جمعه, 26 مرداد 1397 18:44

ܐܝܪܢ ܥܠ ܙܘܠܐ ܕܚܒܪܐ̈- ܡܢ ܣܗܡܐ ܦܠܘܛܝܩܝܐ

ܐܝܪܢ ܥܠ ܙܘܠܐ ܕܚܒܪܐ̈- ܡܢ ܣܗܡܐ ܦܠܘܛܝܩܝܐ

ܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ: ܠܐ ܗܘܐܠܢ̈ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܐܡܪܟܐ

ܡܥܠܝܘܬܗ ܐܝܬ ܐܠܠܗ ܚܡܢܥܝ ܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ ܕܐܝܪܢ ܡܘܪܝܫܐ ܕܝܘܡܐ ܕܬܪܝܢܒܫܒܐ ܒܬܦܩܬܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐܠܘܢ̈ ܚܕ ܟܢܫܐ ܡܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܡܢ ܛܪܘܦܐ ܦܪܝܫܐ ܘ ܡܕܝܢܬܐ̈ ܦܪܝܫܐ ܕܐܝܪܢ  ܡܫܘܪܪܗܘܢ̈ : ܟܻܘ ܚܕ ܦܠܫܐ ܠܐ ܩܘܡ ܡܣܒܒ ܐܚܢܢ ܡܐܟ ܕܥܒܼܪ ܠܐ ܗܘܚ ܫܪܝܢܐ ܕܚܕ ܦܠܫܐ  ܘ ܐܡܪܟܝܐ ܙܐ ܠܐ ܫܪܝ ܠܦܠܫܐ ܡܣܒܒ ܒܝܥܕܒܐ ܒܢܐ̈ ܕܐܗܐ ܦܠܫܐ ܒܕ ܗܘܐ ܒܙܝܢܐ ܕܕܝܗ ܡܣܒܒ ܡܠܬ ܕܐܝܪܢ ܡܘܚܙܝܬܐ ܝܠܗ̇ ܕܝܠܗ ܡܩܘܝܢܬܐ ܩܡ ܟܠܝ ܚܕܐ ܢܫܪܬܐ ܠܐܬܪܐ. ܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ ܒܐܗܐ ܬܦܩܬܐ ܒܘܬ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܐܡܪܟܐ ܙܐ ܦܘܩܕܠܘܢ̈: ܐܚܢܢ ܠܐ ܗܡܙܡܚ ܥܡ ܐܡܪܟܝܐ ܗܝ ܙܐ ܒܥܠܬܐ ܕ ܢܣܝܢܐ ܕܕܥܒܼܪ ܘ ܙܝܢܐ ܓܘܪܐ ܕܚܙܝܐ ܝܘܚ ܡܢ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܐܗܐ ܐܬܪܐ.

 ܡܥܠܝܘܬܗ ܡܢ ܒܪܓܻܐܡ ܠܘܒܠܗ ܫܡܐ ܡܐܟ ܚܕ ܛܘܦ̇ܣܐ  ܘ ܢܣܝܢܐ ܠܐ ܡܢܬܝܢܐ ܒܘܬ ܣܢܕܬܐ ܥܠ ܐܡܪܟܐ ܘ ܐܘܦ ܗܘܐܠܠܗ ܪܡܙܬܐ ܥܠ ܙܝܢܐ ܓܘܪܐ ܕܐܗܐ ܣܙܓܪܘܬܐ

 

ܬܓܒܪܢܐ ܕܫܘܬܐܣܐ ܕܡܪܘܚܬܐ ܕܬܓܪܘܬܐ ܕܐܝܪܢ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܙܝܕܬܐ 7.14 ܡܢ ܡܐܐ ܕܫܕܪܝܬܐ̈ ܠܐ ܢܦ̇ܛܝܐ ܕܐܝܪܢ ܒ4 ܝܪܚܐ ܕܕܥܒܼܪ. ܐܗܐ ܡܚܒܪܬܐ ܡܙܝܘܕܐ ܝܠܗ ܒܣܗܡܐ ܕܨܢܥܐ ܘ ܡܥܕܢ ܛܝܡܐ ܕܫܕܪܝܬܐ̈ ܕܐܝܪܢ ܗܘܐܝܠܗ  8܇9  ܡܠܝܪܕ ܕܘܠܪ  ܕܒܡܕܒܼܩܬܐ ܡܢ ܫܢܰܬܐ ܕܕܥܒܼܪ ܡܚܙܘܝܐ ܝܠܗ 16 ܡܢ ܡܐܐ ܙܝܕܬܐ. ܒܣܗܡܐ ܕܠܒܼܫܬܐ ܘ ܚܠܝ ܙܐ ܫܕܪܝܬܐ̈ ܗܘܐܝܢܐ 495 ܡܠܝܘܢ ܕܘܠܪ ܕܝܠܗ̇ ܡܚܙܝܢܬܐ ܕ43 ܡܢ ܡܐܐ ܙܝܕܬܐ. ܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܝܢܐ̈ ܢܝܫܐ ܕܫܕܪܝܬܐ̈ ܕܐܝܪܢ ܙܐ ܝܢܐ ܟܻܝܢ ܥܪܩ ܐܡܪܬ ܐܦܩܢܣܬܢ ܟܘܪܗ ܗܢܕ ܬܘܪܟܝܐ ܦܟܣܬܢ ܬܝܠܢܕ ܘ ܥܡܐܢ ...

ܠܪܝܓܻܢܝ: ܦܪܠܡܢ ܒܟܻܘ ܚܕ ܦܨܠܐ ܠܐ ܩܒܠܗ ܠܫܘܚܠܦܐ ܒܒܪܓܻܐܡ

ܬܓܒܪܢܐ ܕܦܪܠܡܢ ܕܐܝܪܢ ܒܡܚܙܝܬܐ ܕܒܪܩܘܒܼܠܘܬܐ ܠܥܒܼܕܘܬܐ ܐܰܚܪܝܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܘܬ ܬܚܪܡܬܐ ܕܚܕ ܡܢܝܢܐ ܡܢ ܦܪܨܘܦܐ̈ ܙܕܩܝܐ ܘ ܫܪܝܪܐ ܕܐܝܪܢ ܡܫܘܪܪܗ: ܦܪܠܡܢ ܕܐܝܪܢ ܒܟܻܘ ܚܕ ܦܨܠܐ ܠܐ ܩܒܠܗ̇ ܠܒܪܝܬܐ ܕܚܕ ܫܘܚܠܦܐ ܒܣܙܓܪܘܬܐ ܐܬܘܡܝܬܐ( ܒܪܓܻܐܡ)  ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܘܬ ܫܘܚܠܦܐ ܒܐܗܐ ܣܙܓܪܘܬܐ ܝܠܗ ܡܚܪܒܼܬܐ ܕܒܪܓܻܐܡ.

 ܐܗܐ ܗܡܙܡܬܐ ܕܥܠܝ ܠܪܝܓܻܢܝ ܝܘܐ ܒܫܘܪܝܐ ܕܟܢܘܫܝܐ ܕܦܪܠܡܢ ܕܐܝܪܢ ܘ ܡܢ ܒܬܰܪ ܐܗܐ ܕܝܘܡܐ ܕܥܪܘܒܼܬܐ ܬܪܡܦ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܡܫܪܪܬܐ ܓܗܐ ܐܰܚܪܝܬܐ ܕܡܟܠܝܬܐ ܕܬܚܪܡܝܬܐ ܕܐܝܪܢ ܝܗܒܼܠܗ ܚܕܟܡܐ ܫܪܬܐ̈ ܘ ܗܠ ܟܡܐ ܝܪܚܐ ܐܰܚܪܝܢܐ̈ ܕܐܢ ܐܢܐ̈ ܫܪܬܐ̈ ܠܐ ܦܝܫܝ ܡܘܥܒܼܕܐ ܒܕ ܦܠܛ ܡܢ ܐܗܐ ܣܙܓܪܘܬܐ.

ܥܕܬܐ ܟܠܕܝܬܐ ܩܬܘܠܝܩܝܬܐ ܕܬܗܪܢ: ܠܐ ܝܠܗ ܬܪܘܨܐ ܬܘܢܝܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܘܬ ܕܫܕܫܬܐ ܕܗܩܘܬܐ ܕܚܣܝܪܘܝܬܐ̈ ܬܘܛܝܬܢܝܐ ܒܐܪܝܢ

ܥܕܬܐ ܟܠܕܝܬܐ ܩܬܘܠܝܩܝܬܐ ܕܬܗܪܢ ܒܡܗܟܡܬܐ ܕܗܡܙܝܬܐ̈ ܕܡܫܬܐܠܢܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܘܬ ܚܣܝܪܘܝܬܐ̈ ܬܘܛܝܬܢܝܐ ܕܐܝܪܢ ܡܫܘܪܪܗ : ܐܢܐ ܬܘܢܝܐ ܝܢܐ ܚܠܛܐ ܘ ܠܐ ܬܪܘܨܐ .ܡܝܟ ܦܘܡܦܥܘ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܬܘܥܝܬܪ ܕܓܢܗܡܘܥܕܝܠܗ ܡܪܐ ܕܓܢܗܐ ܩܐ ܐܝܪܢ ܒܘܬ ܕܫܕܫܬܐ ܕܗܩܘܬܐ ܕܚܣܝܪܘܝܬܐ̈ ܛܘܗܡܢܝܐ. ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܕܐܝܪܢܐ ܐܗܐ ܥܕܬܐ ܒܦܪܣܬܐ ܕܚܕ ܒܘܝܢܐ  ܡܘܙܝܕܠܗ ܕܚܣܝܪܘܝܬܐ̈ ܒܐܬܪܐ ܕܐܝܪܢ ܩܒܘܠܐ ܝܢܐ̈ ܝܘܬܪܢܐ ܡܢ ܟܠܝ ܗܩܘܝܬܐ̈ ܡܙܗܒܝܐ ܘ ܫܘܬܐܦܝܐ ܕܓܢܗ ܡܐܟ ܐܰܚܪܝܢܐ̈ ܛܝܘܦܐ ܕܡܠܬ ܕܐܝܪܢ ܘ ܐܘܦ ܐܝܬܠܘܢ̈ ܚܕ ܩܝܘܡܐ ܙܐ ܒܦܪܠܡܢ ܕܐܬܪܐ.

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید