چهارشنبه, 17 مرداد 1397 10:05

ܡܚܒܪܬܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܘܬ ܬܦܩܬܐ ܠܐܒ ܫܪܬ ܥܡ ܐܝܪܢ

ܡܚܒܪܬܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܘܬ ܬܦܩܬܐ ܠܐܒ ܫܪܬ ܥܡ ܐܝܪܢ

ܡܚܒܪܬܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܘܬ ܬܦܩܬܐ ܠܐܒ ܫܪܬ ܥܡ ܐܝܪܢ

ܡܠܠܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܡܪܟܐ ܕܪܩܘܒܼܠ ܡܚܒܪܬܐ ܕܬܪܡܦ ܒܘܬ ܗܡܙܡܬܐ ܠܐܒ ܫܪܬ ܥܡ ܐܝܪܢ ܩܐ ܐܗܐ ܗܡܙܡܬܐ ܡܘܬܒܼܠܗ ܫܪܬ. ܗܕܪ ܢܥܘܬܪܬ ܡܠܠܐ ܕܩܨܪܐ ܚܘܪܐ ܝܘܡܐ ܕܬܠܬܒܫܒܐ  ܒܚܕܐ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܫܩܠ- ܛܒܐ ܒܪܡܙܬܐ ܥܠ ܡܘܡܟܢܘܬܐ ܕܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܐܝܪܢ ܘ ܐܘܦ ܫܪܝܬܐ ܕܬܚܪܡܝܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܥܠ ܐܝܪܢ  ܡܘܚܒܪܗ̇: ܐܡܪܟܐ ܡܩܘܝܢܬܐ ܝܠܗ̇ ܥܠ ܡܥܒܼܕܬܐ ܕܟܠܝ ܐܢܐ̈ ܬܚܪܡܝܬܐ  ܘ ܩܢܝܬܐ ܕܚܕܐ ܣܙܓܪܘܬܐ ܟܡܠܬܐ ܘ ܚܕܬܬܐ. ܗܝ ܠܒܐ ܪܡܙܬܐ ܥܠ ܦܘܢܝܐ ܒܗܪܢܐ ܕܐܝܪܢ ܩܐ ܒܥܘܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܩܐ ܗܡܙܡܬܐ ܐܡܪܗ: ܣܙܓܪܘܬܐ ܚܕܬܬܐ ܥܡ ܐܝܪܢ ܐܚܟܻܝ ܠܐ ܗܘܝܐ ܒܚܒܼܫܐ ܒܣܙܓܪܘܬܐ ܥܠ ܙܝܢܐ ܐܬܘܡܝܐ  ܩܘܡܐ ܕܝܠܗ ܒܘܬ ܚܘܪܙܐ ܡܘܫܟܝ ܘ ܗܙܝܪܘܬܐ ܕܐܝܪܢ ܒܦܢܝܬܐ.

 ܬܪܡܦ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ 30 ܒܝܪܚܐ ܕܙ̇ܘܥܝܗ ܐܡܪܗ ܕܠܐܒ ܟܻܘ ܚܕ ܫܪܬ ܗܙܝ ܝܠܗ ܒܘܬ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܐܝܪܢ ܘ ܬܦܩܬܐ ܥܡ ܡܫܬܐܠܢܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید