چهارشنبه, 17 مرداد 1397 10:21

ܝܡܢ- ܦܠܫܐ ܒܡܝܕܢ ܘ ܦܠܚܢܐ ܒܚܩܠܐ ܦܠܘܛܝܩܝܐ

ܝܡܢ- ܦܠܫܐ ܒܡܝܕܢ ܘ ܦܠܚܢܐ ܒܚܩܠܐ ܦܠܘܛܝܩܝܐ

ܝܡܢ- ܦܠܫܐ ܒܡܝܕܢ ܘ ܦܠܚܢܐ ܒܚܩܠܐ ܦܠܘܛܝܩܝܐ

ܚܝܠܘܬܐ ܕܓܝܣܐ ܘ ܣܝܥܬܐ̈ ܥܡܝܐ ܕܝܡܢ ܡܚܝܠܘܢ̈ ܚܕ ܡܘܫܟ ܕܙܠܙܠ 2 ܥܠ ܣܝܬܪܐ̈ ܕܕܒܼܝܩܐ ܒܗܩܐ ܕܨܥܘܕܝ ܒܐܠ- ܡܨܠܘܒ ܕܗܘܦܪܟܝܐ ܕܓܻܘܦ̇ ܕܝܡܢ.

 ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܡܘܣܝܪܗܣܗܡܐ ܡܘܫܟܝ ܕܓܝܣܐ ܘ ܣܝܥܬܐ̈ ܥܡܝܐ ܕܝܡܢ ܐܘܦ ܝܗܒܼܠܘܢ̈ ܚܒܪܐ ܡܢ  ܡܚܝܬܐ ܕܚܕ ܒܝܬ- ܚܝܠܐ ܓܝܣܝܬܐ ܕܕܒܼܩܝܩܐ ܒܗܩܐ ܕܨܥܘܕܝ ܒܗܘܦܪܟܝܐ ܕܡܐܪܒ ܒܡܘܫܟ ܕܒܠܣܬܝܟ. ܝܘܡܐ ܕܬܠܬܒܫܒܐ ܙܐ ܣܗܡܐ ܡܘܫܟܝ ܕܓܝܣܐ ܕܝܡܢ  ܘ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܥܡܝܐ ܕܝܡܢ ܝܗܒܼܠܘܢ̈ ܚܒܪܐ ܡܢ ܢܫܪܬܐ ܥܡ ܣܝܬܪܐ̈ ܕܨܥܘܕܝ ܒܒܝܬ- ܡܫܪܝܐ ܕܥܡܒܪܗ ܒܣܝܦܐ ܡܥܪܒܼܝܐ̈ ܕܝܡܢ.ܘ ܒܚܩܠܐ ܕܦܠܘܛܝܩܐ ܙܐ ܡܠܠܐ ܕܐܢܨܪ ܐܠܠܗ ܕܝܡܢ ܒܩܪܝܬܝܩܝ ܡܢ ܦܠܚܢܐ ܕܐܙܓܕܐ ܕܝܠܢܝܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ ܒܐܗܐ ܐܬܪܐ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܚܘܪܙܐ ܓܘܪܐ ܕܐܢܨܪ ܐܠܠܗ ܒܘܬ ܡܚܝܬܐ ܕܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܕܫܠܡܐ ܘ ܚܘܬܡܐ ܕܦܠܫܐ ܒܐܗܐ ܐܬܪܐ. ܡܘܗܡܕ ܥܒܕܘܠܣܠܡ ܡܠܠܐ ܕܐܢܨܪ ܐܠܠܗ ܕܝܡܢ ܐܡܪܗ: ܚܘܪܙܐ ܦܝܫܐ ܝܗܒܼܐ ܒܝܕ ܡܪܬܝܢ ܓܪܝܦ̇ܝܣ ܐܙܓܕܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ ܒܝܡܢ ܝܠܗ ܙܒܘܢ  ܒܚܕ ܦܨܠܐ ܕܠܝܬ ܟܻܘ ܚܕ ܬܚܡܢܬܐ ܒܕܝܗ ܒܘܬ ܫܪܝܬܐ ܕܟܬܪܐ ܦܠܘܛܝܩܝܐ . ܗܘ ܡܘܙܝܕܠܗ: ܐܘܪܚܐ ܕܕܝܢ ܐܝܬܠܗ ܚܕ ܙܘܢܐ ܘ ܚܕܐ ܬܚܡܢܬܐ ܚܕܬܬܐ ܕܒܕ ܗܘܐ ܣܒܒ ܒܪܝܬܐ ܕܫܠܡܐ ܘ ܚܘܬܡܐ ܕܦܠܫܐ. ܗܘ ܐܘܦ ܡܘܙܝܕܠܗ ܕܒܚܕ ܣܗܡܐ ܡܢ ܐܗܐ ܚܘܪܙܐ ܪܡܙܬܐ ܝܠܗ̇ ܥܠ ܦܪܫܬܐ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܙܘܢܢܝܐ ܘ ܕܐܟܼܝܘܬܐ ܕܫܚܠܦܬܐ ܕܚܝܠܐ ܒܚܕ ܙܘܢܐ ܡܬܘܚܒܐ.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید