پنج شنبه, 25 مرداد 1397 17:18

ܙܪܝܦ ܒܕ ܗܡܙܡ ܒܘܬ ܪܐܙܐ ܙܕܩܝܐ ܕܝܡܐ ܕܚܙܪ

ܙܪܝܦ ܒܕ ܗܡܙܡ ܒܘܬ ܪܐܙܐ ܙܕܩܝܐ ܕܝܡܐ ܕܚܙܪ

ܙܪܝܦ ܒܕ ܗܡܙܡ ܒܘܬ ܪܐܙܐ ܙܕܩܝܐ ܕܝܡܐ ܕܚܙܪ

 

ܡܥܠܝܘܬܗ ܐܝܬ ܐܠܠܗ ܚܡܢܥܝ ܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ ܕܐܝܪܢ ܡܘܪܝܫܐ ܕܝܘܡܐ ܕܬܪܝܢܒܫܒܐ ܒܬܦܩܬܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐܠܘܢ̈ ܚܕ ܟܢܫܐ ܡܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܡܢ ܛܪܘܦܐ ܦܪܝܫܐ ܘ ܡܕܝܢܬܐ̈ ܦܪܝܫܐ ܕܐܝܪܢ  ܡܫܘܪܪܗܘܢ̈ : ܟܻܘ ܚܕ ܦܠܫܐ ܠܐ ܩܘܡ ܡܣܒܒ ܐܚܢܢ ܡܐܟ ܕܥܒܼܪ ܠܐ ܗܘܚ ܫܪܝܢܐ ܕܚܕ ܦܠܫܐ  ܘ ܐܡܪܟܝܐ ܙܐ ܠܐ ܫܪܝ ܠܦܠܫܐ ܡܣܒܒ ܒܝܥܕܒܐ ܒܢܐ̈ ܕܐܗܐ ܦܠܫܐ ܒܕ ܗܘܐ ܒܙܝܢܐ ܕܕܝܗ ܡܣܒܒ ܡܠܬ ܕܐܝܪܢ ܡܘܚܙܝܬܐ ܝܠܗ̇ ܕܝܠܗ ܡܩܘܝܢܬܐ ܩܡ ܟܠܝ ܚܕܐ ܢܫܪܬܐ ܠܐܬܪܐ. ܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ ܒܐܗܐ ܬܦܩܬܐ ܒܘܬ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܐܡܪܟܐ ܙܐ ܦܘܩܕܠܘܢ̈: ܐܚܢܢ ܠܐ ܗܡܙܡܚ ܥܡ ܐܡܪܟܝܐ ܗܝ ܙܐ ܒܥܠܬܐ ܕ ܢܣܝܢܐ ܕܕܥܒܼܪ ܘ ܙܝܢܐ ܓܘܪܐ ܕܚܙܝܐ ܝܘܚ ܡܢ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܐܗܐ ܐܬܪܐ.

 ܡܥܠܝܘܬܗ ܡܢ ܒܪܓܻܐܡ ܠܘܒܠܗ ܫܡܐ ܡܐܟ ܚܕ ܛܘܦ̇ܣܐ  ܘ ܢܣܝܢܐ ܠܐ ܡܢܬܝܢܐ ܒܘܬ ܣܢܕܬܐ ܥܠ ܐܡܪܟܐ ܘ ܐܘܦ ܗܘܐܠܠܗ ܪܡܙܬܐ ܥܠ ܙܝܢܐ ܓܘܪܐ ܕܐܗܐ ܣܙܓܪܘܬܐ.

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید