پنج شنبه, 18 مرداد 1397 12:20

ܣܢܕܬܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪ̈ܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܬܪܐ ܕܐܘܬܪܝܫ ܡܢ ܒܪܓܻܐܡ

ܣܢܕܬܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪ̈ܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܬܪܐ ܕܐܘܬܪܝܫ ܡܢ ܒܪܓܻܐܡ

ܣܢܕܬܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪ̈ܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܬܪܐ ܕܐܘܬܪܝܫ ܡܢ ܒܪܓܻܐܡ

ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܬܪܐ ܕܐܘܬܪܝܫ ܫܘܝܐ ܥܡ ܫܪܝܬܐ ܕܪܗܛܐ ܩܕܰܡܝܐ ܕܬܚܪܡܝܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܕܪܩܘܒܼܠ ܐܝܪܢ ܡܘܚܒܪܗ̇ ܠܣܢܕܬܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܡܢ ܒܪܓܻܐܡ. ܟܪܝܢ ܟܢܣܝܠ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܘܬܪܝܫ ܒܚܕܐ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܪܘܫܡܝܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ  ܡܘܚܙܝܠܗ̇ ܠܗܒܼܝ ܕܡܥܨܝ ܗܘܝ ܡܢܬܝܢܐ ܒܘܬ ܟܠܝܬܐ ܩܡ ܬܚܪܡܝܬܐ̈ ܕܐܡܪܟܐ ܕܪܩܘܒܼܠ ܐܝܪܢ  ܕܒܝܪܚܐ ܕܢܘܡܒܪ ܒܘܫ ܒܕ ܙܝܕܝ ܙܐ.

 ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܘܬܪܝܫ ܗܘܐܠܠܗ ܪܡܙܬܐ ܥܠ ܐܢܢܩܝܘܬܐ ܕܐܗܐ ܣܙܓܪܘܬܐ ܘ ܐܘܦ ܡܘܚܒܪܗ ܠܣܢܕܬܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܡܢ ܦ̇ܕܪܝܟܐ ܡܘܓܪܝܢܝ ܡܫܬܐܠܢܬܐ ܕܦܠܘܛܝܩܐ ܒܪܝܐ ܕܒܝܬ- ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܘ ܡܚܦܛܢܘܬܐ ܕܕܝܗ̇ ܒܘܬ ܗܝܪܬܐ ܩܐ ܟܘܬܪܐ ܕܣܙܓܪܘܬܐ ܕܒܪܓܻܐܡ.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید