جمعه, 29 تیر 1397 17:32

ܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ- ܐܦܪܢܐ̈ ܙܘܒܛܢܐ

ܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ- ܐܦܪܢܐ̈ ܙܘܒܛܢܐ

ܚܠܢܬܐ ܕܡܗܨܪܬܐ ܕܓܼܙܗ ܒܝܕ ܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ

ܬܓܒܪܢܐ ܕܣܝܥܬܐ ܥܡܝܬܐ ܕܡܟܠܝܬܐ ܕܡܗܨܪܬܐ ܕܓܼܙܗ ܡܘܗܟܡܠܗ ܠܥܒܼܕܘܬܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܒܘܬ ܕܒܼܩܬܐ ܩܡ ܥܒܪܪܬܐ ܕܡܠܘܐܐ ܐܨܠܝܐ ܩܐ ܚܝܘܬܐ ܠܐܗܐ ܦܢܝܬܐ .

 ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܕܦܠܣܬܝܢ  ܗܘ ܒܡܚܒܪܬܐ ܕܛܒܐ ܕܚܝܠܢܬܐ ܕܡܗܨܪܬܐ ܕܦܢܝܬܐ ܕܓܼܙܗ ܒܝܕ ܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܐܡܪܗ: ܐܗܐ ܫܘܠܛܢܐ ܒܡܙܝܕܬܐ ܕܡܗܨܪܬܐ ܕܦܢܝܬܐ ܕܓܼܘܗ ܒܕܒܼܩܐ ܝܠܗ ܠܐܘܪܚܐ ܕܥܒܼܪܬܐ ܕܡܠܘܐܐ ܐܨܠܝܐ ܘ ܠܙܡ ܩܐ 2 ܡܠܝܘܢ ܥܡܪܢܐ̈  ܘ ܐܗܐ ܝܠܗ ܓܙܡܢܬܐ ܕܥܡܪܢܐ ܕܓܼܙܗ ܦܪܝܫܐܝܬ ܨܒܝܐ̈.

 ܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܡܢ 11 ܫܢܐ̈ ܩܡ ܐܕܝܐ ܫܘܪܝܠܗ ܠܡܗܨܪܬܐ ܕܦܢܝܬܐ ܕܓܼܙܗ ܗܝ ܙܐ ܒܥܠܬܐ ܕܣܢܕܬܐ ܕܥܡܐ ܕܐܗܐ ܦܢܝܬܐ ܡܢ ܙܘܥܐ ܕܡܩܘܝܢܘܬܐ ܕܦܠܣܬܝܢ ܘ ܐܗܐ ܡܗܨܪܬܐ ܐܝܬܠܗ̇ ܟܘܬܪܐ ܗܠ ܐܕܝܘܡ.

ܢܫܪܬܐ ܡܘܫܟܝ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܥܠ ܗܠܒ ܕܣܘܪܝܐ

ܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܪܘܫܡܝܐ ܕܣܘܪܝܐ ܣܐܢܐ ܒܪܡܫܐ ܕܚܕܒܫܒܐ ܝܗܒܼܠܘܢ̈ ܚܒܪܐ ܡܢ ܢܫܪܬܐ ܡܘܫܟܝ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܥܠ ܚܕ ܒܝܬ- ܚܝܠܐ ܓܝܣܝܐ ܒܚܕܪܘܢܐ ܕܡܕܝܢܰܬܐ ܕܗܠܒ ܕܣܘܪܝܐ. ܣܐܢܐ ܡܘܚܒܪܗ̇: ܗܝ ܒܨܘܪܬܐ ܡܚܝܠܘܢ̈ 10 ܡܘܫܟܐ ܥܠ ܒܝܬ- ܐܝܪܒܠܢ ܓܝܣܝܬܐ ܕܐܠ ܢܝܪܒ ܒܩܘܪܒܝܘܬܐ ܕܗܠܒ. ܐܘܦ ܚܕ ܢܫܪܬܐ ܙܐ ܗܘܐܠܗ̇ ܥܠ ܣܝܬܪܐ ܕܓܝܣܐ ܕܣܘܪܝܐ ܒܪܡܫܐ ܕܚܕܡܫܒܫܒܐ ܒܩܬܝܬܪܗ ܬܝܡܢܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ.

 

ܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ ܛܠܒܠܗ̇ ܠܚܘܬܡܐ ܕܡܗܨܪܬܐ ܕܓܼܙܗ

ܢܝܟܘܠܝ ܡܠܕܝܢܘܦ̇ ܡܪܝܙܢܐ ܕܝܠܢܝܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ ܒܫܘܝܠܐ ܕܫܠܡܐ ܕܡܕܢܚܐ ܡܨܥܝܬܐ ܛܠܒܠܗ ܠܚܘܬܡܐ ܕܡܗܨܪܬܐ ܕܓܼܙܗ ܘ ܡܘܚܙܝܠܗ ܠܣܢܕܬܐ ܡܢ ܡܐܙܠܝܬܐ̈  ܕܡܪܐ ܕܣܙܓܪܘܬܐ ܕܥܡܐ ܕܓܼܙܗ

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید