یکشنبه, 28 مرداد 1397 09:29

ܐܕܝܘܡ 28 ܒܡܘܪܕܕ:ܝܘܒܒܼܐ ܕܟܘܕܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܐܝܪܢ

ܐܕܝܘܡ 28 ܒܡܘܪܕܕ:ܝܘܒܒܼܐ ܕܟܘܕܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܐܝܪܢ

ܐܕܝܘܡ 28 ܒܡܘܪܕܕ:ܝܘܒܒܼܐ ܕܟܘܕܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܐܝܪܢ

 ܒ28 ܒܝܪܚܐ ܕܚܘܪܕܕ 1332 ܚܕ ܡܢܝܢܐ ܡܢ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܓܝܣܐ ܕܡܠܟܐ ܒܗܝܪܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܘ ܐܢܓܠܣܬܢ ܒܡܢܦܠܬܐ ܕܡܘܗܡܕ ܡܘܨܕܩ ܩܐ ܓܗܐ ܐܰܚܪܝܬܐ ܡܘܕܪܘܢ̈ ܠܡܘܗܡܕ ܪܙܐ ܦܗܠܘܝ ܕܥܪܝܩܐ ܝܗܘܐ ܥܒܼܕܪ ܡܢ ܥܬܪܐ ܘ ܡܘܬܒܼܸܠܘܢ̈ ܥܠ ܬܚܬ ܕܡܠܟܘܬܐ . ܐܗܐ ܟܘܕܬܐ ܗܘܐܠܗ̇ ܣܒܒ ܢܦܠܬܐ ܕܐܘܚܕܢܐ ܩܢܘܢܝܐ ܕܡܘܨܕܩ  ܘ ܐܗܐ ܝܘܡܐ ܙܐ ܝܠܗ ܛܘܦ̇ܣܐ ܕܚܕܐ ܪܗܛܐ ܫܢܝܙܐ ܡܢ ܬܫܥܝܬܐ ܦܠܘܛܝܩܝܬܐ ܕܐܝܪܢ.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید