جمعه, 19 مرداد 1397 14:05

ܐܝܪܢ ܥܠ ܙܘܠܐ ܕܚܒܪܐ̈ - ܡܢ ܣܗܡܐ ܦܠܘܛܝܩܝܐ

ܐܝܪܢ ܥܠ ܙܘܠܐ ܕܚܒܪܐ̈ - ܡܢ ܣܗܡܐ ܦܠܘܛܝܩܝܐ

ܬܦܩܬܐ ܕܥܒܼܘܕܐ ܣܦܪܝܐ ܕܥܒܼܕܪ ܡܢ ܐܬܪܐ ܥܡ ܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ

ܚܕ ܟܢܫܐ ܡܢ ܥܒܼܘܕܐ ܣܦܪܝܐ ܕܥܒܼܕܪ ܡܢ ܐܬܪܐ ܒܝܘܡܢܐ̈ ܐܰܚܪ̈ܝܐ ܗܘܐܠܠܘܢ̈ ܬܦܩܬܐ ܥܡ ܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ. ܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ ܒܐܗܐ ܬܦܩܬܐ  ܕܝܗܘܐ ܡܢ ܥܒܼܘܕܐ ܣܦܪܝܐ  ܥܒܼܕܪ ܡܢ ܐܬܪܐ ܝܗܒܼܠܘܢ̈ ܦܘܢܝܐ ܩܐ ܢܓܪܢܘܬܐ ܕܝܗ ܒܘܬ ܕܥܬܝܕ ܕܩܘܝܡܐ ܒܦܟܪܬܐ ܥܠ ܩܘܡܝܬܐ̈ ܕܐܝܬ ܒܩܐܡ ܘ ܦܘܩܕܠܘܢ̈: ܟܻܘ ܚܕ ܦܪܨܘܦܐ ܠܝܬܠܗ ܡܨܥܝܬܐ ܕܚܕ ܫܘܠܐ ܕܪܩܘܒܼܾ ܐܝܪܢ ܘ ܩܘܝܡܐ ܘ ܐܗܐ ܡܚܒܪܘܙܠܗ ܩܐ ܟܠܝ ..

ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܐܡܪܗ: ܥܒܼܕܘܬܐ ܕܬܪܡܦ ܒܘܬ ܫܪܝܬܐ ܕܬܚܪܡܝܬܐ ܥܠ ܐܝܪܢ ܝܠܗ ܚܕ ܦܠܫܐ ܪܘܚܝܐ

 ܗܣܢ ܪܘܗܢܝ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܒܚܕܐ ܗܡܙܡܬܐ ܚܝܬܐ ܥܡ ܦܪܣ- ܚܙܘܐ ܕܐܝܪܢ ܐܡܪܐ: ܥܒܼܕܘܬܐ ܕܬܪܡܦ ܒܘܬ ܫܪܝܬܐ ܕܬܚܪܡܝܬܐ ܥܠ ܐܝܪܢ ܝܠܗ ܚܕ ܦܠܫܐ ܪܘܚܝܐ

ܬܪܡܦ ܝܘܡܐ ܕܬܪܝܢܒܫܒܐ ܒܦܪܣܬܐ ܕܚܕ ܒܝܘܢܐ ܥܡ ܡܚܒܪܬܐ ܕܫܪܝܬܐ ܕܣܗܡܐ ܩܕܰܡܝܐ ܕܬܚܪܡܝܬܐ ܥܠ ܐܝܪܢ  ܡܢ ܝܘܡܐ ܕܬܠܢܒܫܒܐ 7 ܒܐܘܬ  ܓܙܡܠܗ ܕܐܢܝ ܦܪܨܘܦܐ ܘ ܫܪܝܟܘܝܬܐ̈  ܕܠܐ ܡܒܨܪܝ ܠܝܣܘܪܐ ܬܓܪܝܐ ܕܓܢܗ ܥܡ ܐܝܪܢ  ܒܕ ܬܦܩܝ ܒܦܠܛܐ ܚܝܠܢܐ ܕܪܩܘܒܼܠ ܐܩܢܘܡܝܐ ܕܓܢܗ. ܥܡ ܐܝܬܘܬܐ ܕܓܙܡܬܐ ܚܝܠܢܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܘܬ ܐܝܪܢ ܒܝܬ- ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܘ 3 ܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܐܢܓܠܣܬܢ ܐܠܡܢ ܘ ܦܪܢܣܐ ܡܢ ܗܕܡܐ ܕ5+1 ܫܘܝܐ ܥܡ ܫܪܝܬܐ ܕܣܗܡܐ ܩܕܰܡܝܐ ܕܬܚܪܡܝܬܐ̈  ܫܘܪܝܠܘܢ̈ ܠܩܢܘܢܐ ܕܟܘܬܫܐ ܘ ܟܠܝܬܐ ܩܡ ܬܚܪܡܝܬܐ ܥܗܝܕܐ ܕܐܡܪܟܐ .

ܩܝܘܡܐ ܕܐܝܪܢ ܒܣܝܥܬܐ ܡܕܒܪܢܬܐ ܕܫܘܬܐܣܐ ܕܐܘܦܟ: ܡܙܝܕܬܐ ܕܟܡܝܘܬܐ ܕܡܦܪܝܬܐ ܕܢܦ̇ܛܐ ܒܝܕ ܪܘܣܝܐ ܝܠܗ̇ ܕܪܩܘܒܼܠ ܩܢܘܢܐ ܡܫܘܪܪܐ ܕܐܘܦܟ

ܩܝܘܡܐ ܕܐܝܪܢ ܒܣܝܥܬܐ ܡܕܒܪܢܬܐ ܕܫܘܬܐܣܐ ܕܐܘܦܟ ܐܡܪܗ  ܡܙܝܕܬܐ ܕܟܡܝܘܬܐ ܕܡܦܪܝܬܐ ܕܢܦ̇ܛܐ ܒܝܕ ܪܘܣܝܐ ܝܠܗ̇ ܕܪܩܘܒܼܠ ܩܢܘܢܐ ܡܫܘܪܪܐ ܕܐܘܦܟ..

ܐܬܪܐ ܕܐܠܡܢ ܡܘܚܒܪܗ ܕܒܕ ܝܗܒܼܠ ܟܘܬܪܐ ܠܡܦܠܚܬܐ ܕܥܘܬܪܐ ܒܐܝܪܢ

ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ - ܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܕܪܘܝܬܪܙ ܡܢ ܒܪܠܝܢ ܝܗܒܼܠܘܢ̈ ܚܒܪܐ ܡܢ ܐܗܐ ܫܪܒܐ ܕܐܬܪܐ ܕܐܠܡܢ  ܥܡ ܐܝܬܘܬܐ ܕܫܪܝܬܐ ܕܬܚܪܡܝܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܕܪܩܘܒܼܠ ܐܝܪܢ ܒܕ ܝܗܒܼܠ ܟܘܬܪܐ  ܠܙܡܝܢܘܬܐ ܕܥܘܬܪܐ ܘ ܫܕܪܝܬܐ̈ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܥܡ ܫܪܝܟܘܝܬܐ̈ ܕܓܒܐ ܕܣܙܓܪܘܬܐ ܥܡ ܬܗܪܢ.

 

ܒܣܢܕܬܐ ܡܢ ܐܝܪܢ - ܫܘܪܝܠܘܢ̈ ܩܢܘܢܐ̈ ܡܬܚܒܢܐ ܕܒܝܬ- ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܕܪܩܘܒܼܠ ܬܚܪܡܝܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܥܠ ܬܗܪܢ

 

ܒܝܬ - ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܡܘܚܒܪܗ ܕܫܘܪܝܠܘܢ̈ ܩܢܘܢܐܬ ܕܐܗܐ ܒܝܬ - ܚܘܝܕܐ ܒܘܬ ܟܠܝܬܐ ܩܡ ܬܚܪܡܝܬܐ̈ ܕܐܡܪܟܐ ܥܠ ܐܝܪܢ.

 

ܬܚܠܘܦܐ ܕܡܘܓܪܝܢܝ ܘ ܙܒܼܢܬܐ ܕܢܦ̇ܛܐ ܕܟܻܝܢ ܡܢ ܐܝܪܢ

ܬܚܠܘܦܐ ܕܦ̇ܕܪܝܟܐ ܡܘܓܪܝܢܝ ܡܫܬܐܠܢܬܐ ܕܦܠܘܛܝܩܐ ܒܪܝܐ ܕܒܝ- ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܡܘܚܒܪܗ ܠܚܕܝܘܬܐ ܕܐܗܐ ܒܝܬ ܚܘܝܕܐ ܡܢ ܦܘܣܩܢܐ ܕܐܬܪܐ ܕܟܻܝܢ ܒܘܬ ܙܒܼܢܬܐ ܕܢܦ̇ܛܐ ܡܢ ܐܝܪܢ ܡܢ ܒܬܰܪ ܫܪܝܬܐ ܕܬܚܪܡܝܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܕܪܘܩܘܒܼܠ ܬܗܪܢ

ܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܕܪܘܝܬܪܙ ܡܢ ܒܪܠܝܢ ܝܗܒܼܠܘܢ̈ ܚܒܪܐ ܡܢ ܐܗܐ ܫܪܒܐ ܕܐܬܪܐ ܕܐܠܡܢ  ܥܡ ܐܝܬܘܬܐ ܕܫܪܝܬܐ ܕܬܚܪܡܝܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܕܪܩܘܒܼܠ ܐܝܪܢ ܒܕ ܝܗܒܼܠ ܟܘܬܪܐ  ܠܙܡܝܢܘܬܐ ܕܥܘܬܪܐ ܘ ܫܕܪܝܬܐ̈ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܥܡ ܫܪܝܟܘܝܬܐ̈ ܕܓܒܐ ܕܣܙܓܪܘܬܐ ܥܡ ܬܗܪܢ.

ܒܝܬ - ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܡܘܚܒܪܗ ܕܫܘܪܝܠܘܢ̈ ܩܢܘܢܐܬ ܕܐܗܐ ܒܝܬ - ܚܘܝܕܐ ܒܘܬ ܟܠܝܬܐ ܩܡ ܬܚܪܡܝܬܐ̈ ܕܐܡܪܟܐ ܥܠ ܐܝܪܢ.

 ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܒܝܬ- ܚܝܠܐ ܛܒܝܐ ܕܒܝܬ- ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܦ̇ܕܪܝܟܐ ܡܘܓܪܝܢܝ ܡܫܬܐܠܢܬܐ ܕܦܠܘܛܝܩܐ ܒܪܝܐ ܕܐܗܐ ܫܘܬܐܣܐ  ܒܚܕܐ ܒܘܝܢܐ ܡܚܘܝܕܐ ܥܡ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܦܪܢܣܐ ܐܠܡܢ ܘ ܐܢܓܠܣܬܢ ܐܗܐ ܫܪܒܐ ܡܘܚܒܪܗ..

.

 ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܒܝܬ- ܚܝܠܐ ܛܒܝܐ ܕܒܝܬ- ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܦ̇ܕܪܝܟܐ ܡܘܓܪܝܢܝ ܡܫܬܐܠܢܬܐ ܕܦܠܘܛܝܩܐ ܒܪܝܐ ܕܐܗܐ ܫܘܬܐܣܐ  ܒܚܕܐ ܒܘܝܢܐ ܡܚܘܝܕܐ ܥܡ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܦܪܢܣܐ ܐܠܡܢ ܘ ܐܢܓܠܣܬܢ ܐܗܐ ܫܪܒܐ ܡܘܚܒܪܗ..

ܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܕܪܘܝܬܪܙ ܡܢ ܒܪܠܝܢ ܝܗܒܼܠܘܢ̈ ܚܒܪܐ ܡܢ ܐܗܐ ܫܪܒܐ ܕܐܬܪܐ ܕܐܠܡܢ  ܥܡ ܐܝܬܘܬܐ ܕܫܪܝܬܐ ܕܬܚܪܡܝܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܕܪܩܘܒܼܠ ܐܝܪܢ ܒܕ ܝܗܒܼܠ ܟܘܬܪܐ  ܠܙܡܝܢܘܬܐ ܕܥܘܬܪܐ ܘ ܫܕܪܝܬܐ̈ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܥܡ ܫܪܝܟܘܝܬܐ̈ ܕܓܒܐ ܕܣܙܓܪܘܬܐ ܥܡ ܬܗܪܢ.

 ܬܚܠܘܦܐ ܕܦ̇ܕܪܝܟܐ ܡܘܓܪܝܢܝ ܡܫܬܐܠܢܬܐ ܕܦܠܘܛܝܩܐ ܒܪܝܐ ܕܒܝ- ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܡܘܚܒܪܗ ܠܚܕܝܘܬܐ ܕܐܗܐ ܒܝܬ ܚܘܝܕܐ ܡܢ ܦܘܣܩܢܐ ܕܐܬܪܐ ܕܟܻܝܢ ܒܘܬ ܙܒܼܢܬܐ ܕܢܦ̇ܛܐ ܡܢ ܐܝܪܢ ܡܢ ܒܬܰܪ ܫܪܝܬܐ ܕܬܚܪܡܝܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܕܪܘܩܘܒܼܠ ܬܗܪܢ

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید