جمعه, 26 مرداد 1397 18:47

ܡܕܢܚܐ ܡܨܥܝܬܐ ܒܚܕܐ ܫܒܬܐ- ܣܗܡܐ ܦܠܘܛܝܩܝܐ

ܡܕܢܚܐ ܡܨܥܝܬܐ ܒܚܕܐ ܫܒܬܐ- ܣܗܡܐ ܦܠܘܛܝܩܝܐ

ܣܦܩܬܐ ܕܚܕ ܡܢܝܢܐ ܡܢ ܒܝܬ- ܚܝܠܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܪܩܗ ܕܣܘܪܝܐ

ܡܛܒܼܢܘܬܐ̈ ܐܣܝܪܐ ܥܠ ܩܘܪܕܝܐ ܝܘܡܐ ܕܬܪܝܢܒܫܒܐ ܝܗܒܼܠܘܢ̈ ܚܒܪܐ ܡܢ ܣܦܩܬܐ ܕܚܕ ܡܢܝܢܐ ܡܢ ܒܝܬ- ܚܝܠܐ ܓܝܣܝܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܗܘܦܪܟܝܐ ܕܪܩܗ ܒܣܘܪܝܐ ܘ ܕܝܪܬܐ ܠܒܬܰܪܝ. ܐܗܐ ܡܚܒܪܬܐ ܡܙܝܕܐ ܝܠܗ ܕܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܐܡܪܟܐ ܕܝܪܐ ܝܢܐ ܠܒܬܰܪܝ ܡܢ ܦܢܝܬܐ ܕܐܠ ܫܪ ܟܐܟ  ܬܝܦ ܕ93 ܠܓܒܐ ܕ ܥܝܢ ܐܠ ܥܪܒ. ܐܗܐ ܕܝܪܬܐ ܠܒܬܰܪܝ ܝܗܘܐ ܡܢ ܒܬܰܪ  ܫܩܠܬܐ ܕܚܕܟܡܐ ܚܒܪܐ ܒܘܬ ܡܘܡܟܢܘܬܐ ܕܟܘܕܬܐ ܓܝܣܝܬܐ ܒܓܘܐ ܕܓܒܐ ܕܕܘܟܪܬܝܟ ܕܣܘܪܝܐ ( ܩܘܪܕܝܐ) ܘ ܡܘܡܟܢܘܬܐ ܕܢܫܪܬܐ ܥܠ ܣܝܬܪܐ ܘ ܒܝܬ- ܚܝܠܐ ܕܐܡܪܟܐ  ܘ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܕܘܡܟܪܬ ܒܦܢܝܬܐ.

 ܡܕܝܢܰܬܐ ܕܪܩܗ ܝܠܗ ܩܢܛܪܘܢ ܗܘܦܪܟܝܐ ܕܪܩܗ ܕܡܢ ܫܢܰܬܐ ܕ2013 ܝܗܘܐ ܬܚܘܬ ܡܫܠܛܢܘܬܐ ܕܕܐܥܫ  ܘ ܒܫܢܰܬܐ ܕ2017 ܦܝܫܠܗ̇ ܫܩܠܬܐ ܡܢ ܕܐܥܫ ܘ ܒܩܐܡ ܝܠܗ̇ ܬܚܘܬ ܬܓܒܪܬܐ ܕܩܘܪܕܝܐ ܕܓܒܐ ܕܕܡܘܟܪܬܝܟ ܕܣܘܪܝܐ( ܩܘܪܕܝܐ̈)

ܡܫܪܪܬܐ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܥܪܩ ܒܘܬ ܡܙܝܕܬܐ ܕܝܣܘܪܐ̈ ܥܡ ܐܝܪܢ

ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܥܪܩ ܡܫܘܪܪܗ ܥܠ ܐܢܢܩܝܘܬܐ ܕܡܙܝܕܬܐ ܕܝܣܘܪܐ ܕܒܝܠ ܥܪܩ ܘ ܐܝܪܢ.

 ܦ̇ܘܐܕ ܡܥܨܘܡ ܝܘܡܐ ܕܥܪܘܒܼܬܐ ܒܚܕܐ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܦܪܣ- ܚܙܘܐ ܕܐܠ ܗܘܪܗ ܗܘܐܠܠܗ ܪܡܙܬܐ ܥܠ ܝܣܘܪܐ̈ ܥܬܝܩܐ ܕܒܝܠ ܐܝܪܢ ܘ ܥܪܩ ܘ ܐܡܪܗ: ܬܪܝܢ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܐܝܬܠܘܢ̈ ܝܣܘܪܐ ܩܘܪܒܐ ܥܡ ܚܕܕܐ ܕ ܓܪܟ ܗܘܐܠܘܢ̈ ܟܘܬܪܐ. ܓܘܕܐ ܘ ܓܒܐ ܦܠܘܛܝܩܝܐ ܕܥܪܩ ܒܝܘܡܢܐ̈ ܕܕܥܒܼܪ ܒܒܘܝܢܐ ܦܪܝܫܐ ܥܡ ܡܚܝܙܝܬܐ ܕܕܪܘܩܘܒܼܠܘܬܐ ܥܡ ܬܚܪܡܝܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܥܠ ܐܝܪܢ ܡܫܘܪܪܗܘܢ̈ ܠܣܢܕܬܐ ܕܡܠܬ ܕܥܪܩ ܡܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ.

ܒܥܘܬܐ ܕܨܚܘܪ̈ܐ ܕܣܘܪܝܐ ܒܘܬ ܕܝܪܬܐ ܠܐܬܪܐ ܕܓܢܗ

ܩܢܛܪܘܢ ܨܚܘܪܐ̈ ܕܣܘܪܝܐ ܒܚܕ ܒܘܝܢܐ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܒܥܘܬܐ ܕܨܚܘܪܐ̈ ܕܣܘܪܝܐ ܒܘܬ ܕܝܪܬܐ ܠܐܬܪܐ ܕܓܢܗ. ܐܢܐ̈ ܨܚܘܪܐ ܝܢܐ̈ ܡܢ 9 ܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܕܘܢܝܐ ܘ ܩܘܪܒܐ ܠ 1 ܡܠܝܘܢ 700 ܐܠܦܐ ܓܢܬܐ̈.

 ܐܗܐ ܡܢܝܢܐ ܝܠܗ ܨܚܘܪܐ ܒܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܠܒܢܢ ܬܘܪܟܝܐ  ܐܠܡܢ ܐܘܪܕܘܢ ܥܪܩ ܡܨܪ ܕܢܡܪܟ ܒܪܙܝܠ ܘ ܐܘܬܪܝܫ ܕܒܩܐܡ ܘ ܡܢ ܒܬܰܪ ܚܬܡܬܐ ܕܦܠܫܐ ܒܣܘܪܝܐ ܥܡ ܕܐܥܫ ܘ ܫܠܝܘܬܐ ܒܐܬܪܐ ܡܚܘܒܐ ܝܢܐ̈ ܠܕܝܪܬܐ ܠܒܝܬܐ ܕܓܢܗ ܒܣܘܪܝܐ. ܐܗܐ ܩܢܛܪܘܢ ܡܚܒܘܪܐ ܝܠܗ ܕܐܬܪܐ ܕܬܘܪܟܝܐ ܡܘܚܒܪܐ ܝܠܗ ܕܒܕ ܗܘܐ ܗܝܪܢܐ ܒܐܗܐ ܐܘܪܚܐ. ܒܩܐܡ ܒܐܬܪܐ ܕܬܘܪܟܝܐ ܐܝܬ ܩܘܪܒܐ ܠ 3 ܡܠܝܘܢ ܨܚܘܪܐ ܡܢ ܣܘܪܝܐ.

 

 

ܡܘܬܒܼܐ ܐܬܪܝܐ ܕܒܝܬܘܬܐ ܕܝܚܣܝܪܐ̈ ܕܦܠܣܬܝܢ ܡܘܚܒܪܗ: ܓܝܣܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܡܢ ܫܪܝܬܐ ܕ ܫܢܰܬܐ ܕܩܐܡ ܗܘܐ ܝܠܗ ܣܒܒ ܣܗܕܘܬܐ ܕ192 ܓܢܬܐ̈ ܡܢ ܥܡܐ ܕܦܠܣܬܝܢ  ܒܦܢܝܬܐ ܡܥܪܒܼܝܬܐ ܕܢܗܪܐ ܕܐܘܪܕܘܢ ܘ ܙܘܠܐ ܕܓܼܙܗ.

 

 ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܐܗܐ ܫܘܬܐܣܐ ܐܢܐ̈ ܣܗܕܐ ܝܢܐ 172 ܓܢܬܐ̈ ܡܢ ܙܘܠܐ ܕܓܼܙܗ ܘ 19 ܓܢܬܐ ܙܐ ܡܢ ܦܢܝܬܐ ܡܥܪܒܼܝܬܐ ܕܢܗܪܐ ܕܐܘܪܕܘܢ.

 

 ܡܢ ܐܗܐ ܡܢܝܢܐ 32 ܓܢܬܐ̈ ܝܢܐ ܨܒܝܐ ܙܥܘܪܐ ܒܫܢܐ̈  ܬܚܘܬ 18 ܫܢܐ .ܐܗܐ ܡܚܒܪܬܐ ܡܙܝܘܕܐ ܝܠܗ̇ ܕܐܣܐ ܕ10 ܓܢܬܐ ܗܠ ܐܕܝܐ ܒܝܕ ܓܝܣܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܠܐ ܝܠܗ̇ ܦܝܫܬܐ ܝܗܒܼܠܬܐ ܩܐ ܒܝܬܘܬܐ ܕܕܝܗ.

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید