سه شنبه, 16 مرداد 1397 19:10

ܡܘܓܪܝܢܝ: ܟܘܬܪܐ ܕܝܣܘܪܐ ܐܩܢܘܡܝܝܐ ܥܡ ܐܝܪܢ ܝܠܗ̇ ܐܠܨܝܬܐ ܘ ܠܙܡ ܩܐ ܕܘܢܝܬܐ

ܡܘܓܪܝܢܝ: ܟܘܬܪܐ ܕܝܣܘܪܐ ܐܩܢܘܡܝܝܐ ܥܡ ܐܝܪܢ ܝܠܗ̇ ܐܠܨܝܬܐ ܘ ܠܙܡ ܩܐ ܕܘܢܝܬܐ

ܡܘܓܪܝܢܝ: ܟܘܬܪܐ ܕܝܣܘܪܐ ܐܩܢܘܡܝܝܐ ܥܡ ܐܝܪܢ ܝܠܗ̇ ܐܠܨܝܬܐ ܘ ܠܙܡ ܩܐ ܕܘܢܝܬܐ

ܦ̇ܕܪܝܟܐ ܡܘܓܪܝܢܝ ܡܫܬܐܠܢܬܐ ܕܦܠܘܛܝܩܐ ܒܪܝܐ ܕܒܝܬ- ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܦ ܒܚܕܐ ܗܡܙܡܬܐ ܒܐܬܪܐ ܕܢܝܘܙܝܠܢܕ ܥܡ ܫܩܠ- ܛܒܐ ܘ ܒܗܡܙܡܬܐ ܟܢܫܝܬܐ ܛܒܝܬܐ ܐܡܪܗ: ܐܕܝܘܡ ܝܘܡܐ ܝܣܘܪܐ ܐܩܢܘܡܝܝܐ ܥܡ ܐܝܪܢ ܝܢܐ̈ ܠܙܡ ܘ ܐܠܨܝܐ ܘ ܐܗܐ ܝܠܗ̇ ܒܝܘܬܪܢܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܩܐ ܦܢܝܬܐ ܘ ܕܘܢܝܐ. ܡܢ ܓܒܐ ܐܚܪܝܢܐ :

ܦ̇ܪܗܢ ܗܐܟ ܡܠܠܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ ܡܚܘܝܕܐ ܐܡܪܗ: ܥܒܼܕܘܬܐ ܕܬܪܡܦ ܒܘܬ ܫܪܝܬܐ ܕܬܚܪܡܝܬܐ̈ ܕܪܩܘܒܼܠ ܐܝܪܢ ܡܘܥܕܝܠܗ ܩܒܠܬܐ ܕܝܘܬܪܢܐ ܡܢ ܚܝܠܐ

ܬܪܡܦ ܝܘܡܐ ܕܬܪܝܢܒܫܒܐ ܒܦܪܣܬܐ ܕܚܕ ܒܝܘܢܐ ܥܡ ܡܚܒܪܬܐ ܕܫܪܝܬܐ ܕܣܗܡܐ ܩܕܰܡܝܐ ܕܬܚܪܡܝܬܐ ܥܠ ܐܝܪܢ  ܡܢ ܝܘܡܐ ܕܬܠܢܒܫܒܐ 7 ܒܐܘܬ  ܓܙܡܠܗ ܕܐܢܝ ܦܪܨܘܦܐ ܘ ܫܪܝܟܘܝܬܐ̈  ܕܠܐ ܡܒܨܪܝ ܠܝܣܘܪܐ ܬܓܪܝܐ ܕܓܢܗ ܥܡ ܐܝܪܢ  ܒܕ ܬܦܩܝ ܒܦܠܛܐ ܚܝܠܢܐ ܕܪܩܘܒܼܠ ܐܩܢܘܡܝܐ ܕܓܢܗ. ܥܡ ܐܝܬܘܬܐ ܕܓܙܡܬܐ ܚܝܠܢܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܘܬ ܐܝܪܢ ܒܝܬ- ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܘ 3 ܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܐܢܓܠܣܬܢ ܐܠܡܢ ܘ ܦܪܢܣܐ ܡܢ ܗܕܡܐ ܕ5+1 ܫܘܝܐ ܥܡ ܫܪܝܬܐ ܕܣܗܡܐ ܩܕܰܡܝܐ ܕܬܚܪܡܝܬܐ̈  ܫܘܪܝܠܘܢ̈ ܠܩܢܘܢܐ ܕܟܘܬܫܐ ܘ ܟܠܝܬܐ ܩܡ ܬܚܪܡܝܬܐ ܥܗܝܕܐ ܕܐܡܪܟܐ .

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید