یکشنبه, 28 مرداد 1397 12:03

ܐܬܪܐ ܕܐܣܦܢܝܐ ܒܕ ܦܐܫ ܒܫܘܩܐ ܕܢܦ̇ܛܐ ܕܐܝܪܢ

ܐܬܪܐ ܕܐܣܦܢܝܐ ܒܕ ܦܐܫ ܒܫܘܩܐ ܕܢܦ̇ܛܐ ܕܐܝܪܢ

ܐܬܪܐ ܕܐܣܦܢܝܐ ܒܕ ܦܐܫ ܒܫܘܩܐ ܕܢܦ̇ܛܐ ܕܐܝܪܢ

ܫܪܝܟܘܬܐ ܕܢܦ̇ܛܐ ܕܐܣܦܢܝܐ ܡܘܚܒܪܗ̇ ܕܠܐܒ ܦܟܪܬܐ ܥܠ ܫܪܝܬܐ ܕܬܚܪܡܝܬܐ̈ ܕܐܡܪܟܐ ܒܕ ܦܝܫܐ ܒܐܝܪܢ ܘ ܒܕ ܝܗܒܼܐ ܟܘܬܪܐ ܠܦܠܚܢܐ ܕܓܢܗ. ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܕܪܘܣܝܐ ܐܣܦܘܬܢܝܟ : ܫܪܝܟܘܬܐ ܕܢܦ̇ܛܐ ܕܐܣܦܪܝܢܟܘ ܕܝܠܗ̇ ܡܢ ܫܪܝܟܘܝܬܐ ܓܘܪܐ ܕܐܣܦܢܝܐ  ܘ ܐܝܬܠܗ̇ ܥܒܼܕܘܬܐ ܒܣܗܡܐ ܕܢܦ̇ܛܐ  ܡܘܚܒܪܗ̇ ܕܒܕ ܦܝܫܐ ܒܐܝܪܢ ܘ ܒܕ ܝܗܒܼܐ ܟܘܬܪܐ ܠܦܠܚܢܐ ܕܓܢܗ ܒܠܐ ܦܟܪܬܐ ܠܟܠܝ ܬܚܪܡܝܬܐ̈ ܕܐܡܪܟܐ. ܡܢ ܓܒܐ ܐܰܚܪܝܢܐ:

ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܪܘܣܝܐ ܒܚܕܐ ܝܬܒܼܬܐ ܛܒܝܬܐ  ܡܚܘܝܕܬܐ ܥܡ ܐܢܓܠܐ ܡܪܟܠ ܗܘܐܠܠܗ ܪܡܙܬܐ ܥܠ ܐܠܨܝܘܬܐ ܕܢܛܪܬܐ ܕܚܘܪܙܐ ܟܡܝܠܐ ܕܥܒܼܕܘܬܐ ܡܚܘܝܕܬܐ ( ܒܪܓܻܐܡ).

 ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܘܠܕܝܡܪ ܦܘܬܝܢ ܒܐܗܐ ܝܬܒܼܬܐ ܛܒܝܬܐ ܒܒܪܠܝܢ ܡܘܙܝܕܠܗ ܒܬܦܩܬܐ ܥܡ ܡܪܟܠ ܗܘܡܙܡܠܢ̈ ܒܘܬ ܐܝܟܢܝܘܬܐ ܕܡܥܪܒܼܐ ܕܐܣܝܐ ܐܝܟ ܒܘܚܪܢ ܒܣܘܪܝܐ ܘ ܣܙܓܪܘܬܐ ܕܒܪܓܻܐܡ.  ܦܘܬܝܢ ܐܘܦ ܡܘܙܕܝܠܗ ܕܪܘܣܝܐ ܝܠܗ ܡܩܘܝܢܬܐ ܥܠ ܗܝܪܝܬܐ̈ ܢܫܝܐ ܩܐ ܣܘܪܝܐ ܘ ܒܕ ܝܗܒܼܐ ܟܘܬܪܐ ܙܐ ܠܐܢܐ̈ ܗܝܪܝܬܐ̈.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید