سه شنبه, 16 مرداد 1397 12:52

ܦܪܢܣ ܕ24: ܥܒܼܕܘܬܐ ܕܬܪܡܦ ܒܘܬ ܬܚܪܡܬܐ ܕܐܝܪܢ ܗܘܐܠܗ̇ ܣܒܒ ܦܘܠܓܼܐ ܒܘܫܝܢܓܬܘܢ

ܦܪܢܣ ܕ24: ܥܒܼܕܘܬܐ ܕܬܪܡܦ ܒܘܬ ܬܚܪܡܬܐ ܕܐܝܪܢ ܗܘܐܠܗ̇ ܣܒܒ ܦܘܠܓܼܐ ܒܘܫܝܢܓܬܘܢ

.  ܦܪܢܣ ܕ24: ܥܒܼܕܘܬܐ ܕܬܪܡܦ ܒܘܬ ܬܚܪܡܬܐ ܕܐܝܪܢ ܗܘܐܠܗ̇ ܣܒܒ ܦܘܠܓܼܐ ܒܘܫܝܢܓܬܘܢ

 ܦܪܢܣ ܕ24: ܥܒܼܕܘܬܐ ܕܬܪܡܦ ܒܘܬ ܬܚܪܡܬܐ ܕܐܝܪܢ ܗܘܐܠܗ̇ ܣܒܒ ܦܘܠܓܼܐ ܒܘܫܝܢܓܬܘܢ.

ܦܪܣ- ܚܙܘܐ ܕܦܪܢܣ ܕ24 ܒܚܕܐ ܗܓܝܬܐ ܦܠܘܛܝܩܝܬܐ ܥܠ ܬܚܪܡܝܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܘܬ ܐܝܪܢ ܐܡܪܗ: ܒܩܐܡ ܐܘܦ ܐܗܐ ܥܒܼܕܘܬܐ ܗܘܬܐ ܝܠܗ ܣܒܒ ܦܘܠܓܼܐ ܒܝܠ ܗܕܡܐ ܕܓܒܐ ܕܓܻܘܡܗܘܪܝ ܙܐ ܒܘܫܝܢܓܬܘܢ.

ܬܪܡܦ ܝܘܡܐ ܕܬܪܝܢܒܫܒܐ ܒܦܪܣܬܐ ܕܚܕ ܒܝܘܢܐ ܥܡ ܡܚܒܪܬܐ ܕܫܪܝܬܐ ܕܣܗܡܐ ܩܕܰܡܝܐ ܕܬܚܪܡܝܬܐ ܥܠ ܐܝܪܢ  ܡܢ ܝܘܡܐ ܕܬܠܢܒܫܒܐ 7 ܒܐܘܬ  ܓܙܡܠܗ ܕܐܢܝ ܦܪܨܘܦܐ ܘ ܫܪܝܟܘܝܬܐ̈  ܕܠܐ ܡܒܨܪܝ ܠܝܣܘܪܐ ܬܓܪܝܐ ܕܓܢܗ ܥܡ ܐܝܪܢ  ܒܕ ܬܦܩܝ ܒܦܠܛܐ ܚܝܠܢܐ ܕܪܩܘܒܼܠ ܐܩܢܘܡܝܐ ܕܓܢܗ. ܥܡ ܐܝܬܘܬܐ ܕܓܙܡܬܐ ܚܝܠܢܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܘܬ ܐܝܪܢ ܒܝܬ- ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܘ 3 ܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܐܢܓܠܣܬܢ ܐܠܡܢ ܘ ܦܪܢܣܐ ܡܢ ܗܕܡܐ ܕ5+1 ܫܘܝܐ ܥܡ ܫܪܝܬܐ ܕܣܗܡܐ ܩܕܰܡܝܐ ܕܬܚܪܡܝܬܐ̈  ܫܘܪܝܠܘܢ̈ ܠܩܢܘܢܐ ܕܟܘܬܫܐ ܘ ܟܠܝܬܐ ܩܡ ܬܚܪܡܝܬܐ ܥܗܝܕܐ ܕܐܡܪܟܐ .

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید