پنج شنبه, 25 مرداد 1397 17:16

ܒܩܪܬܐ ܕܬܚܡܢܬܐ ܚܕܬܬܐ ܒܐܡܪܟܐ ܒܘܬ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ

ܒܩܪܬܐ ܕܬܚܡܢܬܐ ܚܕܬܬܐ ܒܐܡܪܟܐ ܒܘܬ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ

ܒܩܪܬܐ ܕܬܚܡܢܬܐ ܚܕܬܬܐ ܒܐܡܪܟܐ ܒܘܬ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ

ܦܠܛܐ ܕܚܕܐ ܒܩܪܬܐ ܕܬܚܡܢܬܐ ܚܕܬܬܐ ܒܐܡܪܟܐ ܡܚܙܘܝܐ ܝܠܗ̇ ܕ70 ܡܢ ܡܐܐ ܕܢܩܒܼܐ̈ ܥܠܝܡܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܠܐ ܝܢܐ̈ ܪܙܝ ܡܢ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܬܪܡܦ. ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܥܠ ܒܢܝܕ ܐܗܐ ܒܩܪܬܐ ܕܬܚܡܢܬܐ  ܕܒܝܘܡܐ ܕܬܪܝܢܒܫܒܐ ܦܝܫܠܗ̇ ܦܪܣܬܐ ܡܢ ܟܠ 10 ܢܩܒܼܐ̈ ܕ18 ܗܠ 35 ܫܢܐ̈ ܒܐܡܪܟܐ 7 ܓܢܬܐ̈ ܠܐ ܝܢܐ ܪܙܝ ܡܢ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ. ܐܗܐ ܟܡܝܘܬܐ ܝܠܗ ܗܝ ܒܘܫ ܥܠܠ ܒܐܗܐ ܬܓܼܡܐ ܡܢ ܫܢܐ̈. ܐܗܐ ܒܩܪܬܐ ܕܬܚܡܢܬܐ ܦܝܫܠܗ̇ ܡܘܥܒܼܕܬܐ ܒܝܕ ܫܘܬܐܣܐ ܕܝܘܓܐܒܼ ܘ ܐܘܦ ܡܚܙܘܝܐ ܝܠܗ̇ 53 ܡܢ ܡܐܐ ܕܢܩܒܼܐ̈ ܕ18 ܗܠ 35 ܫܢܐ ܐܗܐ ܗܝܡܢܘܬܐ ܐܝܬܠܘܢ̈ ܕܦܠܘܛܝܩܐ ܕܬܪܡܦ ܝܠܗ ܡܚܝܢܐ ܕܙܝܢܐ ܘ ܚܘܙܕܓܐ ܥܠ ܢܩܒܼܐ̈ ܘ 70 ܡܢ ܡܐܐ ܙܐ ܐܗܐ ܬܚܡܢܬܐ ܐܝܬܠܘܢ̈ ܐܢܐ ܦܠܘܛܝܩܐ̈ ܝܢܐ ܓܙܡܢܐ ܕܙܕܩܐ ܘ ܗܩܘܝܬܐ̈ ܕܕܝܗ̈.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید