شنبه, 27 مرداد 1397 12:13

ܟܘܬܪܐ ܕܫܓܻܘܫܝܐ ܒܝܣܘܪܐ̈ ܕܬܘܪܟܝܐ ܘ ܐܡܪܟܐ

ܟܘܬܪܐ ܕܫܓܻܘܫܝܐ ܒܝܣܘܪܐ̈ ܕܬܘܪܟܝܐ ܘ ܐܡܪܟܐ

ܟܘܬܪܐ ܕܫܓܻܘܫܝܐ ܒܝܣܘܪܐ̈ ܕܬܘܪܟܝܐ ܘ ܐܡܪܟܐ

ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ ܩܐ ܓܗܐ ܐܰܚܪܝܬܐ ܝܘܡܐ ܕܥܪܘܒܼܬܐ 26 ܒܡܘܪܕܕ ܗܘܐܠܠܗ ܩܪܝܬܝܩܝ ܡܢ ܦܠܘܛܝܩܐ ܕܐܬܪܐ ܕܬܘܪܟܝܐ ܘ ܓܙܡܠܗ ܕܐܢ ܬܘܪܟܝܐ ܝܗܒܼܐ ܟܘܬܪܐ ܠܐܗܐ ܦܠܘܛܝܩܐ  ܒܕ ܦܝܫܝ ܡܘܙܝܕܐ ܬܚܪܡܝܬܐ ܥܠ ܐܗܐ ܐܬܪܐ. ܬܪܡܦ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ ܠܐ ܩܘܒܠܐ ܠܓܢܗܐ ܦܝܫܐ ܡܚܝܐ ܥܠ ܚܕ ܟܗܢܐ ܐܡܪܟܝܐ ܕܒܩܐܡ ܝܠܗ ܒܒܝܬ - ܐܣܝܪܐ ܒܬܘܪܟܝܐ ܘ ܛܠܒܠܗ ܕܪܒܐ ܓܻܠܕܐ ܐܗܐ ܩܫܐ ܗܘܐ ܐܙܕ. ܬܪܡܦ ܒܐܗܐ ܗܡܙܡܬܐ ܡܘܙܝܕܠܗ ܕܐܗܐ ܐܝܟܢܝܘܬܐ ܐܝܟ ܬܚܡܢܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܠܐ ܝܠܗ ܡܬ- ܩܒܠܢܬܐ ܘ ܐܡܪܟܐ ܒܕ ܝܗܒܼܐ ܦܘܢܝܐ ܩܐ ܐܗܐ ܥܒܼܕܘܬܐ ܕܬܘܪܟܝܐ. ܐܢܕܪܘ ܓܻܢܣܘܢ ܝܠܗ ܚܕ ܟܗܢܐ ܐܡܪܟܝܐ ܕܒܐܡܪܟܐ ܦܝܫܐ ܝܠܗ ܕܒܼܝܩܐ ܒܝܕ ܫܘܠܛܢܐ  ܒܓܢܗܐ ܕܣܢܕܬܐ ܕܬܪܘܪܝܣܬܐ̈ ܓܻܣܘܣܘܬܐ ܘ ܝܣܘܪܐ ܥܡ ܦ̇ܬܗ ܐܠܠܗ ܓܘܠܢ.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید