شنبه, 30 تیر 1397 12:59

ܥܙܝܙܝܐܢ: ܙܘܝܚܐ ܕܬܡܘܙ ܝܠܗ ܢܝܫܢܩܐ ܕܚܐܪܘܬܐ ܘ ܐܡܝܢܘܬܐ ܕܚܣܝܪܘܝܬܐ̈ ܒܐܝܪܢ

ܥܙܝܙܝܐܢ: ܙܘܝܚܐ ܕܬܡܘܙ ܝܠܗ ܢܝܫܢܩܐ ܕܚܐܪܘܬܐ ܘ ܐܡܝܢܘܬܐ ܕܚܣܝܪܘܝܬܐ̈ ܒܐܝܪܢ

ܥܙܝܙܝܐܢ: ܙܘܝܚܐ ܕܬܡܘܙ ܝܠܗ ܢܝܫܢܩܐ ܕܚܐܪܘܬܐ ܘ ܐܡܝܢܘܬܐ ܕܚܣܝܪܘܝܬܐ̈ ܒܐܝܪܢ

ܡܩܠܣܐ ܩܫܝܫܐ ܕܪܝܘܘܫ ܥܙܝܙܝܐܢ ܟܗܢܐ ܕܥܕܬܐ ܕܡܕܢܚܐ ܕܐܬܘܪܝܐ ܕܐܘܪܡܝ ܒܚܕܐ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܐܝܪܢܐ ܐܡܪܗ: ܡܬܩܢܩܬܐ ܕܙܘܝܚܐ ܣܦܪܝܐ ܐܬܠܝܛܝܐ ܕܬܡܘܙ ܒܐܘܪܡܝ ܝܠܗ ܡܚܙܝܢܬܐ ܕܐܙܕܘܬܐ ܘ ܐܡܝܢܘܬܐ ܕܚܣܝܪܘܝܬܐ̈ ܬܘܛܝܬܢܝܐ ܒܐܝܪܢ. ܐܗܐ ܗܡܙܡܬܐ ܝܗܘܐ ܒܝܘܡܢܐ̈ ܕܡܬܩܢܩܬܐ ܕܛܥܠܝܬܐ̈ ܕܬܡܘܙ ܒܙܘܝܚܐ ܒܝܠ- ܥܡܝܐ ܒܡܕܝܢܰܬܐ ܕܐܘܪܡܝ.

ܦܘܬܚܐ ܕܙܘܝܚܐ ܣܦܪܝܐ ܐܬܠܝܟܝܐ ܕܬܡܘܙ ܒܐܘܪܡܝ: ܚܕܐ ܛܘܦܣܐ ܡܢ ܐܙܕܘܬܐ ܬܘܛܝܬܢܝܬܐ ܕܚܣܝܪܘܝܬܐ̈ ܒܐܝܪܢ

ܪܗܛܐ ܕ18 ܡܢ ܙܘܝܚܐ ܐܬܠܝܛܝܬܐ ܣܦܪܝܐ ܘ ܒܝܠ ܥܡܝܐ ܕܬܡܘܙ ܒܐܘܪܡܝ  ܒܣܝܩܘܡܐ ܕ19 ܒܙ̇ܘܥܝܗ ܫܘܪܝܠܗ ܒܗܙܝܪܘܬܐ ܕ250 ܐܬܠܝܛܐ ܫܘܪܝܠܗ ܒܫܪܟܬܐ ܕ30 ܓܘܕܐ ܐܬܠܝܛܝܐ .

ܐܗܐ ܙܘܝܚܐ ܣܦܪܝܐ ܐܬܠܝܛܝܐ ܝܠܗ ܒܡܕܝܢܰܬܐ ܕܐܘܪܡܝ ܘ ܒܐܗܐ ܙܘܝܚܐ ܫܘܪܟܐ ܝܢܐ̈ ܚܕܟܡܐ ܓܘܕܐ ܡܢ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܥܪܩ ܪܘܣܝܐ ܘ ܐܘܦ ܡܕܝܢܰܬܐ ܕܐܝܪܢ( ܬܗܪܢ ܐܘܪܡܝ ܘ ܦܪܕܝܣ ܕܓܪܓܻ).

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید