چهارشنبه, 17 مرداد 1397 10:13

ܚܘܪܙܐ ܕܐܢܨܪ ܐܠܠܗ ܕܝܡܢ ܒܘܬ ܡܚܝܬܐ ܕܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܕܫܠܡܐ

ܚܘܪܙܐ ܕܐܢܨܪ ܐܠܠܗ ܕܝܡܢ ܒܘܬ ܡܚܝܬܐ ܕܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܕܫܠܡܐ

ܚܘܪܙܐ ܕܐܢܨܪ ܐܠܠܗ ܕܝܡܢ ܒܘܬ ܡܚܝܬܐ ܕܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܕܫܠܡܐ

ܡܠܠܐ ܕܐܢܨܪ ܐܠܠܗ ܕܝܡܢ ܒܩܪܝܬܝܩܝ ܡܢ ܦܠܚܢܐ ܕܐܙܓܕܐ ܕܝܠܢܝܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ ܒܐܗܐ ܐܬܪܐ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܚܘܪܙܐ ܓܘܪܐ ܕܐܢܨܪ ܐܠܠܗ ܒܘܬ ܡܚܝܬܐ ܕܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܕܫܠܡܐ ܘ ܚܘܬܡܐ ܕܦܠܫܐ ܒܐܗܐ ܐܬܪܐ. ܡܘܗܡܕ ܥܒܕܘܠܣܠܡ ܡܠܠܐ ܕܐܢܨܪ ܐܠܠܗ ܕܝܡܢ ܐܡܪܗ: ܚܘܪܙܐ ܦܝܫܐ ܝܗܒܼܐ ܒܝܕ ܡܪܬܝܢ ܓܪܝܦ̇ܝܣ ܐܙܓܕܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ ܒܝܡܢ ܝܠܗ ܙܒܘܢ  ܒܚܕ ܦܨܠܐ ܕܠܝܬ ܟܻܘ ܚܕ ܬܚܡܢܬܐ ܒܕܝܗ ܒܘܬ ܫܪܝܬܐ ܕܟܬܪܐ ܦܠܘܛܝܩܝܐ . ܗܘ ܡܘܙܝܕܠܗ: ܐܘܪܚܐ ܕܕܝܢ ܐܝܬܠܗ ܚܕ ܙܘܢܐ ܘ ܚܕܐ ܬܚܡܢܬܐ ܚܕܬܬܐ ܕܒܕ ܗܘܐ ܣܒܒ ܒܪܝܬܐ ܕܫܠܡܐ ܘ ܚܘܬܡܐ ܕܦܠܫܐ. ܗܘ ܐܘܦ ܡܘܙܝܕܠܗ ܕܒܚܕ ܣܗܡܐ ܡܢ ܐܗܐ ܚܘܪܙܐ ܪܡܙܬܐ ܝܠܗ̇ ܥܠ ܦܪܫܬܐ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܙܘܢܢܝܐ ܘ ܕܐܟܼܝܘܬܐ ܕܫܚܠܦܬܐ ܕܚܝܠܐ ܒܚܕ ܙܘܢܐ ܡܬܘܚܒܐ.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید