دوشنبه, 19 شهریور 1397 10:01

ܢܫܪܬܐ ܕܐܝܪܒܠܢܐ̈ ܦܠܫܐ ܕܐܡܪܟܐ ܥܠ ܕܝܪ ܐܠ ܙܘܘܪ ܕܣܘܪܝܐ ܒܝܕ ܒܘܡܒ ܕܦ̇ܘܣܦ̇ܪܝ

ܢܫܪܬܐ ܕܐܝܪܒܠܢܐ̈ ܦܠܫܐ ܕܐܡܪܟܐ ܥܠ ܕܝܪ ܐܠ ܙܘܘܪ ܕܣܘܪܝܐ ܒܝܕ ܒܘܡܒ ܕܦ̇ܘܣܦ̇ܪܝ

ܢܫܪܬܐ ܕܐܝܪܒܠܢܐ̈ ܦܠܫܐ ܕܐܡܪܟܐ ܥܠ ܕܝܪ ܐܠ ܙܘܘܪ ܕܣܘܪܝܐ ܒܝܕ ܒܘܡܒ ܕܦ̇ܘܣܦ̇ܪܝ

ܦܪܢܣܘܬܐ ܕܡܣܬܪܢܘܬܐ ܕܪܘܣܝܐ ܝܗܒܼܠܗ̇ ܚܒܪܐ ܡܢ ܢܫܪܬܐ ܗܘܝܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܝܘܡܐ ܕܚܕܒܫܒܐ ܥܠ ܡܬܐ ܕܗܓܻܝܢ ܒܕܝܪ ܐܠ ܙܘܘܪ  ܕܒܐܗܐ ܢܫܪܬܐ ܦܝܫܐ ܝܢܐ̈ ܡܘܦܠܚܐ ܒܘܡܒ ܕܦ̇ܘܣܦ̇ܘܪܝ. ܦܪܢܣܘܬܐ ܕܡܣܬܪܢܘܬܐ ܕܪܘܣܝܐ ܡܘܚܒܪܗ̇: ܐܗܐ ܢܫܪܬܐ ܩܘܘܡܬܐ ܝܠܗ̇ ܒܝܘܡܐ ܕܫܒܬܐ. 2 ܐܝܪܒܠܢܐ̈ ܦܠܫܐ ܕܐܦ̇- 15 ܝܗܘܐ ܒܐܗܐ ܢܫܪܬܐ ܘ ܡܢ ܡܢܝܢܐ ܕܡܘܬܢܐ̈ ܘ ܕܪܒܢܐ̈ ܠܝܬ ܚܒܪܐ.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید