جمعه, 19 مرداد 1397 14:15

ܡܕܢܚܐ ܡܨܥܝܬܐ ܒܚܕܐ ܫܒܬܐ ܕܕܥܒܼܪ

ܡܕܢܚܐ ܡܨܥܝܬܐ ܒܚܕܐ ܫܒܬܐ ܕܕܥܒܼܪ

ܡܘܬܐ ܕ45 ܓܢܬܐ̈ ܒܐܕܠܒ ܕܣܘܪܝܐ ܒܐܝܕܐ ܕܬܪܘܪܝܣܬܐ̈

ܓܘܕܐ ܬܪܘܪܝܣܬ ܕܬܗܪܝ ܐܠ ܫܐܡ( ܐܠ ܢܘܨܪܗ)  ܡܢ ܙܕܘܬܐ ܕܙܝܕܬܐ ܕ ܒܥܘܬܐ ܒܘܬ ܣܙܓܪܘܬܐ ܥܡ ܫܘܠܛܢܐ ܒܗܘܦܪܟܝܐ ܕܐܕܠܒ ܡܘܥܒܼܕܠܗ ܠܕܒܼܩܬܐ ܕܒܐܣܪܘܢܐ̈ ܓܢܬܐ̈ ܘ ܗܠ ܐܕܝܐ ܙܐ ܩܛܥܝܠܗ ܝܠܗ ܠ ܩܘܪܒܐ ܠ 45 ܓܢܬܐ̈ .  ܐܗܐ ܓܘܕܐ ܒܩܐܡ ܒܐܗܐ ܦܢܝܬܐ ܒܕܒܼܩܘܗ ܝܠܗ ܩܡ ܚܫܬܐ ܘ ܬܝܬܐ  ܘ ܐܗܐ ܦܘܣܩܢܐ ܝܠܗ ܡܢ ܙܕܘܥܬܐ ܕܙܝܕܬܐ ܕܡܢܝܢܐ ܕܐܢܝ ܕܡܚܘܒܐ ܝܢܐ̈ ܕܣܙܓܪܝ ܥܡ ܫܘܠܛܢܐ ܩܘܢܢܝܐ ܕܣܘܪܝܐ.  ܗܘܦܪܟܝܐ ܘ ܡܕܝܢܰܬܐ ܕܐܕܠܒ ܝܠܗ ܒܬܚܘܡܐ ܕܣܘܪܝܐ ܘ ܬܘܪܟܝܐ  ܘ ܒܩܐܡ ܝܠܗ ܬܚܘܬ ܡܫܠܛܢܘܬܐ ܕܬܪܘܪܝܣܬܐ̈.

ܚܘܪܙܐ ܕܐܢܨܪ ܐܠܠܗ ܕܝܡܢ ܒܘܬ ܡܚܝܬܐ ܕܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܕܫܠܡܐ

ܡܠܠܐ ܕܐܢܨܪ ܐܠܠܗ ܕܝܡܢ ܒܩܪܝܬܝܩܝ ܡܢ ܦܠܚܢܐ ܕܐܙܓܕܐ ܕܝܠܢܝܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ ܒܐܗܐ ܐܬܪܐ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܚܘܪܙܐ ܓܘܪܐ ܕܐܢܨܪ ܐܠܠܗ ܒܘܬ ܡܚܝܬܐ ܕܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܕܫܠܡܐ ܘ ܚܘܬܡܐ ܕܦܠܫܐ ܒܐܗܐ ܐܬܪܐ. ܡܘܗܡܕ ܥܒܕܘܠܣܠܡ ܡܠܠܐ ܕܐܢܨܪ ܐܠܠܗ ܕܝܡܢ ܐܡܪܗ: ܚܘܪܙܐ ܦܝܫܐ ܝܗܒܼܐ ܒܝܕ ܡܪܬܝܢ ܓܪܝܦ̇ܝܣ ܐܙܓܕܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ ܒܝܡܢ ܝܠܗ ܙܒܘܢ  ܒܚܕ ܦܨܠܐ ܕܠܝܬ ܟܻܘ ܚܕ ܬܚܡܢܬܐ ܒܕܝܗ ܒܘܬ ܫܪܝܬܐ ܕܟܬܪܐ ܦܠܘܛܝܩܝܐ . ܗܘ ܡܘܙܝܕܠܗ: ܐܘܪܚܐ ܕܕܝܢ ܐܝܬܠܗ ܚܕ ܙܘܢܐ ܘ ܚܕܐ ܬܚܡܢܬܐ ܚܕܬܬܐ ܕܒܕ ܗܘܐ ܣܒܒ ܒܪܝܬܐ ܕܫܠܡܐ ܘ ܚܘܬܡܐ ܕܦܠܫܐ. ܗܘ ܐܘܦ ܡܘܙܝܕܠܗ ܕܒܚܕ ܣܗܡܐ ܡܢ ܐܗܐ ܚܘܪܙܐ ܪܡܙܬܐ ܝܠܗ̇ ܥܠ ܦܪܫܬܐ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܙܘܢܢܝܐ ܘ ܕܐܟܼܝܘܬܐ ܕܫܚܠܦܬܐ ܕܚܝܠܐ ܒܚܕ ܙܘܢܐ ܡܬܘܚܒܐ.

ܦܪܘܢܕܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܒܒܝܬ- ܕܝܢܘܬܐ ܒܝܠ- ܥܡܝܬܐ

ܣܝܥܬܐ ܕܦܠܣܬܝܢ ܡܬܩܢܩܢܬܐ ܕܡܐܙܠܝܬܐ̈ ܕܗܩܘܬܐ ܕܕܝܪܬܐ  ܡܘܚܒܪܗ ܕܦܪܘܢܕܐ ܙܕܩܝܬܐ ܟܡܠܬܐ ܒܘܬ ܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ  ܒܡܐܙܠܝܬܐ ܕܗܩܘܬܐ ܕܕܝܪܬܐ ܘ ܢܫܪܝܬܐ̈ ܕܐܗܐ ܫܘܠܛܢܐ ܥܠ ܐܢܐ̈ ܡܐܙܠܝܬܐ̈ ܦܝܫܬܐ ܝܠܗ̇ ܝܗܒܼܠܬܐ ܩܐ ܒܝܬ- ܕܝܢܘܬܐ ܒܝܠ ܥܡܝܬܐ . ܒܐܗܐ ܦܪܘܢܕܐ ܦܝܫܬܐ ܝܠܗ̇ ܪܡܙܬܐ ܥܠ 150 ܣܗܕܐ ܘ ܕܪܒܢܬܐ ܕ16 ܐܠܦܐ̈ ܓܢܬܐ ܒܡܐܙܠܝܬܐ ܕܗܩܘܬܐ ܕܕܝܪܬܐ.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید