܡܢ ܓܝܣܐ ܕܐܬܪܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܒܕܩܪܝܬܐ̈ ܕܓܝܣܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܘ ܣܝܥܬܐ ܥܡܝܐ ܕܝܡܢ ܒܬܚܘܡܐ ܬܝܡܢܝܐ ܕܥܪܒܣܬܢ.

 ܓܝܣܐ ܘ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܥܡܝܐ ܕܝܡܢ ܝܘܡܐ ܕܚܕܒܫܒܐ ܡܘܢܬܝܠܘܢ̈ ܫܩܠܝ ܠܬܓܒܪܬܐ ܕ4 ܡܬܘܬܐ̈ ܘ ܟܡܐ ܣܝܬܪܐ̈ ܓܝܣܝܐ  ܕܓܝܣܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܒܗܘܦܪܟܝܐ ܕܓܻܝܙܢ ( ܬܝܡܢܐ ܕܥܪܒܣܬܢ).

 ܡܒܘܥܐ ܛܒܝܐ ܝܗܒܼܠܘܢ̈ ܚܒܪܐ ܡܢ ܡܘܬܐ ܕܪܒܢܬܐ ܘ ܐܣܝܪܘܬܐ ܕܚܕܡܢܝܢܐ ܓܘܪܐ ܡܢ ܗܕܡܐ ܕܓܝܣܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܒܚܘܦܛܐ ܕܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܣܝܥܬܐ ܥܡܝܐ ܕܝܡܢ.

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید