پنج شنبه, 18 مرداد 1397 12:34

ܬܓܒܪܢܐ ܕܓܘܕܐ ܕ77 ܡܫܘܪܪܗ ܠܐܢܢܩܝܘܬܐ ܕܢܛܪܬܐ ܕܒܪܓܻܐܡ

ܬܓܒܪܢܐ ܕܓܘܕܐ ܕ77 ܡܫܘܪܪܗ ܠܐܢܢܩܝܘܬܐ ܕܢܛܪܬܐ ܕܒܪܓܻܐܡ

ܬܓܒܪܢܐ ܕܓܘܕܐ ܕ77 ܡܫܘܪܪܗ ܠܐܢܢܩܝܘܬܐ ܕܢܛܪܬܐ ܕܒܪܓܻܐܡ

ܟܪܠܘܣ ܗܬܝܘܐ ܬܓܒܪܢܐ ܕܓܘܕܐ ܕ77 ܥܡ ܡܚܒܪܬܐ ܕܣܢܕܬܐ ܡܢ ܒܪܓܻܐܡ ܘ ܥܒܼܕܘܬܐ ܘ ܦܠܚܢܐ ܕܐܝܪܢ ܒܗܝܪܬܐ ܩܐ ܐܙ̇ܢܣ ܒܝܠ ܥܡܝܐ ܐܬܘܡܝܐ  ܡܘܚܙܝܠܗ ܠܗܒܼܝ  ܒܪܓܻܐ ܗܘܐܠܗ ܟܘܬܪܐ ܒܟܠܝ ܓܓܼܠܐ ܕܕܝܗ ܘ ܒܝܕ ܟܠܝ ܓܒܢܐ̈ ܕܣܙܓܪܘܬܐ.

 ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܐܝܪܢܐ ܐܗܐ ܦܪܨܘܦܐ ܒܬܦܩܬܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐܠܗ  ܥܡ ܟܐܙܡ ܓܼܪܝܒ ܐܒܕܝ ܐܙܓܕܐ ܘ ܩܝܘܡܐ ܐܡܝܢܝܐ ܕܐܝܪܢ ܠܟܣ ܫܘܬܐܣܐ ܒܝܠ ܥܡܝܐ ܫܪܝܐ ܒܘܝܢ . ܡܢ ܓܒܐ ܐܰܚܪ̇̈ܝܢܐ ܒܘܬ ܣܢܕܬܐ ܕܒܪܓܻܐܡ ܘ ܡܢ ܒܬܰܪ ܫܪܝܬܐ ܕܬܚܪܝܡܬܐ ܕܐܡܪܟܐ 

ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܬܪܐ ܕܐܘܬܪܝܫ ܫܘܝܐ ܥܡ ܫܪܝܬܐ ܕܪܗܛܐ ܩܕܰܡܝܐ ܕܬܚܪܡܝܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܕܪܩܘܒܼܠ ܐܝܪܢ ܡܘܚܒܪܗ̇ ܠܣܢܕܬܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܡܢ ܒܪܓܻܐܡ. ܟܪܝܢ ܟܢܣܝܠ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܘܬܪܝܫ ܒܚܕܐ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܪܘܫܡܝܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ  ܡܘܚܙܝܠܗ̇ ܠܗܒܼܝ ܕܡܥܨܝ ܗܘܝ ܡܢܬܝܢܐ ܒܘܬ ܟܠܝܬܐ ܩܡ ܬܚܪܡܝܬܐ̈ ܕܐܡܪܟܐ ܕܪܩܘܒܼܠ ܐܝܪܢ  ܕܒܝܪܚܐ ܕܢܘܡܒܪ ܒܘܫ ܒܕ ܙܝܕܝ ܙܐ.

 ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܘܬܪܝܫ ܗܘܐܠܠܗ ܪܡܙܬܐ ܥܠ ܐܢܢܩܝܘܬܐ ܕܐܗܐ ܣܙܓܪܘܬܐ ܘ ܐܘܦ ܡܘܚܒܪܗ ܠܣܢܕܬܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܡܢ ܦ̇ܕܪܝܟܐ ܡܘܓܪܝܢܝ ܡܫܬܐܠܢܬܐ ܕܦܠܘܛܝܩܐ ܒܪܝܐ ܕܒܝܬ- ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܘ ܡܚܦܛܢܘܬܐ ܕܕܝܗ̇ ܒܘܬ ܗܝܪܬܐ ܩܐ ܟܘܬܪܐ ܕܣܙܓܪܘܬܐ ܕܒܪܓܻܐܡ.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید